Solenergi

Ska du installera en solenergianläggning kan du behöva söka bygglov eller göra en teknisk anmälan. Det beror på hur anläggningen ser ut, vilken typ av byggnad den ska placeras på och var byggnaden ligger. Om du behöver förändra byggnadens konstruktion eller om du påverkar brandskyddet i samband med installationen ska du göra en teknisk anmälan.

Vad är en solenergianläggning?

En solenergianläggning kan bestå av solceller eller solfångare. Skillnaden mellan dem är att solceller omvandlar solens energi till elektricitet medan solfångare omvandlar solens energi till varmvatten och värme

Solceller/solfångare kan vara utformade för att monteras utanpå en byggnads tak- eller fasadmaterial eller vara tak- och fasadintegrerade och då ersätta byggnadens tak- eller fasadmaterial. Exempel på detta är solcellspaneler som är utformade som takpannor eller fasadskivor. Fasadintegrerade solenergianläggningar är alltså både solfångare/solcellspaneler och tak- eller fasadmaterial.

Ansökan, anmälan eller inget?

Solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver i vissa fall bygglov på byggnader inom detaljplanerat område. Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för solenergianläggningar på byggnader. Det kan dock finnas en utökad lovplikt i områdesbestämmelser. Fristående solenergianläggningar kan i vissa fall kräva bygglov.

Följande åtgärder behöver bygglov:

 • kommunen har bestämt i detaljplan eller områdesbestämmelse att solceller/solfångare behöver bygglov
 • om solenergianläggningen påverkar byggnadens karaktär avsevärt.
 • placeras på en byggnad som utpekats som en kulturhistoriskt värdefull byggnad.
 • placeras inom kulturhistoriskt värdefull miljö.
 • placeras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • om solfångare eller solcellspanel är uppvinklad från taket eller utvinklad från fasaden.
 • fristående solenergianläggning om de kan betraktas som en byggnad.

Följande åtgärder behöver inte bygglov:

En utanpåliggande solenergianläggning om den

 • följer byggnadens form
 • placeras på en byggnad som saknar kulturhistoriskt värde
 • ligger utanför kulturhistoriskt värdefull miljö
 • placeras utanför detaljplanerat område eller det saknas bestämmelser om utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser
 • inte ligger inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret

En integrerad solenergianläggning om

 • byggnadens eller områdets karaktär inte ändras väsentligt.

Fristående solenergianläggningar på marken om

 • utrymmet under inte blir så högt att solenergianläggningen kan räknas som en byggnad.

Följande åtgärder behöver anmälan:

 • solcellerna berör byggnadens bärande konstruktion.
 • väsentligt påverkar brandskyddet.

Vilka handlingar krävs?

Du behöver skicka in följande handlingar:

 • ansökansblankett, behövs inte om du använder e-tjänsten
 • fasad-/elevationsritning
 • kontrollplan
 • prestandadeklaration för solceller, redovisa emc-standard, information om matning till låg- eller högspänningsnät och dc-brytaren
 • situationsplan
 • takplansritning

Varje ärende är unikt och efter första granskningen kan det behövas fler handlingar.

Du gör enklast din ansökan via vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder (ystad.se).

Du kan beställa ett underlag till din situationsplan i e-tjänsten (ystad.se). Beroende på vad du ska göra så hjälper guiden dig fram till rätt karta, till exempel en nybyggnadskarta eller ett utdrag från primärkarta.

Du kan ladda ner blanketter, exempelritningar och kontrollplaner till höger på Dokument och exempelritningar.

Tänk på att alla handlingar du skickar in ska vara utförda på ett fackmässigt sätt och vi tar inte emot fotograferade handlingar.

Vilka förutsättningar gäller?

Solenergianläggningar får inte strida mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.
Även om det inte krävs bygglov eller anmälan för att montera solfångare eller solcellspaneler på en byggnad måste de uppfylla de krav i plan- och bygglagen, PBL, plan- och byggförordningen, PBF, Boverkets byggregler, BBR, och Boverkets konstruktionsregler, EKS som gäller för åtgärden.
Det kan också krävas tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning.

Du kan hitta mer information till höger om vad som gäller på din fastighet under Mina förutsättningar. 

Önskar du mer information kan du läsa mer på Solfångare och solcellspaneler (boverket.se).

Hur lång tid tar det och vad kostar det?

Handläggningstiden för ett lovärende och förhandsbesked är 10 veckor respektive 4 veckor för anmälan, från det datum då ärendet är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare 10 respektive 4 veckor om projektet är stort eller komplicerat.

Behöver vi kontakta dig för att be dig komma in med kompletteringar, kan handläggningstiden bli längre. Lämna därför in alla dina handlingar samtidigt för en snabbare hantering.

Du kan hitta mer information till höger om hur bygglovsprocessen ser ut och följa ditt ärende.

Vi tar ut en avgift för vårt arbete med ditt ärende. I avgiften ingår bland annat kostnaden för prövning av bygglov, kungörelse och meddelande till grannar för att beslutet ska vinna laga kraft, startbesked, tekniskt samråd, platsbesök, slutsamråd och slutbesked.

Kostnaden för lov eller anmälan varierar beroende på vad du ska göra. Avgiften bestäms av en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Är du mer nyfiken på vad de olika åtgärder kostar kan du läsa i vår Taxa (ystad.se).

 

Publicerad 2023-12-21

 

 

 

 

Aktuell informartion

-

Kontakt

Expeditionen
måndag - torsdag kl. 10-12
0411-57 72 30
bygglov@ystad.se

Bygglovshandläggare, bygglovsfrågor
Telefontid måndag, tisdag och torsdag kl. 10-12
0411-57 72 44

Byggnadsinspektör, byggtekniska frågor
Telefontid måndag, tisdag och torsdag kl. 10-12
0411-57 72 45

Tillsynsinspektör
Telefontid tisdag och torsdag kl. 10-12
0411-57 72 46

Post-/besöksadress
Tobaksgatan 11, 271 41, Ystad

Röda dagar och övriga helgdagar håller vi stängt.

Attefallsguiden

Lansering inom kort...

Få hjälp med vår Attefallsguide om du är osäker om det är anmälnings eller bygglovspliktigt eller inget av det.

Mina förutsättningar

På denna sida (ystad.se) kan du se vad som gäller på din fastighet, olika fastigheter har olika möjligheter. Här kan du även hitta vårt ritningsarkiv.

Dokument, förklaringar, taxa och exempelritningar

Här kan du ladda ner dokument som kan behövas i ditt ärende.

Boverket

Boverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende.

I Boverkets byggregler kan du läsa mer om olika regler och hur byggprocessen fungerar.