Mur, plank och staket

Du behöver oftast bygglov för att bygga, flytta eller väsentligt ändra en mur, plank eller ett staket. Bygglov behövs både inom och utanför detaljplanerat område. Det är genomsiktligheten, placeringen och höjden på det du vill bygga som avgör om du behöver bygglov eller inte.

Vad är mur, plank och staket?

En mur är en konstruktion som består av staplade stenar eller annat material som till exempel betongsten, tegelsten, natursten eller trästockar. Muren kan även vara gjuten av betong eller byggd av stålburar, så kallade gabioner, som är fyllda med valfritt material. En mur kan vara fristående eller ha en jordfylld sida, en så kallad stödmur. En stödmur har till syfte att stödja upp till exempel jordmassor.

Ett plank har oftast en tätare och högre konstruktion än ett staket och materialet brukar vara trä. Ett plank har mindre än 50 % genomsiktlighet och fungerar som ett skydd mot insyn och buller.

Glas och plexiglas räknas inte som genomsiktligt.

Ett staket är oftast en lägre och glesare konstruktion av trä eller metall med en avgränsande funktion.

Ett stängsel är en inhägnad av nät (oftast metall) som man kan se igenom.

En pergola är en gles takkonstruktion som bärs upp av pelare i hörnen och används till exempel som växtstöd, där växternas bladverk efter en tid bildar ett skydd.

En spaljé är en stående mycket gles konstruktion som oftast används som växtstöd och är gjord av trä eller metall (armeringsnät).

Ansökan, anmälan eller inget?

Bygglov behövs både inom och utanför detaljplanerat område och mått mäts från markens lägsta nivå.

Följande åtgärder behöver bygglov:

 • mur eller stödmur som är högre än 0,5 meter
 • plank som är högre än 0,8 meter och har mindre än 50 % genomsiktlighet
 • staket som är högre än 1,2 meter och har mer än 50 % genomsiktlighet (glas eller plast räknas inte som genomsiktligt)
 • större ändring på en befintlig mur, plank eller staket, till exempel ändra storlek, färg eller genomsiktlighet.

Följande åtgärder behöver inte bygglov:

 • stängsel, pergola eller spaljé
 • mur eller stödmur som är lägre än 0,5 meter
 • plank som är lägre än 0,8 meter
 • staket som är lägre än 1,2 meter
 • ta bort en mur, plank eller ett staket (det krävs inte heller rivningslov eller anmälan om rivning).
 • plank eller mur inom 3,6 meter från ditt en- eller tvåbostadshus, för att anordna en skyddad uteplats. Planket eller muren får inte vara högre än 1,8 meter från marknivå och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter mot granntomten. Granne kan ge tillstånd för att bygga närmare än 4,5 meter men tillstånd kan inte ges mot allmänplatsmark, till exempel park och gata.
 • Utanför område med detaljplan men utanför sammanhållen bebyggelse får du uppföra plank eller mur i omedelbar närhet av ditt en- och tvåbostads. Planket eller muren får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Granne kan ge tillstånd för att bygga närmare än 4,5 meter. Kontakta bygglovsenheten om muren eller planket placeras ut mot en väg.

Vilka handlingar krävs?

Du behöver skicka in följande handlingar:

 • ansökansblankett, behövs inte om du använder e-tjänsten
 • fasad-/elevationsritning
 • kontrollplan
 • material- och kulörbeskrivning, redovisa i RAL- eller NCSskala
 • sektionsritning
 • situationsplan

Varje ärende är unikt och efter första granskningen kan det behövas fler handlingar.

Du gör enklast din ansökan via vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder (ystad.se).

Du kan beställa ett underlag till din situationsplan i e-tjänsten (ystad.se). Beroende på vad du ska göra så hjälper guiden dig fram till rätt karta, till exempel en nybyggnadskarta eller ett utdrag från primärkarta.

Du kan ladda ner blanketter, exempelritningar och kontrollplaner till höger på Dokument och exempelritningar.

Tänk på att alla handlingar du skickar in ska vara utförda på ett fackmässigt sätt och vi tar inte emot fotograferade handlingar.

Vilka förutsättningar gäller?

Alla insynsskydd och avskärmningar, oavsett om de kräver lov eller inte, behöver utformas och placeras trafiksäkert. De får till exempel inte skymma sikten vid korsningar och utfarter.

På mark som enligt en detaljplan är markerad med prickar, så kallad prickmark, får inte bygglovspliktiga murar eller plank uppföras.

Du kan hitta mer information till höger om vad som gäller på din fastighet under Mina förutsättningar. 

Du kan hitta mer information bygglovsbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshusåtgärder på Bygglovsbefriade åtgärder (boverket.se).

Önskar du mer information kan du läsa mer på Murar och plank (boverket.se).

Hur lång tid tar det och vad kostar det?

Handläggningstiden för ett lovärende och förhandsbesked är 10 veckor respektive 4 veckor för anmälan, från det datum då ärendet är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare 10 respektive 4 veckor om projektet är stort eller komplicerat.

Behöver vi kontakta dig för att be dig komma in med kompletteringar, kan handläggningstiden bli längre. Lämna därför in alla dina handlingar samtidigt för en snabbare hantering.

Du kan hitta mer information till höger om hur bygglovsprocessen ser ut och följa ditt ärende.

Vi tar ut en avgift för vårt arbete med ditt ärende. I avgiften ingår bland annat kostnaden för prövning av bygglov, kungörelse och meddelande till grannar för att beslutet ska vinna laga kraft, startbesked, tekniskt samråd, platsbesök, slutsamråd och slutbesked.

Kostnaden för lov eller anmälan varierar beroende på vad du ska göra. Avgiften bestäms av en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Är du mer nyfiken på vad de olika åtgärder kostar kan du läsa i vår Taxa (ystad.se).

 

Publicerad 2023-12-21

 

 

 

Kontakt


Expeditionen
måndag - torsdag 10-12
0411-57 72 30
bygglov@ystad.se

Bygglovshandläggare, bygglovsfrågor
måndag-torsdag 11-12
0411-57 72 44

Byggnadsinspektör, byggtekniska frågor
måndag - torsdag 10-12
0411-57 72 45

Tillsynsinspektör
Tisdag och torsdag 10-12
0411-57 72 46

Post-/besöksadress
Tobaksgatan 11, 271 41, Ystad

Röda dagar och övriga helgdagar håller vi stängt.

Avvikande öppettider 2024

Avvikande Öppettider 2024:

3/4 Telefontid och Öppet 11-12

9/10 Telefontid och Öppet 11-12

Attefallsguiden

Lansering inom kort...

Få hjälp med vår Attefallsguide om du är osäker om det är anmälnings eller bygglovspliktigt eller inget av det.

Mina förutsättningar

På denna sida (ystad.se) kan du se vad som gäller på din fastighet, olika fastigheter har olika möjligheter. Här kan du även hitta vårt ritningsarkiv.

Dokument, förklaringar, taxa och exempelritningar

Här kan du ladda ner dokument som kan behövas i ditt ärende.

Boverket

Boverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende.

I Boverkets byggregler kan du läsa mer om olika regler och hur byggprocessen fungerar.