Förhandsbesked

Om du planerar att utföra en bygglovspliktig åtgärd kan du ansöka om ett förhandsbesked innan ansökan om bygglov. Ett förhandsbesked anger om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats eller inte. Det vanligaste är att söka förhandsbesked för att bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område.

Vad är förhandsbesked?

Förhandsbesked är en fristående prövning innan en ansökan om bygglov görs. Prövningen avser lokaliseringen, det vill säga platsens lämplighet för den avsedda åtgärden. Det vanligaste är att söka förhandsbesked för att bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område.

Om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet är det också lättare om du har ett positivt förhandsbesked.

Ett positivt förhandsbesked är bindande vid den kommande bygglovsprövningen om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet fick laga kraft. Vid en ansökan om ett förhandsbesked kan handlingarna vara enklare, exempelvis behövs i regel inga ritningar som visar byggnadens utseende.

Ansökan, anmälan eller inget?

Inglasning av balkong eller uteplats är en yttre ändring och kan krävs bygglov beroende på förutsättningar på fastigheten.

Följande åtgärder är bygglovspliktiga:

 • Inglasning av balkong inom detaljplan
 • Inglasning av uteplats inom detaljplan

Följande åtgärder behöver inte bygglov:

 • Inglasning av balkong utanför detaljplan
 • Inglasning av uteplats utanför detaljplan

Vilka handlingar krävs?

Du behöver skicka in följande handlingar:

 • ansökan
 • beskrivning av föreslagen åtgärd (byggnads-/ byggnaders utseende, storlek och användning)
 • redovisa planerad bebyggelse, storlek på eventuell avstyckning samt in- och utfarter.
 • situationsplan
 • uppge VA-lösning

Exempel på andra handlingar som kan behövas:

 • redovisa eventuella markledningar via Ledningskollen (ledningskollen.se).
 • bullerutredning (om byggnationen placeras nära en större väg eller annan bullrig verksamhet)
 • tillstånd för ny in- och utfart (Trafikverket)
 • strandskyddsdispens (Länsstyrelsen eller Ystad kommun)
 • biotopskyddsdispens/artskyddsdispens (Länsstyrelsen)
 • tillstånd för ingrepp i fornlämning (Länsstyrelsen)

Varje ärende är unikt och efter första granskningen kan det behövas fler handlingar.

Du gör enklast din ansökan via vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder (ystad.se).

Du kan beställa ett underlag till din situationsplan i e-tjänsten (ystad.se). Beroende på vad du ska göra så hjälper guiden dig fram till rätt karta, till exempel en nybyggnadskarta eller ett utdrag från primärkarta.

Du kan ladda ner blanketter, exempelritningar och kontrollplaner till höger på Dokument och exempelritningar.

Tänk på att alla handlingar du skickar in ska vara utförda på ett fackmässigt sätt och vi tar inte emot fotograferade handlingar.

Vilka förutsättningar gäller?

Bygglovsenheten kommer pröva din ansökan. Prövningen avser lokaliseringen, det vill säga markens lämplighet för den avsedda åtgärden. Lokaliseringsprövningen görs mot kraven i 2 kap. PBL. I detta kapitel står bland annat att markområden ska användas för det eller de ändamål som området är mest lämpat för. En avvägning mellan olika allmänna och enskilda intressen görs också under prövningen. Prövningen görs även mot Ystad kommuns Översiktsplan.

Det finns många faktorer bygglovsenheten måste beakta vid prövningen:

 • byggnaden ska passa in på platsen med tanke på landskapsbild och den befintliga bebyggelsen som redan finns i närheten.
 • placering i förhållande till brukningsvärd jordbruksmark.
 • avståndet mellan byggnaden och exempelvis naturområden, fornminnen, vägar, ledningar i marken och luften ska vara tillräckligt.
 • närliggande anläggningar såsom skjutbanor, idrottsanläggningar och lantbruk är exempel på annat som ska beaktas.
 • det måste vara möjligt att anlägga en väg fram till fastigheten.
 • vatten och avlopp måste gå att ordna.
 • placering i förhållande till risk för olyckor, översvämning och erosion.
 • dagvattenhantering

Du kan hitta mer information till höger om vad som gäller på din fastighet under Mina förutsättningar. 

Önskar du mer information kan du läsa mer på Förhandsbesked (boverket.se).

Hur lång tid tar det och vad kostar det?

Handläggningstiden för ett lovärende och förhandsbesked är 10 veckor respektive 4 veckor för anmälan, från det datum då ärendet är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare 10 respektive 4 veckor om projektet är stort eller komplicerat.

Behöver vi kontakta dig för att be dig komma in med kompletteringar, kan handläggningstiden bli längre. Lämna därför in alla dina handlingar samtidigt för en snabbare hantering.

Du kan hitta mer information till höger om hur bygglovsprocessen ser ut och följa ditt ärende.

Vi tar ut en avgift för vårt arbete med ditt ärende. I avgiften ingår bland annat kostnaden för prövning av bygglov, kungörelse och meddelande till grannar för att beslutet ska vinna laga kraft, startbesked, tekniskt samråd, platsbesök, slutsamråd och slutbesked.

Kostnaden för lov eller anmälan varierar beroende på vad du ska göra. Avgiften bestäms av en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Är du mer nyfiken på vad de olika åtgärder kostar kan du läsa i vår Taxa (ystad.se).

 

Publicerad 2023-12-21

 

 

 

Kontakt


Expeditionen
måndag - torsdag 10-12
0411-57 72 30
bygglov@ystad.se

Bygglovshandläggare, bygglovsfrågor
måndag-torsdag 11-12
0411-57 72 44

Byggnadsinspektör, byggtekniska frågor
måndag - torsdag 10-12
0411-57 72 45

Tillsynsinspektör
Tisdag och torsdag 10-12
0411-57 72 46

Post-/besöksadress
Tobaksgatan 11, 271 41, Ystad

Röda dagar och övriga helgdagar håller vi stängt.

Avvikande öppettider 2024

Avvikande Öppettider 2024:

3/4 Telefontid och Öppet 11-12

9/10 Telefontid och Öppet 11-12

Attefallsguiden

Lansering inom kort...

Få hjälp med vår Attefallsguide om du är osäker om det är anmälnings eller bygglovspliktigt eller inget av det.

Mina förutsättningar

På denna sida (ystad.se) kan du se vad som gäller på din fastighet, olika fastigheter har olika möjligheter. Här kan du även hitta vårt ritningsarkiv.

Dokument, förklaringar, taxa och exempelritningar

Här kan du ladda ner dokument som kan behövas i ditt ärende.

Boverket

Boverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende.

I Boverkets byggregler kan du läsa mer om olika regler och hur byggprocessen fungerar.