Ordlista för sammanträden

A...

Acklamation: Röstning med ja-rop. Bifallsrop. (Vald med acklamation betyder att någon valts enhälligt och utan rösträkning.) 


Adjungera: Låta utomstående personer t.ex. experter vara med vid sammanträde. De har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt. Adjungering kan gälla ett visst sammanträde, del av sådant eller viss tid. Beslut om adjungering fattas av de som sammanträder.


Ajournera: Uppskjuta ett möte till en senare tidpunkt. Ajournering kan bestämmas till tio minuter, en timme, en dag, en vecka etc. När det återupptas är det samma möte som fortsätter, även om det inte är samma personer som är närvarande vid bägge till tillfällena.


Avslagsyrkande: Man vill ej att förslaget skall godkännas.

 

B...

Bordlägga: Man uppskjuter frågan till ett senare tillfälle.


Budget: Plan för beräknade inkomster och utgifter.

 

D...

Dagordning: Förteckning över ärenden som skall behandlas vid en sammankomst. Dagordningen fastställes vid mötet.

Delegera: Överlåta beslutsrätten.

 

E...

Enhälligt beslut: När samtliga röstar lika.


Enkel majoritet: Minst hälften av de avgivna rösterna.

 

F...

Förslagen justeras: Kontroll av att samtliga förslag finns med och är rätt uppfattade. Detta är också en sammanfattning av framlagda förslag och sker efter att debatten är slut.


Försöksvotering: Brukas sedan votering har begärts för att man skall slippa räkna rösterna, sker som regel med handuppräckning.

 

G...

Grundförslag: Det förslag som läggs fram när ärendet presenteras av t.ex. styrelsen.

 

J...

Justerare: Granskning och underskrift av protokoll. Justering kan ske genom ordföranden och av mötet utsedda justeringsmän, som på mötets vägnar intygar att protokollet är riktigt. Justeringsmän ersätter protokolluppläsning. Protokollet kan läsas upp vid nästa sammanträde. Protokollet är inte giltigt förrän efter justering.


Jäv: Tvivel om opartiskhet i viss fråga. Den som förklaras som jävig i visst ärende skall lämna sammanträdet då frågan behandlas och avgörs.

 

K...

Klubbslag: Ska ske kraftfullt så för minsta beslut.


Konstituera: Fördela olika uppdrag inom styrelsen.


Kontrapropositionsvotering: Förberedande votering som görs för att få fram motförslag till huvudförslaget i huvudvoteringen. Två av förslagen sätts mot varandra åt gången tills det enda förslag föreligger, som ställes mot huvudförslaget.

 

M...

Majoritet: Flertal vid t.ex. omröstning. Majoriteten kan vara enkel eller (relativ), d.v.s. omfatta förslag som har fler röster än övriga förslag, eller absolut, då det krävs flertalet av det sammanlagda antalet angivna röster eller kvalificerad, då det krävs 2/3 eller 3/4 eller 4/5 av de givna rösterna.

 

N...

Nominera: Utse kandidater, föreslå.

 

O...

Omröstning: Räkning av rösterna. Omröstning kan vara öppen, genom handuppräckning, uppresning och dylikt eller sluten med sedlar. Sluten omröstning brukar förekomma endast vid val, ej vid beslut i sakfrågor.


Ordningsfråga: Fråga som tas upp när som helst under mötet. Ordningsfrågor är t ex måltidspaus och bensträckare, m.m.

 

P...

Proposition: Förslag, t.ex. från styrelsen.


Propositionsordning:
Förslagsordning, den följd förslagen fattas i. Ordningen föreslås av ordförande och fastställes av mötet.


Protokoll: Skriftlig sammanställning av beslut eller överenskommelse. Vanligtvis antecknas endast frågans innehåll samt beslut (beslutsprotokoll). Någon gång kan även debatt refereras (debattprotokoll). Protokoll ska justeras.

 

R...

Remiss: Överlämna ärendet/frågan till någon instans t ex styrelsen för utredning, jämför återremiss.


Replik: Kort inlägg i debatten i anslutning till tidigare eget och annans inlägg, replik bryter talarlistan.

Reservation: Kan anmälas i samband med beslut och innebär att man ej är medansvarig till beslutet. Reservation kan vara blank (endast ett konstaterande) eller motiverad. Reservationen ska tas till protokollet. En annan form är att anmäla och få antecknat att man ej deltagit i beslutet.

Revision: Granskning av räkenskaper och förvaltning i övrigt t ex genomgång av protokoll. Fullgörs av revisorerna.


Revisionsberättelse: Revisorernas redogörelse med bl a förslag om ansvarsfrihet för styrelsen.


Röstlängd: Förteckning över de som har rätt att rösta.


Rösträknare: De som utses att räkna , räknar avgivna röster vid votering.

 

S...

Sakyrkande: Förslag i sakfråga om åtgärd som tycker bör vidtas.


Sluten omröstning: Rösträkning med valsedlar.


Stadgar: Regler om hur en förening ska arbeta. Stadgeändring kan ofta ske genom beslut av två årsmöten med viss tids mellanrum.


Streck: Sättes efter beslut av mötet på talarlistan, varefter inga ytterligare talare får ordet. Innan  streck sätts ska möjligheten ges att begära ordet och framställa yrkanden.


Suppleant: Ersättare som inträder för ordinarie ledamot när denne har förfall. I många föreningar kallas suppleanterna till alla sammanträden och har yttrande och förslagsrätt men ej rösträtt i den mån vederbörande ej ersätter ordinarie ledamot. I vissa fall är suppleanterna personliga d.v.s. inträder för viss ledamot.

 

T...

Talarlista: Lista över personer som begärt ordet. Förs av ordförande. Talarlistan får ej brytas av andra inlägg än korta repliker eller diskussion i ordningsfråga.


Tidsbegränsning: Maxtid för anförandenas längd. Kan beslutas av mötet vid långa debatter.


Tilläggsyrkande: Kompletterande yrkande till annat yrkande i debatt.

 

U...

Upplysning: Sakupplysning som avser rätta till uppenbara (eller risk för) missuppfattning. Den kan lämnas vid sidan av talarlistan.


Utslagsröst: Tillkommer ordförande vid lika röstetal, varigenom det förslag denne stöder vinner. Ordförande kan sålunda i vissa lägen ha två röster. Metoden används ej vid personval då i stället lotten får avgöra.

 

V...

Votering: Rösta, bestämma genom omröstning.

 

Y...

Yrka: Föreslå.

 

Å...

Återremiss: Hel eller delvis ändring av grundförslag kan alltså ställas mot detta i en omröstning.

 

Ö...

Öppen omröstning: Att rösta med handuppräckning eller namnupprop.

Publicerad 2022-02-18, Uppdaterad 2024-06-17