Riva byggnad eller ändra mark

Om du ska riva en byggnad elle ändra mark kan du behöva söka bygglov. Det beror på om fastigheten ligger inom eller utom planlagt område. Inom detaljplan behöver du oftast ett rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnaderna och marklov om man ansevärt ändrar marknivå. Det kan finnas utökad lovplikt i områdesbestämmelser. Ligger fastigheten utanför detaljplan krävs det aldrig rivningslov eller marklov däremot kan det krävas en anmälan om rivning.

Vad betyder att riva en byggnad?

Att riva innebär att man helt tar bort en byggnad eller en del av en byggnad, det vill säga även stommen. Man kan alltså ta bort byggnadens icke bärande delar såväl invändigt som utvändigt utan att åtgärden bedöms som en rivning, så länge stommen står kvar. Om allt utom grunden har rivits, för att den till exempel ska utnyttjas till en ny byggnad, är det ändå att betrakta som rivning. Det räknas också som rivning när man tar bort endast en del av en byggnad, till exempel en veranda.

Att flytta en byggnad från en plats till en annan innebär att byggnaden rivs. I dessa fall krävs både rivningslov på den gamla platsen och bygglov på den nya platsen.

Vad betyder att ändra marken?

Att ändra marken innebär att man schaktar eller fyller upp marken och därigenom ändrar markens nivå. Det kan också innebära trädfällning, skogsplantering och markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet om kommunen har infört en sådan bestämmelse i en detaljplan.

Ansökan, anmälan eller inget?

Att riva en byggnad eller del av byggnad kan kräva rivningslov inom ett område med detaljplan. Utanför områden med detaljplan krävs det inte rivningslov om inte kommunen har infört en utökad lovplikt i områdesbestämmelser. Även om rivningslov inte krävs kan det i vissa fall krävas en anmälan. Vissa byggnader kräver varken rivningslov eller anmälan.

Följande åtgärder behöver rivningslov:

 • Riva en byggnad eller del av en byggnad inom ett område med detaljplan.
 • Riva en byggnad eller del av en byggnad utanför ett område med detaljplan, om kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att rivningslov krävs.

Följande åtgärder är anmälningspliktiga:

 • För rivning utanför detaljplan, där det inte krävs rivningslov krävs det anmälan.

Följande åtgärder som inte behöver rivningsanmälan:

 • Rivning av en komplementbyggnad utanför detaljplan och områdesbestämmelser
 • Rivning av skärmtak, som inte kräver bygglov enligt PBL 9 kap 4 § utanför detaljplan och områdesbestämmelser.
 • Rivning av en liten tillbyggnad som inte kräver bygglov enligt PBL 9 kap 6 § utanför detaljplan och områdesbestämmelser.
 • Rivning av en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring.

Schaktning eller fyllning kan kräva marklov inom ett område med detaljplan. Marklov kan även krävas för trädfällning, skogsplantering och markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet om kommunen har infört en sådan bestämmelse i en detaljplan.

Följande åtgärder behöver marklov:

 • Ändra markhöjden mer än 0,5 meter inom område med detaljplan. Detta gäller vid både schaktning och fyllning men även i samband med dränering.
 • Trädfällning eller skogsplantering om det finns en utökad lovplikt i detaljplanen.
 • Markåtgärder som kan försämra genomsläppligheten om det finns en utökad lovplikt i detaljplanen.

Följande åtgärder behöver inte marklov:

 • Ändring av marknivån utanför detaljplan och områdesbestämmelser
 • Schaktning och fyllning av mark i samband med byggnation ingår oftast i bygglovet och kräver inte ett separat marklov.

För grävningsarbeten oavsett markhöjd inom fornlämningsområde (t.ex. Ystad medeltida innerstad) krävs tillstånd för ingrepp i eller vid en fornlämning från Länsstyrelsen.

Vilka handlingar krävs?

Du behöver skicka in följande handlingar vid rivning:

 • anmälansblankett, behövs inte om du använder e-tjänsten
 • ansökansblankett, behövs inte om du använder e-tjänsten
 • foto på befintlig utförande
 • materialinventering
 • situationsplan

Du behöver skicka in följande handlingar vid marklov:

 • ansökansblankett, behövs inte om du använder e-tjänsten
 • situationsplan
 • marksektioner

Innan ett startbesked kan meddelas för en rivning så ska en materialinventering utföras. Syftet är att identifiera följande sortering:

 • farligt avfall (alltid separat hantering)
 • material som kan återanvändas (återbruk)
 • material som kan bli nytt material (materialåtervinning)
 • material som kan förbrännas med energiutnyttjande (energiåtervinning)
 • material som inte kan återanvändas eller återvinnas (deponi)

Varje ärende är unikt och efter första granskningen kan det behövas fler handlingar.

Du gör enklast din anmälan via vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder (ystad.se).

Du kan beställa ett underlag till din situationsplan i e-tjänsten (ystad.se). Beroende på vad du ska göra så hjälper guiden dig fram till rätt karta, till exempel en nybyggnadskarta eller ett utdrag från primärkarta.

Du kan ladda ner blanketter, exempelritningar och kontrollplaner till höger på Dokument och exempelritningar.

Tänk på att alla handlingar du skickar in ska vara utförda på ett fackmässigt sätt och vi tar inte emot fotograferade handlingar.

Vilka förutsättningar gäller?

Tänk på att du enbart får fälla träd som står på din egna fastighet. När det gäller träd i Sandskogen ska parkenheten kontaktas.

Du kan hitta mer information till höger om vad som gäller på din fastighet under Mina förutsättningar. 

Önskar du mer information kan du läsa mer på Rivningslov (boverket.se) och på Marklov (boverket).

Hur lång tid tar det och vad kostar det?

Handläggningstiden för ett lovärende och förhandsbesked är 10 veckor respektive 4 veckor för anmälan, från det datum då ärendet är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare 10 respektive 4 veckor om projektet är stort eller komplicerat.

Behöver vi kontakta dig för att be dig komma in med kompletteringar, kan handläggningstiden bli längre. Lämna därför in alla dina handlingar samtidigt för en snabbare hantering.

Du kan hitta mer information till höger om hur bygglovsprocessen ser ut och följa ditt ärende.

Vi tar ut en avgift för vårt arbete med ditt ärende. I avgiften ingår bland annat kostnaden för prövning av bygglov, kungörelse och meddelande till grannar för att beslutet ska vinna laga kraft, startbesked, tekniskt samråd, platsbesök, slutsamråd och slutbesked.

Kostnaden för lov eller anmälan varierar beroende på vad du ska göra. Avgiften bestäms av en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Är du mer nyfiken på vad de olika åtgärder kostar kan du läsa i vår Taxa (ystad.se).

 

Publicerad 2023-12-21

 

 

 

Kontakt


Expeditionen
måndag - torsdag 10-12
0411-57 72 30
bygglov@ystad.se

Bygglovshandläggare, bygglovsfrågor
måndag-torsdag 11-12
0411-57 72 44

Byggnadsinspektör, byggtekniska frågor
måndag - torsdag 10-12
0411-57 72 45

Tillsynsinspektör
Tisdag och torsdag 10-12
0411-57 72 46

Post-/besöksadress
Tobaksgatan 11, 271 41, Ystad

Röda dagar och övriga helgdagar håller vi stängt.

Avvikande öppettider 2024

Avvikande Öppettider 2024:

3/4 Telefontid och Öppet 11-12

9/10 Telefontid och Öppet 11-12

Attefallsguiden

Lansering inom kort...

Få hjälp med vår Attefallsguide om du är osäker om det är anmälnings eller bygglovspliktigt eller inget av det.

Mina förutsättningar

På denna sida (ystad.se) kan du se vad som gäller på din fastighet, olika fastigheter har olika möjligheter. Här kan du även hitta vårt ritningsarkiv.

Dokument, förklaringar, taxa och exempelritningar

Här kan du ladda ner dokument som kan behövas i ditt ärende.

Boverket

Boverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende.

I Boverkets byggregler kan du läsa mer om olika regler och hur byggprocessen fungerar.