Ystad_Energi_september_2020-104.jpg

Elnätspriset - frågor & svar

Elnätsavgiften höjs fr om 1 januari 2022. Varför det? Det beror på kraftiga kostnadsökningar för så kallade nätförluster. Nätförluster innebär att en del av elen går förlorad vid överföringen i ledningarna och att vi som nätägare måste köpa in extra för att kunna leverera det vi lovat. Och när elpriset går upp kraftigt, ja då ökar också förlustkostnaden kraftigt.

Men jag förstår inte, menar ni att el bara försvinner i ledningarna?

Ja, faktiskt. I alla ledningar och i all elektrisk utrustning finns ett visst motstånd när elen ska fram. Det är det som gör att elektrisk utrustning blir varm vid användning, en del av elen försvinner som värme och benämns därför som nätförlust. 

Men ska jag betala för det?

För att du ska få 100 enheter el av oss så måste vi köpa in 103 enheter. Och när elen blir dyrare så blir också vårt inköp av de extra 3 enheterna dyrare. Och detta gäller uppifrån och ner: Svenska Kraftnät får betala mer för nätförlusterna i stamnätet. Denna kostnadsökning förs vidare till regionnätet. Men regionnätet har ju också fått högre kostnad för nätförluster så nu är det två kostnadsökningar ovanpå varandra. Dom skickas vidare till lokalnätet, som också har kostnadsökningar för nätförluster. Det är alltså tre kostnadsökningar ovanpå varandra som i slutänden landar på elnätskunderna. 

Så det är inte nätförlusterna som ökat, utan kostnaden för nätförlusterna?

Korrekt. Vi har rekordhöga priser på el i hela Europa nu och det gör att nätförlusterna kostar mer. 

Och vad betyder det för mig som elnätskund i Ystad?

Höjningarna ser olika ut beroende på vilken typ av elnätskund man är, vilket avtal man har, hur stor förbrukningen är och hur mycket effekt man använder med mera. Läs mer på vår hemsida. 

Hur stor del av höjningen kommer från Ystad Energi?

3% kommer från vår egen höjning för våra nätförlustkostnader i lokalnätet, resterande från Svenska Kraftnät och E.ON som äger stamnätet respektive regionnätet. 

Innebär de höjda avgifterna mer vinst åt Ystad Energi?

Nej. Det innebär ingen ökad vinst för Ystad Energi. De höjda avgifterna ska täcka våra egna ökade kostnader och de ökade avgifterna för att använda stam- och regionnätet. 

Men elnätsavgifterna är ju reglerade, kan ni verkligen höja avgiften som ni vill?

Det är riktigt, det är Energimarknadsinspektionen som granskar vår prissättning och ser till att den håller sig inom vissa ramar. Men kostnaden – och kostnadsökningen – för nätförluster är en så kallad opåverkbar kostnad; vi kan inte påverka marknadspriset på el. Och enligt regelverket överför nätägarna opåverkbara kostnader till kundkollektivet. 

Så Ei, Energimarknadsinspektionen, har godkänt dessa höjningar?

Höjningarna kommer att granskas av Ei. Men som sagt, kostnader för nätförluster bedöms av Ei som opåverkbar kostnad och får överföras direkt till kund. 

Men detta är ju ändå helt orimligt!

Då får ni ju sänka elpriset om nätavgiften blir så här hög. Elhandelspriset sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool och påverkas bland annat av priserna i övriga Europa. Det är inget som Ystad Energi rår över. 

Hur länge kommer det att vara så här? När går priset ner?

Vi vågar inte sia om det och det korta svaret är att vi faktiskt inte vet. 

Men ändå, nåt måste ni väl göra?

Vi arbetar aktivt tillsammans i Energibranschen och Skånes effektkommission för att hitta olika lösningar på den situationen vi befinner oss i. Mer planerbar elproduktion i södra Sverige och ökad överföringskapacitet från norr till söder skulle hjälpa. 

Varför är det så extremt dyrt med el här nere i Skåne, det är väl dyrast i hela landet?

Sverige är indelat i fyra prisområden för el. Skåne tillhör prisområde SE4, Norrbotten SE1. Priserna i söder är högre eftersom elanvändningen är större här och den överstiger den lokala elproduktion vi har i Skåne. Vi måste alltså importera el till oss. Därför transporterar Svenska Kraftnät elöverskott söderut och det tar man betalt för. Ibland importerar vi el från Europa och där är priserna oftast högre. 

Många företag går på knäna efter pandemin. Vad vill ni säga till den företagare som kanske riskerar att gå omkull nu?

Vi förstår att detta är en extremt svår situation. Vi kan bara be dem hjälpa oss att ställa krav på Svenska Kraftnät och våra politiker så att vi hittar en konstruktiv lösning på det svåra läge vi upplever just nu. 

Publicerad 2021-11-23, Uppdaterad 2021-11-24