Nämnderna

I december 2002 beslöt kommunfullmäktige att Ystad kommun skall ha ett Ungdomsfullmäktige. Ungdomsfullmäktige har delat in sig i grupper och varje grupp har en nämnd som bevakningsområde.


Det kom starka önskemål om att få ett utökat inflytande på de kommunala frågor som rör barn och unga. För att göra inflytande möjligt och arbetsbart har ungdomsfullmäktige gjort en uppdelning av ansvarsområden som följer nämnds- och förvaltningsorganisationen i kommunen.

Beslutet togs om att inrätta ett ungdomsfullmäktige som skall sammanträda fyra gånger per år och att ge respektive berörd nämnd i uppdrag att i samråd med ungdomsfullmäktige finna former för samarbetet. Vidare beslutades det att varje förvaltning skall utse en ungdomskoordinator som skall utgöra ett stöd för ungdomsfullmäktige.

Koordinatorns roll blir att arbeta med den grupp ungdomar som har blivit utsedda att bevaka nämndens ansvarsområden och tillse att de får en god inblick i olika ansvarsområden.

 

Organisationen ser ut så här:

 

Utbildning

  • Barn och Utbildningsnämnden

  • Gymnasienämnden


Kultur

  • Kulturnämnden


Social omsorg

  • Socialnämnden


Samhällsbyggnad

  • Myndighetsnämnden

  • Samhällsbyggnadsnämnden


Ledning och Utveckling

  • Kommunstyrelsen

 

 

 

Publicerad 2015-03-09, Uppdaterad 2019-11-06

Ungdomskoordinatorer

Barn och ungdomar ska få möjlighet att yttra sig, innan beslut fattas i kommunen som rör deras livsmiljö, alltså vid beredningen av sådana beslut.

Det går till så att olika representanter utsedda av Ungdomsfullmäktige blir tillfrågade av, och håller kontakt med, koordinatorer som hör till olika förvaltningar i kommunen.


Ungdomskoordinatorerna är följande:

Kulturnämnden: Karin Holmström

Barn- och Utbildningsnämnden: Alexandra Hansson

Socialnämnden: Jenny Blom

Ledning och Utveckling: Carolina Palm

Samhällsbyggnadsnämnden: Sofia Öreberg