nyttopark.jpg

Parkeringstillstånd

Det finns flera olika tillstånd för parkering som går att söka beroende på situation. Till exempel parkeringstillstånd för rörelsehindrade, nyttoparkeringstillstånd och tillfälligt parkeringstillstånd.

Nyttoparkeringstillstånd

Nyttoparkeringstillstånd finns för företag som använder serviceutrustade fordon, särskilda sociala servicefunktioner eller fordon som transporterar gods i samband med service.

Nyttoparkeringstillståndet innebär att du under högst två timmar kan parkera dit fordon på gatan eller plats med parkeringsförbud. Du har även tillstånd att parkera gratis under högst två timmar på kommunens avgiftsbelagda parkeringsplatser. Observera att tillståndet inte gäller på tomtmark där parkeringen regleras av fastighetsägaren. Handläggningstiden är cirka 2 veckor.

Pris:

 • Ett fordon: 3500 kr/år för parkering vardagar, utom lördagar, klockan 07.00 – 18.00
 • Ett fordon: 4400 kr/år för parkering alla dagar, klockan 00.00 – 24.00
 • Ett fordon: 350 kr/månad för parkering vardagar, utom lördagar, klockan 07.00 – 18.00
 • Poolkort: 4400 kr/år för parkering vardagar, utom lördagar, klockan 07.00 – 18.00
 • Poolkort: 5200 kr/år för parkering alla dagar, klockan 00–24

Vid byte av fordon och registreringsnummer under nyttokortets gilltighetstid tas det ut en administrativ avgift på 270 kr vid varje tillfälle. (samtliga priser är exklusive moms). Missbruk av nyttokort kan föranleda att detta återkallas och/eller att framtida tillstånd ej beviljas. 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har ett rörelsehinder som gör att du har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand kan ansöka om ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Ansökan gör man via Social omsorg

Tillfälligt parkeringstillstånd

Om det finns särskilda skäl kan du ansöka om dispens att parkera fordon på platser där parkering inte är tillåten. Finns anordnad parkeringsplats i närheten ska den användas i första hand.

Tillfälliga parkeringstillstånd kan sökas till exempel vid in- och utflyttning, tillståndet gäller endast vid enstaka tillfällen. Lastning och lossning ska ske kontinuerligt och man får inte hindra framkomligheten för gående eller övrig trafik.

Tillfälligt parkeringstillstånd ges aldrig på följande platser:

 • Avgiftsbelagd parkering
 • Busshållplats
 • Gångbana eller cykelbana
 • Mot färdriktningen
 • På plats eller område med stannandeförbud.
 • På P-plats reserverad för rörelsehindrad
 • Vägkorsning
 • Eller på plats där fordon enligt Trafikförordningen (SFS 1998:1276) inte får stannas eller
  parkeras.

Om din ansökan blir godkänd får du ett dispensnummer som du skriver på en lapp och lägger väl synligt i fordonets framruta. Tänk på att skicka in ansökan i god tid.

Publicerad 2023-10-22, Uppdaterad 2024-02-05

Kontakt

Teknisk service
Ann-Christine Cronsioe
Administratör
0411-577188

Ansökan nyttoparkeringstillstånd

Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ansökan tillfälligt parkeringstillstånd