Attefallshus

Det krävs bygglov för nybyggnad men attefallshus är undantagna från detta krav. Det behövs inte heller något bygglov för att bygga till ett befintligt attefallshus under förutsättning att alla de krav som gäller för attefallshus uppfylls. I de flesta fall krävs det en anmälan för både nybyggnad och tillbyggnad.

Vad är ett Attefallshus?

Ett Attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus.

Med komplementbyggnad menas exempelvis garage, carport, förråd, gäststuga, vedbod, växthus, orangeri, bastu eller båthus.

Komplementbyggnaden ska alltid vara ett komplement till bostadshuset. Man kan exempelvis inte ha en kiosk, bilverkstad eller annan verksamhet i en komplementbyggnad.

Ansökan, anmälan eller inget?

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att få uppföra ett Attefallshus som en anmälan:

 • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus
 • får vara högst 30,0 m2
 • taknockshöjden får vara högst 4,0 meter
 • ska vara fristående
 • ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus
 • ska placeras minst 4,5 meter från gräns
 • ska placeras minst 30,0 meter från järnväg

Det är dock möjligt att uppföra en Attefallsåtgärd närmare gränsen än 4,5 meter om de grannar som berörs medger det, dock får kommunen aldrig ge medgivande som granne.

Följande kriterier gör att det blir bygglovspliktigt:

 • uppförs vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • utökad bygglovsplikt för attefallshus i den detaljplan som gäller för området
 • om det är ett komplementbostadshus, inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret

Om du är osäker på om ditt ärende kräver en anmälan eller bygglov kan du använda vår guide, klicka till höger på Bygglovsguide.

Om du önskar att läsa om bygglov för nybyggnad så gör det här (ystad.se).

Vilka handlingar krävs?

Du behöver skicka in följande handlingar:

 • anmälansblankett, behövs inte om du använder e-tjänsten
 • fasad-/elevationsritning
 • kontrollplan
 • material- och kulörbeskrivning, redovisa i RAL- eller NCSskala
 • planritning
 • sektionsritning
 • situationsplan

Beroende på vilken anmälan du ska göra krävs följande handlingar:

 • brandskyddsbeskrivning
 • konstruktionshandling
 • produktblad
 • vatten och avloppsritning
 • ventilationsritning
 • ansökan om kontrollansvarig.

Varje ärende är unikt och efter första granskningen kan det behövas fler handlingar.

Du gör enklast din ansökan via vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder (ystad.se).

Du kan beställa ett underlag till din situationsplan i e-tjänsten (ystad.se). Beroende på vad du ska göra så hjälper guiden dig fram till rätt karta, till exempel en nybyggnadskarta eller ett utdrag från primärkarta.

Du kan ladda ner blanketter, exempelritningar och kontrollplaner till höger på Dokument och exempelritningar.

Tänk på att alla handlingar du skickar in ska vara utförda på ett fackmässigt sätt och vi tar inte emot fotograferade handlingar.

Vilka förutsättningar gäller?

Även om Attefallsåtgärder inte är bygglovspliktiga så behövs det en anmälan enligt plan och bygglagen. Detta innebär att det krävs ett startbesked och slutbesked i ärendet. Vissa komplexa ärende kan även behöva kontrollansvarig och tekniskt samråd.

Inom Ystads kommun så finns det vissa område där Attefallshus inte får uppföras. Detta kan regleras i en detaljplan eller områdesbestämmelse, det finns även område och fastigheter med högre kulturvärde. Försvarsmakten har också pekat ut platser där det är förbud om att uppföra vissa typer av Attefallshus. Detta innebär inte att det är omöjligt att bygga dessa men det kan kräva ett bygglov i stället.

Du kan hitta mer information till höger om vad som gäller på din fastighet under Mina förutsättningar. 

Utöver Attefallsåtgärder så finns det andra bygglovsbefriade åtgärder, du kan läsa mer om dem på Bygglovsbefriade åtgärder (boverket.se).

Önskar du mer information kan du läsa mer på Attefallshus (boverket.se).

Hur lång tid tar det och vad kostar det?

Handläggningstiden för ett lovärende och förhandsbesked är 10 veckor respektive 4 veckor för anmälan, från det datum då ärendet är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare 10 respektive 4 veckor om projektet är stort eller komplicerat.

Behöver vi kontakta dig för att be dig komma in med kompletteringar, kan handläggningstiden bli längre. Lämna därför in alla dina handlingar samtidigt för en snabbare hantering.

Du kan hitta mer information till höger om hur bygglovsprocessen ser ut och följa ditt ärende.

Vi tar ut en avgift för vårt arbete med ditt ärende. I avgiften ingår bland annat kostnaden för prövning av bygglov, kungörelse och meddelande till grannar för att beslutet ska vinna laga kraft, startbesked, tekniskt samråd, platsbesök, slutsamråd och slutbesked.

Kostnaden för lov eller anmälan varierar beroende på vad du ska göra. Avgiften bestäms av en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Är du mer nyfiken på vad de olika åtgärder kostar kan du läsa i vår Taxa (ystad.se).

 

Publicerad 2023-12-21

 

 

 

Kontakt


Expeditionen
måndag - torsdag 10-12
0411-57 72 30
bygglov@ystad.se

Bygglovshandläggare, bygglovsfrågor
måndag-torsdag 11-12
0411-57 72 44

Byggnadsinspektör, byggtekniska frågor
måndag - torsdag 10-12
0411-57 72 45

Tillsynsinspektör
Tisdag och torsdag 10-12
0411-57 72 46

Post-/besöksadress
Tobaksgatan 11, 271 41, Ystad

Röda dagar och övriga helgdagar håller vi stängt.

Avvikande öppettider 2024

Avvikande Öppettider 2024:

3/4 Telefontid och Öppet 11-12

9/10 Telefontid och Öppet 11-12

Attefallsguiden

Lansering inom kort...

Få hjälp med vår Attefallsguide om du är osäker om det är anmälnings eller bygglovspliktigt eller inget av det.

Mina förutsättningar

På denna sida (ystad.se) kan du se vad som gäller på din fastighet, olika fastigheter har olika möjligheter. Här kan du även hitta vårt ritningsarkiv.

Dokument, förklaringar, taxa och exempelritningar

Här kan du ladda ner dokument som kan behövas i ditt ärende.

Boverket

Boverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende.

I Boverkets byggregler kan du läsa mer om olika regler och hur byggprocessen fungerar.