Värmepumpar

Intresset för att installera värmepumpar i villor har under senare år ökat. Värmepumpar som tillvaratar värme från berg, jord, grund- och ytvatten kan innebära en risk för påverkan på miljön. Därför måste du innan du installerar en värmepump anmäla/ansöka om detta till miljöförbundet.

Anmälnings- eller ansökningsplikt

Installation av mindre markvärmesystem för till exempel enskilda hushåll regleras av bestämmelser i miljöbalken. Anmälan krävs för anläggningar med effekt upp till 100 kW enligt 17 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). Värmepumpar med effekt överstigande 100 kW men högst 10 MW (21 §) måste tillstånd sökas hos länsstyrelsen.

Anmälnings/ansökningsplikten syftar främst till att ge miljöförbundet information om planerad eller befintlig värmepump, om dess miljöpåverkan och om skyddsåtgärder vidtas i den utsträckning som behövs.

Anmälan/ansökan

Anmälan/ansökan  ska göras på avsedd blankett och inlämnas i god tid innan anläggningsarbetet startar. Ritning som utvisar fastighetsgränser, byggnader, kollektorslangars dragning och djup/borrhålens placering och djup och eventuella enskilda vattentäkter inom en radie av 100 meter ska bifogas anmälan. Installeras en värmepump utan att den har anmälts/ansökts till miljöförbundet riskerar innehavaren att få betala en miljösanktionsavgift. 

Eftersom Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuners respektive lokala föreskrifter om värmepumpar, antagna av kommunfullmäktige i respektive kommun, skiljer sig åt finns det vissa skillnader vad gäller värmepumpar.

För dig som bor i Simrishamns kommun

Enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön krävs tillstånd inom vissa områden, exempelvis vattenskyddsområde eller område med detaljplan och samlad bebyggelse, för inrättande av värmepump. När det gäller luftvärmepumpar så är de inte anmälnings- eller ansökningspliktiga.

För dig som bor i Tomelilla kommun

Enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön krävs tillstånd för inrättande av värmepumpar. När det gäller luftvärmepumpar så är de inte anmälnings- eller ansökningspliktiga.

För dig som bor i Ystads kommun

Enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön krävs tillstånd inom vissa områden som vattenskyddsområde eller inom 50 meter från förordnad vattentäkt, för inrättande av värmepump. Enligt lokala föreskrifter ska även luftvärmepumpar som avses att installeras i en- eller tvåfamiljsfastigheter inom detaljplanelagt område anmälas till miljöförbundet.

Handläggning

Inlämnad anmälan handläggs av miljöförbundet, som har rätt att begära in kompletteringar av anmälan om den anses ofullständig. När anmälan bedöms fullständig översänds ett beslut med råd och föreläggande om lämpliga åtgärder och försiktighetsmått eller förbud till anmälaren. För handläggning av anmälan uttages en fast avgift fastställd av kommunfullmäktige. När anläggningen tagits i bruk ska miljöförbundet kontaktas för avslutande av ärendet.

Kunskap och egenkontroll

Oavsett vilken typ av värmepump du installerar är det viktigt att du enligt kunskaps-kravet i miljöbalken sätter dig in i vad en värmepumpsanläggning är och hur du ska sköta och kontrollera den, för att därigenom undvika att olägenhet för omgivningen uppkommer. Vid drift av anläggningen bör du ha rutiner för fortlöpande kontroll av utrustning med mera, enligt de krav på egenkontroll som finns i miljöbalken.

Övrigt

Inom kommunalt vattenskyddsområde kan speciella regler gälla. För att undersöka detta ska anmälan lämnas till miljöförbundet i god tid innan anläggningsarbetet startar. Värmepumpar under 15 kW är oftast ett så kallat enhetsaggregat. För att installera ett enhetsaggregat bör installatören vara certifierad för minst klass 2.2 enligt Förordning (2016:1128) om fluorerande växthusgaser och ozon-nedbrytande ämnen. Undersök huruvida installatören är certifierad för de ingrepp som krävs. För att undvika klagomål från närboende bör dessa underrättas om installationen i god tid innan anläggningsarbetet startar. Buller från värmepumpen till grannfastigheter måste begränsas.

Har du frågor av energirådgivningskaraktär, kontakta energirådgivaren i respektive kommun. 

Publicerad 2015-03-04, Uppdaterad 2018-09-20