Så förvaltar vi kusten

Kustskyddspolicy

Eftersom Ystads kommun länge har brottats med allvarlig erosion inom begränsade kustområden så stod det i början av 2000-talet klart att det krävdes ett dokument som sammanfattade var problemen finns samt hur förutsättningarna är inom de olika kustområdena. Som ett första steg mot integrerad kustzonsförvaltning antog därför kommunfullmäktige 2008 en Policy för förvaltning och skydd av kusten. Policyns primära syfte är att klargöra vilken inställning kommunen har när det gäller kustskydd, men även hur man ska tänka i ett längre perspektiv och i ett förändrat klimat. Till policyn hör också ett bakrundsmaterial som beskriver situationen lite noggrannare.

Policy för förvaltning och skydd av kusten

Klicka på bilden för att öppna policyn som pdf.

Handlingsplan

I maj 2018 antogs den andra versionen av Handlingsplan för förvaltning och skydd av kusten. I denna version, liksom i tidigare version, har kusten delats in i 14 områden och för varje område har förvaltningsstrategier fastställts. Samtliga områden har strategier på kort sikt, dvs fram till 2025 och de flesta områden har även förvaltningsstrategier på medellång (2025-2050) och lång (2050-2100) sikt. Handlingsplanen ska revideras under varje mandatperiod, så förvaltningsstrategierna kommer bli fler och allteftersom vi får ny kunskap, kan de även förändras.

 

Den första versionen av handlingsplanen antogs 2011. Handlingsplanen var då en nulägesbeskrivning gjord utifrån den kunskap som fanns internt inom kommunen. Den andra versionen är mer genomarbetad och vilar på fyra rapporter som bland annat utvärderar vilka konsekvenser ett förändrat klimat kan ha för Ystads kommunes kust. Samtliga rapporter finns att läsa i spalten till höger på sidan.  I handlingsplanen beskrivs varje område utifrån sina förutsättningar med hänsyn till topografi, geologi, markanvändning samt vilka värden som finns längs kusten. Handlingsplanens syfte är att få en överblick över kusten och att i god tid kunna förutse vilka områden och värden som är i riskzonen för erosion och översvämning om havsnivån stiger eller vid extrema högvattensituationer.

Den första delen av handlingsplanen är mer generell och beskriver situationen idag, i framtiden, vilka planeringsförutsättningar som finns och kommunens mer generella förvaltningasstrategi. Den andra delen är uppdelad i de 14 områdena där de beskrivs utifrån områdets specifika förutsättningar och förvaltningsstrategier fastställs.

bild.png

 Klicka på bilden för att öppna handlingsplanen som pdf.

Publicerad 2022-12-14, Uppdaterad 2023-08-18