Strandfodring_ystad_sandskog.jpg

Strandfodring i Ystad

Under april 2020 genomförde Ystads kommun den fjärde storskaliga strandfodringen. Första tillfället var 2011, andra 2014 och tredje 2017. Strandfodringen omfattade 80 000 m3 sand som placerades i Ystad Sandskog och Löderups Strandbad.

Ystads kommun har tillstånd att under en tioårsperiod ta upp 340 000 m3 sand från havets botten på Sandhammar bank. Sanden ska användas till kustskyddsåtgärder inom de mest erosionsdrabbade kustavsnitten i Ystads kommun, Ystad Sandskog och Löderups Strandbad.

Det finns flera olika typer av hårda kustskydd i Ystad Sandskog och i Löderups Strandbad. Hövder, stenskoningar och vågbrytare är några av de konstruktioner som har byggts för att skydda våra kuster mot erosionsskador. Erfarenheterna av de hårda kustskydden har varit både bra och dåliga, men en sak står klart, för att de hårda skydden ska fungera på ett bra sätt så krävs det att det finns sand i systemet som temporärt kan fångas upp för att sedan transporteras vidare. Mjuka kustskydd, så som strandfodring, som innebär att man fyller på med sand på stranden, är en mycket vanlig kustskyddsmetod i övriga världen. I Sverige är det däremot inte så vanligt och det har bara skett i mindre omfattning med rena muddermassor.

Syftet med strandfodringen är att bygga upp strandplanet så att det kan fungera som en buffert mellan vågorna och de ömtåliga sanddynerna som i sin tur skyddar bakomliggande landområde. Det förstärkta strandplanet grundar upp och bidrar till att minska vågornas energi. Den lösa, torra sanden blåser upp i sanddynerna som förstärks och i bästa fall kan nya dyner byggas upp. Samtidigt kommer erosionen att fortgå i den fodrade sanden. Med hjälp av de kustparallella strömmarna flyttas sanden nedströms och på så vis bidrar den till att förstärka även andra kustavsnitt. Hela poängen med strandfodringen är alltså att erosionen ska få fortgå eftersom det är en naturlig process vid våra kuster. Nu är det dags för den tredje strandfodringen och om tre år är det dags för den sista omgången som ryms inom det tillståndet som finns. Det faktum att åtgärden måste upprepas kan jämföras med ett vanligt underhåll av t ex asfaltbeläggning på en gata eller att måla om huset. Underhållet är avgörande för att skyddet ska bibehållas.

Så går det till

Sanden hämtas på havsbottnen ute på Sandhammar bank, ca 1 mil söder om Sandhammaren. Den teknik som används är s.k. släpsugsteknik och det är för att undvika att djupa hålor bildas i havsbottnen. Sanden sugs upp i fartyget som sedan transporterar sanden till den tilltänkta stranden. För att få upp sanden på stranden läggs ett långt rör från muddringsfartyget upp på stranden. Genom detta rör pumpas en blandning av sand och vatten och sanden fördelas sedan av lastare som kör på stranden. 

Sand och vatten sprutar ut ur en rörledning på stranden

Placeringen av sanden baseras på de årliga mätningar som genomförs vid kusten. Det är tekniska experter som granskar mätningarna och som ger kommunen rekommendationer om  hur sanden ska placeras. Rekommendationerna tar i sin tur hänsyn till de särskilda förutsättningar som finns längs vår kust. De senaste mätningarna visar att utvecklingen är mycket positiv i Ystad Sandskog och något sämre i Löderups Strandbad. Vid varje strandfodringstillfälle gör kommunen en avvägning av resultaten innan bslut tas om hur sanden ska placeras. På så sätt säkerställer kommunen att sanden hamnar där den gör mest nytta under längst tid.

Publicerad 2022-04-03, Uppdaterad 2023-08-18