Säkerhet & tillträde

Efter 11 september händelserna i New York infördes två regelverk, sjöfartskydd och hamnskydd, som i högsta grad påverkar sjöfart och hamnar världen runt.

Sjöfartsskydd

Sjöfartsskydd är benämningen på det regelverk, International Ship and Port facility Security Code (ISPS- koden), som infördes för att förhindra att fartyg används för att föra farliga ämnen och föremål mellan länder.

Reglerna innebär vissa grundläggande krav, däribland att göra skyddsutredningar och skyddsplaner för hamnanläggningar samt åtgärder för att förhindra otillbörligt tillträde. I Ystad hamn innebär det att allt tillträde till hamnområdet måste kontrolleras, samt att möjligheter för såväl obehöriga som obehörigt gods att ta sig in på hamnområdet enligt ISPS-koden ska elimineras.

Vad innebär ISPS-koden för hamnar? Läs mer här

Hamnskydd

Hamnskydd är benämningen på regelverket för att skydda själva hamnen från att vara ett mål för terrorism.

Syftet är att hela hamnområdet skall omfattas av ett skyddssystem. Hamnar är viktiga länkar i transportkedjan för att knyta ihop sjö- och landtransporter, har ofta en central betydelse för transport av farligt gods och kan rymma stora anläggningar för kemiska och petrokemisk produkter i närheten av städer. Terroristattacker mot hamnar kan lätt leda till allvarliga störningar i transportsystem, skada människor och industri i hamnen och närliggande områden.

Hamnskyddet har samma struktur som sjöfartsskyddet. En hamnskyddsbedömning ska utarbetas och skyddsplaner upprättas med utgångspunkt från bedömningen. Det finns tre skyddsnivåer och en hamnskyddschef ska utses för varje hamn.

Samtliga åtgärder som vidtas inom hamnskyddet ska samordnas med de åtgärder som gjorts inom sjöfartsskyddet.

Säkerhet är något som hela tiden måste underhållas, utvecklas och inte minst pratas om. Vi i Ystad Hamn jobbar proaktivt med säkerhetsarbete genom kontinuerliga verksamhetsanalyser och hot- och sårbarhetsanalyser. Hamnen har ett nära samarbete med polisen och samverkan med andra myndigheter inom brottsbekämpning och räddningstjänst sker kontinuerligt.

Publicerad 2023-11-13, Uppdaterad 2024-04-08