Fakta om landsbygdsutveckling

Delar av EU:s fonder och program fokuserar också på landsbygdsutveckling.


I landsbygdsprogrammet ingår följande stöd och ersättningar:

  • Företagsstöd
  • Projektstöd
  • Miljöinvesteringar
  • Miljöersättningar
  • Ersättningar för ekologisk produktion
  • Kompensationsstöd
  • Djurvälfärdsersättningar
  • Lokalt ledd utveckling

Det finns därmed olika stöd att få för dig som driver ett lantbruk eller skogsbruk. Därtill finns det stöd att få för kompetensutveckling och rådgivning, företagsstöd, projektstöd, samarbetsprojekt eller innovationsprojekt.

Projektstöd

De flesta projektstöden är stöd till investeringar. Det kan tillexempel vara att investera i bredband, att förbättra den småskaliga infrastrukturen på landsbygden och att investera i  idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler.

Inom rekreation och turism kan man till exempel få stöd för att skapa badplatser och vandrings- eller cykelleder som kan nyttjas av alla. Det går också att få stöd för att installera skyltar för att informera om exempelvis en led eller ett kulturarv. Investeringar i kulturhistoriskt värdefulla byggnader och hembygdsgårdar stöds också av programmet.

Andra investeringar som går att söka stöd för är investeringar i kommersiell och offentlig service. Det betyder att det går att få stöd för att behålla eller utveckla den lokala servicen i dagligvarubutiker, för drivmedelsanläggningar och servicepunkter samt distributions- och logistiklösningar. Syftet är att utveckla lokal service för dem som bor, verkar på eller besöker landsbygden.

Olika krav

För en del stöd krävs att en annan offentlig aktör, till exempel en kommun medfinansierar projekten och att investeringarna är i linje med kommunala och regionala planer. Det skiljer sig också hur mycket stöd du kan få och hur stor investeringen behöver vara.

Mer detaljerad information

För mer detaljerad information finns att läsa på jordbrukets hemsida och länsstyrelsens hemsida.

Publicerad 2022-08-03, Uppdaterad 2023-10-13