Säkerhetsregler

Du som ska vistas i eller utföra arbete inom Ystad Hamn Logistik AB (YHLAB) hamnområde omfattas av regler och lagar för att förhindra terrorism och sabotage samt säkerhetsregler för att förebygga skador.

Fyra grundregler om olyckan är framme:

  • Rädda liv
  • Larma 112
  • Släcka/åtgärda
  • Informera säkerhetsansvarig, tel 0411-57 76 61 under kontorstid och därefter på mobil 0709-47 72 64.

Trafikregler

Att gå inne på hamnområdet är bara tillåtet om det är enda sättet att lösa arbetsuppgiften.
Hastighet max 30 km/h eller lägre om så anges.
För extern trafik gäller stråken eller huvudvägarna till anvisad plats.
Fordon i Ystad hamns anläggningar ska antingen ha roterande varselljus eller varningsblinkers.
Kör endast på markerade stråk – ta inga genvägar. Omkörning är förbjuden.
Vanliga trafikregler ska följas men beakta särskilt tung trafik som t. ex. tug-masters och terminaltraktorer.
Uppställning och parkering av fordon sker på särskilt utmärkta platser.

Alkohol, droger och rökning

YHLAB är en drog- och alkoholfri arbetsplats. Du får inte vara påverkad av eller använda alkohol eller droger där hamnarbete pågår. Det råder förbud mot rökning, användande av öppen eld, apparater som kan ge upphov till gnistor och annat som kan förorsaka brand. Förbudet gäller också i fordon. Lokaler och terminalbyggnader är rökfria.

Skyddsutrustning

Bär alltid varselkläder när du vistas där hamnarbete pågår. Nära hängande last eller vid risk för fallande föremål ska hjälm användas. I övrigt bärs lämpliga kläder och godkänd skyddsutrustning enligt gällande arbetsmiljöregler. Flytväst ska användas vid arbeten på kajer och pirar.

Skador och avvikelser

Om skador uppstår på egen eller annans egendom – rapportera alltid till säkerhetsansvarig innan du lämnar hamnen. Även tillbud samt misstänkta miljö- och säkerhetsavvikelser ska direkt rapporteras till säkerhetsansvarig.

Heta arbeten

Heta arbeten ska alltid godkännas av tillståndsansvarig på YHLAB.

Miljö

YHLAB är miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001 och arbetar med ständiga förbättringar.

De miljökrav, vad gäller till exempel kemikalier och avfall, som YHALB ställt vid upphandling av projekt/arbete ska följas. Vid entreprenader ska en miljöplan upprättas som visar hur ställda miljökrav uppfylls. Berörda ska känna till och följa vad som står i miljöplanen.

Vad mer kan du göra?

  • Stäng av motorn vid alla stopp.
  • Ha alltid med absorptionsmedel om det finns risk för läckage av oljor/kemikalier.
  • Meddela säkerhetsansvarig eller din kontaktperson vid spill. Större läckage/miljöolyckor ska omedelbart rapporteras till säkerhetsansvarig.
Publicerad 2021-11-13, Uppdaterad 2023-05-02