Biltvätt

Tvätta miljörätt

Varje år hamnar stora mängder olja, tungmetaller och andra föroreningar i naturen eftersom många tvättar sin bil på gatan. Att tvätta bilen på asfalterad mark, t.ex. på gatan eller garageuppfarten är inte förenligt med miljöbalken. I Simrishamns kommun finns dessutom ett förbud mot att tvätta bilen så att tvättvattnet rinner till dagvattenbrunnar. Anledningen till att du inte ska tvätta bilen på gatan är att kemikalier i tvättvattnet rinner, oftast via gatu-/dagvattenbrunnar rakt ut i havet, en sjö eller till ett vattendrag. Biltvätten bör inte heller ske i närheten av vattentäkter, t.ex. en grävd brunn, eftersom föroreningarna då riskerar att hamna i dricksvattnet. 

Tvätta bilen i en tvättanläggning

Genom att tvätta din bil i en biltvättsanläggning kan du på enkelt sätt göra en insats för vår miljö. Det finns både automatiska och gör-det-själv-hallar. Biltvättsanläggningarna har oljeavskiljare och helst ytterligare ett reningssteg för att säkert klara utsläppskraven. Enligt Simrishamns kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter §7 står:  ”Tvätt av motorfordon får inte ske på hårdgjorda ytor som anslutits till dagvatten”.

Tvättvattnet är förorenat

Smutsvattnet från biltvätt innehåller föroreningar såsom metaller, olja, rester från däck och vägbana samt kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa är skadliga både för människor och för miljön. Om föroreningarna hamnar i dagvattensystemet leds de i de flesta fall direkt ut i närmaste vattendrag eller havsvik. Ibland leds tvättvattnet till kommunens avloppsreningsverk, men avloppsreningsverken klarar inte att rena de miljöfarliga ämnen som finns i tvättvattnet. De kan till och med skada processen i reningsverket.

Välj miljömärkta bilvårdsprodukter

I de tvättanläggningar där du får ta med egna bilvårdsprodukter är det viktigt att välja miljömärkta alternativ. Idag finns det miljömärkta produkter för både biltvätt, avfettning, bilvax med mera. I bilschampo och avfettningsmedel finns ämnen, bland annat tensider, som kan skada eller störa vattenlevande djur och växter. Även miljöanpassade bilschampon, tvättmedel och såpa innehåller tensider. Fördelen med miljöanpassade schampon är att tensiderna bryts ner lättare och snabbare. Många avfettningsmedel innehåller även lösningsmedel. Kallavfettningsmedel är baserade på nafta, en petroleumprodukt som är särskilt skadlig för både människor och livet i våra vatten. Idag finns miljöanpassade avfettningsmedel som är lika effektiva som petroleumbaserade medel. Tänk på att det i regel bara är under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas.

Om du vid enstaka tillfällen ändå tvättar bilen hemma, är det viktigt att bilen står på en gräsmatta eller annan biologisk aktiv yta. Då kan viss rening av tvättvattnet ske genom att det filtreras via marken innan det når grundvatten och vattendrag. Tvätten får ska inte ske i närheten till vattentäkter som kan påverkas negativt. Använd inte miljö- och hälsoskadligt klassade bilvårdsprodukter.

Publicerad 2022-03-04, Uppdaterad 2023-12-18