Inglasning av balkong och uteplats

Du behöver ansöka om bygglov för att inglasa balkong eftersom det ändrar byggnadens yttre utseende. Du kan behöva bygglov för att inglasa befintlig uteplats, det bedöms från fall till fall. Ligger fastigheten utanför detaljplan krävs det inte bygglov för att inglasa befintlig uteplats.

Vad är en inglasning av balkong/uteplats?

För att det ska anses vara en inglasning av balkong/uteplats förutsätter det att det redan finns en befintlig balkong eller befintlig byggnad med tak. Man ändrar befintlig byggnad med att byta eller monterar glaspartier.

Ansökan, anmälan eller inget?

Inglasning av balkong eller uteplats är en yttre ändring och kan krävs bygglov beroende på förutsättningar på fastigheten.

Följande åtgärder är bygglovspliktiga:

 • Inglasning av balkong inom detaljplan
 • Inglasning av uteplats inom detaljplan

Följande åtgärder behöver inte bygglov:

 • Inglasning av balkong utanför detaljplan
 • Inglasning av uteplats utanför detaljplan

Vilka handlingar krävs?

Du behöver skicka in följande handlingar:

 • ansökansblankett, behövs inte om du använder e-tjänsten
 • brandskyddsbeskrivning
 • fasad-/elevationsritning
 • foto på befintlig byggnad
 • kontrollplan
 • planritning
 • produktblad
 • situationsplan

Varje ärende är unikt och efter första granskningen kan det behövas fler handlingar.

Du gör enklast din ansökan via vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder (ystad.se).

Du kan beställa ett underlag till din situationsplan i e-tjänsten (ystad.se). Beroende på vad du ska göra så hjälper guiden dig fram till rätt karta, till exempel en nybyggnadskarta eller ett utdrag från primärkarta.

Du kan ladda ner blanketter, exempelritningar och kontrollplaner till höger på Dokument och exempelritningar.

Tänk på att alla handlingar du skickar in ska vara utförda på ett fackmässigt sätt och vi tar inte emot fotograferade handlingar.

Vilka förutsättningar gäller?

Detaljplan för din fastighet kan ha planbestämmelser som kan påverka byggrätt med en bruttoarea. En inglasad balkong räknas som bruttoarea. Det är viktigt att veta vad du får göra enligt gällande detaljplan på din fastighet.

Om balkongen är en del av utrymningsplanen är det viktigt att se till att man fortfarande kan fly därifrån även efter att den har glasats in, om det skulle uppstå en brand.

Att glasa in en balkong innebär ofta en ökad ansamling av brännbart material inom utrymmet och en större sannolikhet att dörrar och fönster till det inglasade utrymmet står uppställda. Därför ställs det krav på att skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller upprätthålls. Se mer i BBR 5:537.

Beroende på vilken typ av inglasning och dess utförande kan man behöva beakta reglerna i BBR som handlar om glassäkerhet. I BBR finns det flertal regler kring detta som finns under kap 8:35.

Säkerhetsbeslag och spärranordningar ska hindra barn från att falla ut från det inglasade utrymmet. Reglerna kring detta finns under BBR 8:231

Du behöver ta hänsyn till hur inglasningen påverkar ventilationen. Det är viktigt att säkerställa en god ventilation av inomhusmiljön även efter inglasningen.

Du kan hitta mer information till höger om vad som gäller på din fastighet under Mina förutsättningar. 

Önskar du mer information kan du läsa mer på Brandskydd vid inglasning av uterum och balkonger (boverket.se) och på Säkerhetsanordningar för fönster och balkongdörrar (boverket).

Hur lång tid tar det och vad kostar det?

Handläggningstiden för ett lovärende och förhandsbesked är 10 veckor respektive 4 veckor för anmälan, från det datum då ärendet är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare 10 respektive 4 veckor om projektet är stort eller komplicerat.

Behöver vi kontakta dig för att be dig komma in med kompletteringar, kan handläggningstiden bli längre. Lämna därför in alla dina handlingar samtidigt för en snabbare hantering.

Du kan hitta mer information till höger om hur bygglovsprocessen ser ut och följa ditt ärende.

Vi tar ut en avgift för vårt arbete med ditt ärende. I avgiften ingår bland annat kostnaden för prövning av bygglov, kungörelse och meddelande till grannar för att beslutet ska vinna laga kraft, startbesked, tekniskt samråd, platsbesök, slutsamråd och slutbesked.

Kostnaden för lov eller anmälan varierar beroende på vad du ska göra. Avgiften bestäms av en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Är du mer nyfiken på vad de olika åtgärder kostar kan du läsa i vår Taxa (ystad.se).

 

Publicerad 2023-12-21

 

 

 

Kontakt


Expeditionen
måndag - torsdag 10-12
0411-57 72 30
bygglov@ystad.se

Bygglovshandläggare, bygglovsfrågor
måndag-torsdag 11-12
0411-57 72 44

Byggnadsinspektör, byggtekniska frågor
måndag - torsdag 10-12
0411-57 72 45

Tillsynsinspektör
Tisdag och torsdag 10-12
0411-57 72 46

Post-/besöksadress
Tobaksgatan 11, 271 41, Ystad

Röda dagar och övriga helgdagar håller vi stängt.

Avvikande öppettider 2024

Avvikande Öppettider 2024:

3/4 Telefontid och Öppet 11-12

9/10 Telefontid och Öppet 11-12

Attefallsguiden

Lansering inom kort...

Få hjälp med vår Attefallsguide om du är osäker om det är anmälnings eller bygglovspliktigt eller inget av det.

Mina förutsättningar

På denna sida (ystad.se) kan du se vad som gäller på din fastighet, olika fastigheter har olika möjligheter. Här kan du även hitta vårt ritningsarkiv.

Dokument, förklaringar, taxa och exempelritningar

Här kan du ladda ner dokument som kan behövas i ditt ärende.

Boverket

Boverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende.

I Boverkets byggregler kan du läsa mer om olika regler och hur byggprocessen fungerar.