Bygga nytt

Det krävs oftast bygglov för nybyggnad, det vill säga att uppföra en ny byggnad, eller att flytta en befintlig byggnad till en ny plats. Det finns dock vissa undantag från bygglovsplikten.

Komplementsbyggnad

Vad är en komplementsbyggnad?

En komplementbyggnad är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus på samma tomt.  En komplementbyggnad kan tillexempel vara ett garage, carport, förråd, gäststuga, vedbod, växthus, orangeri, bastu eller båthus.

Ansökan, anmälan eller inget?

Om du vill uppföra en komplementbyggnad kan det krävas bygglov. För att få uppföra en komplementbyggnad måste det finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.

Följande åtgärder är bygglovspliktiga:

 • inom detaljplan uppföra en komplementbyggnad och inte använder något av undantagen nedan.

Följande åtgärder är anmälningspliktiga:

 • inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus, detta är räknas som en Attefallsåtgärd.

Om du önskar att läsa om Attefallsåtgärder så gör det här (ystad.se).

Följande åtgärder behöver inte bygglov eller anmälan:

 • uppföra en komplementbyggnad som en friggebod på max 15,0 kvadratmeter. En av förutsättningarna är att det måste finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten. Det finns fler förutsättningar som måste uppfyllas, du kan läsa mer om friggebodar på boverkets hemsida Friggebod (boverket.se).
 • utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse uppföra en komplementbyggnad. Den ska placeras fristående, i omedelbar närhet av bostadshuset och minst 4,5 meter från gräns. Komplementbyggnaden får inte dominera över bostadshuset. Det finns fler förutsättningar som måste uppfyllas, dessa kan du läsa mer om på Bygglovsbefriad komplementbyggnad utanför detaljplan (boverket.se).

Vilka handlingar krävs?

Du behöver skicka in följande handlingar:

 • anmälans- /ansökansblankett, behövs inte om du använder e-tjänsten
 • fasad-/elevationsritning
 • kontrollplan
 • material- och kulörbeskrivning, redovisa i RAL- eller NCSskala
 • planritning
 • sektionsritning
 • situationsplan

Beroende på vilken anmälan du ska göra krävs följande handlingar:

 • brandskyddsbeskrivning
 • konstruktionshandling
 • produktblad
 • vatten och avloppsritning
 • ventilationsritning
 • anmälan om kontrollansvarig

Varje ärende är unikt och efter första granskningen kan det behövas fler handlingar.

Du gör enklast din ansökan via vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder (ystad.se).

Du kan beställa ett underlag till din situationsplan i e-tjänsten (ystad.se). Beroende på vad du ska göra så hjälper guiden dig fram till rätt karta, till exempel en nybyggnadskarta eller ett utdrag från primärkarta.

Du kan ladda ner blanketter, exempelritningar och kontrollplaner till höger på Dokument och exempelritningar.

Tänk på att alla handlingar du skickar in ska vara utförda på ett fackmässigt sätt och vi tar inte emot fotograferade handlingar.

Vilka förutsättningar gäller?

Innan du börjar planera ditt projekt är det viktigt att du tar reda på om din fastighet berörs av någon kulturhistorisk klassning eller befinner sig i värdefull kulturmiljö (8:13-område). Det kan även finns olika riksintresse som kan påverka ditt projekt. I detaljplanen kan det också finnas andra bestämmelser som kan påverka åtgärden.

Om en byggnad placeras närmare en annan byggnad än 8 meter så påverkas brandkraven. Brandkrav gäller inte för komplementbyggnader som är mindre än 15 kvadratmeter.

Du kan hitta mer information till höger om vad som gäller på din fastighet under Mina förutsättningar. 

Du kan hitta mer information bygglovsbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshusåtgärder på Bygglovsbefriade åtgärder (boverket.se).

En- och tvåbostadshus

Vad är en en- och tvåbostadshus?

Ett en- och tvåbostadshus (kallas även småhus) är ett bostadshus som innehåller högst två bostadslägenheter. Fritidshus är exempel på byggnader som räknas som en- och tvåbostadshus. Andra byggnader som kan räknas som en- och tvåbostadshus är radhus, parhus och kedjehus.

Tänk på att kolonistugor är exempel på byggnader som inte räknas som en- och tvåbostadshus.

Många av de bygglovsbefriade åtgärderna som finns i plan- och bygglagen, PBL, får endast göras till en- eller tvåbostadshus.

Ansökan, anmälan eller inget?

Du behöver alltid bygglov om du vill uppföra ett en- och tvåbostadshus eller flytta det till en ny plats.

Vilka handlingar krävs?

Du behöver skicka in följande handlingar:

 • anmälan om kontrollansvarig
 • anmälansblankett, behövs inte om du använder e-tjänsten
 • fasad-/elevationsritning
 • markplaneringsritning
 • material- och kulörbeskrivning, redovisa i RAL- eller NCSskala
 • planritning
 • sektionsritning
 • situationsplan

Varje ärende är unikt och efter första granskningen kan det behövas fler handlingar.

Du gör enklast din ansökan via vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder (ystad.se).

Du kan beställa ett underlag till din situationsplan i e-tjänsten (ystad.se). Beroende på vad du ska göra så hjälper guiden dig fram till rätt karta, till exempel en nybyggnadskarta eller ett utdrag från primärkarta.

Du kan ladda ner blanketter, exempelritningar och kontrollplaner till höger på Dokument och exempelritningar.

Tänk på att alla handlingar du skickar in ska vara utförda på ett fackmässigt sätt och vi tar inte emot fotograferade handlingar.

Vilka förutsättningar gäller?

Innan du börjar planera ditt projekt är det viktigt att du tar reda på om din fastighet berörs av någon kulturhistorisk klassning eller befinner sig i värdefull kulturmiljö (8:13-område). Det kan även finns olika riksintresse som kan påverka ditt projekt. I detaljplanen kan det också finnas andra bestämmelser som kan påverka åtgärden.

Om en byggnad placeras närmare en annan byggnad än 8 meter så påverkas brandkraven. Brandkrav gäller inte för komplementbyggnader som är mindre än 15 kvadratmeter.

Du kan hitta mer information till höger om vad som gäller på din fastighet under Mina förutsättningar. 

Du kan hitta mer information bygglovsbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshusåtgärder på En- och tvåbostadshus (boverket.se)

Andra byggnader och anläggningar

Vad är andra byggnader och anläggningar?

Andra byggnader och anläggningar kan vara flerbostadshus, butiker, industrier, kontor, lager, restauranger, skolor, transformatorstation och byggbodar.

Ansökan, anmälan eller inget?

Du behöver oftast bygglov om du vill uppföra en ny byggnad, detta gäller både inom och utanför detaljplanerat område.

Följande åtgärder behöver inte bygglov:

 • nybyggnation av ekonomibyggnad.
 • byggbod som placeras på en fastighet där det finns ett pågående lov.

Önskar du mer information kan du läsa mer på Ekonomibyggnad (boverket.se).

Vilka handlingar krävs?

Du behöver skicka in följande handlingar:

 • ansökansblankett, behövs inte om du använder e-tjänsten
 • fasad-/elevationsritning
 • markplaneringsritning
 • material- och kulörbeskrivning, redovisa i RAL- eller NCS-skala
 • planritning
 • sektionsritning
 • situationsplan

I vissa fall behöver du även skicka in följande handlingar:

 • arearedovisning, bruttoarea (BTA), byggnadsarea (BYA) och boarea (BOA)
 • avfallshantering
 • brandskyddsbeskrivning
 • bullerutredning
 • dagsljusberäkning
 • dagvattenutredning
 • marksektionsritning
 • parkeringsutredning, bilar och cyklar
 • utvändig tillgänglighetsutredning

Varje ärende är unikt och efter första granskningen kan det behövas fler handlingar.

Du gör enklast din ansökan via vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder (ystad.se).

Du kan beställa ett underlag till din situationsplan i e-tjänsten (ystad.se). Beroende på vad du ska göra så hjälper guiden dig fram till rätt karta, till exempel en nybyggnadskarta eller ett utdrag från primärkarta.

Du kan ladda ner blanketter, exempelritningar och kontrollplaner till höger på Dokument och exempelritningar.

Tänk på att alla handlingar du skickar in ska vara utförda på ett fackmässigt sätt och vi tar inte emot fotograferade handlingar.

Vilka förutsättningar gäller?

Innan du börjar planera ditt projekt är det viktigt att du tar reda på om din fastighet berörs av någon kulturhistorisk klassning eller befinner sig i värdefull kulturmiljö (8:13-område). Det kan även finns olika riksintresse som kan påverka ditt projekt. I detaljplanen kan det också finnas andra bestämmelser som kan påverka åtgärden.

Om en byggnad placeras närmare en annan byggnad än 8 meter så påverkas brandkraven. Brandkrav gäller inte för komplementbyggnader som är mindre än 15 kvadratmeter.

Du kan hitta mer information till höger om vad som gäller på din fastighet under Mina förutsättningar. 

Du kan hitta mer information andra byggnader på Nybyggnad (boverket.se) och Anläggningar (boverket.se).

Tidsbegränsade lov

Vad är ett tidsbegränsade lov?

Tidsbegränsat bygglov är ett bygglov för en åtgärd som ska finnas under en begränsad tid. Kan även kombineras med ett säsongslov som exempelvis bygglovspliktiga uteserveringar.

Vilka kriterier finns för tidsbegränsat lov?

 • sökanden har ansökt om ett tidsbegränsat bygglov
 • åtgärden är avsedd att pågå under en begränsad tid
 • någon eller några, men inte alla, förutsättningar för bygglov är uppfyllda.

Hur länge får en åtgärd ha ett tidsbegränsat lov?

Ett tidsbegränsat lov får ges för högst 10 år, ett sådant lov kan förlängas med högst 5 år i taget. En förlängning kan endast ske om inga ändringar görs i lovet och om en ansökan om förlängning görs innan giltighetstiden har gått ut. Den sammanlagda tiden för tidsbegränsat bygglov får inte överstiga 15 år. Undantaget är ett tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär, som sammanlagt får överstiga 15 år.

Vilka handlingar krävs?

Du behöver skicka in följande handlingar:

 • ansökansblankett, behövs inte om du använder e-tjänsten
 • avvecklingsplan
 • fasad-/elevationsritning
 • markplaneringsritning
 • material- och kulörbeskrivning, redovisa i RAL- eller NCS-skala
 • planritning
 • sektionsritning
 • situationsplan

I vissa fall behöver du även skicka in följande handlingar:

 • arearedovisning, bruttoarea (BTA), byggnadsarea (BYA) och boarea (BOA)
 • avfallshantering
 • brandskyddsbeskrivning
 • bullerutredning
 • dagsljusberäkning
 • dagvattenutredning
 • marksektionsritning
 • parkeringsutredning, bilar och cyklar
 • utvändig tillgänglighetsutredning

Du behöver skicka in följande handlingar vid förlängning:

 • ansökansblankett, behövs inte om du använder e-tjänsten
 • motivering till behov för att förlänga befintligt tidsbegränsat lov

Varje ärende är unikt och efter första granskningen kan det behövas fler handlingar.

Du gör enklast din ansökan via vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder (ystad.se).

Du kan beställa ett underlag till din situationsplan i e-tjänsten (ystad.se). Beroende på vad du ska göra så hjälper guiden dig fram till rätt karta, till exempel en nybyggnadskarta eller ett utdrag från primärkarta.

Du kan ladda ner blanketter, exempelritningar och kontrollplaner till höger på Dokument och exempelritningar.

Tänk på att alla handlingar du skickar in ska vara utförda på ett fackmässigt sätt och vi tar inte emot fotograferade handlingar.

Vilka förutsättningar gäller?

Innan du börjar planera ditt projekt är det viktigt att du tar reda på om din fastighet berörs av någon kulturhistorisk klassning eller befinner sig i värdefull kulturmiljö (8:13-område). Det kan även finns olika riksintresse som kan påverka ditt projekt. I detaljplanen kan det också finnas andra bestämmelser som kan påverka åtgärden.

Om en byggnad placeras närmare en annan byggnad än 8 meter så påverkas brandkraven. Brandkrav gäller inte för komplementbyggnader som är mindre än 15 kvadratmeter.

Du kan hitta mer information till höger om vad som gäller på din fastighet under Mina förutsättningar. 

Önskar du mer information kan du läsa mer på Tidsbegränsade lov (boverket.se).

Hur lång tid tar det och vad kostar det?

Handläggningstiden för ett lovärende och förhandsbesked är 10 veckor respektive 4 veckor för anmälan, från det datum då ärendet är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare 10 respektive 4 veckor om projektet är stort eller komplicerat.

Behöver vi kontakta dig för att be dig komma in med kompletteringar, kan handläggningstiden bli längre. Lämna därför in alla dina handlingar samtidigt för en snabbare hantering.

Du kan hitta mer information till höger om hur bygglovsprocessen ser ut och följa ditt ärende.

Vi tar ut en avgift för vårt arbete med ditt ärende. I avgiften ingår bland annat kostnaden för prövning av bygglov, kungörelse och meddelande till grannar för att beslutet ska vinna laga kraft, startbesked, tekniskt samråd, platsbesök, slutsamråd och slutbesked.

Kostnaden för lov eller anmälan varierar beroende på vad du ska göra. Avgiften bestäms av en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Är du mer nyfiken på vad de olika åtgärder kostar kan du läsa i vår Taxa (ystad.se).

 

Publicerad 2023-12-21

 

 

 

Kontakt


Expeditionen
måndag - torsdag 10-12
0411-57 72 30
bygglov@ystad.se

Bygglovshandläggare, bygglovsfrågor
måndag-torsdag 11-12
0411-57 72 44

Byggnadsinspektör, byggtekniska frågor
måndag - torsdag 10-12
0411-57 72 45

Tillsynsinspektör
Tisdag och torsdag 10-12
0411-57 72 46

Post-/besöksadress
Tobaksgatan 11, 271 41, Ystad

Röda dagar och övriga helgdagar håller vi stängt.

Avvikande öppettider 2024

Avvikande Öppettider 2024:

3/4 Telefontid och Öppet 11-12

9/10 Telefontid och Öppet 11-12

Attefallsguiden

Lansering inom kort...

Få hjälp med vår Attefallsguide om du är osäker om det är anmälnings eller bygglovspliktigt eller inget av det.

Mina förutsättningar

På denna sida (ystad.se) kan du se vad som gäller på din fastighet, olika fastigheter har olika möjligheter. Här kan du även hitta vårt ritningsarkiv.

Dokument, förklaringar, taxa och exempelritningar

Här kan du ladda ner dokument som kan behövas i ditt ärende.

Boverket

Boverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende.

I Boverkets byggregler kan du läsa mer om olika regler och hur byggprocessen fungerar.