Hallande__vatten__i__kupade__hander_bild.jpg

Vattenskyddsområden

VA-avdelningen på Ystads kommun förser ca 25 000 invånare med rent och hälsosamt dricksvatten från tre olika vattentäkter i Nedraby, Glemmingebro och Stora Herrestad. Dessa områden vill vi skydda för att säkerställa fortsatt tillgång till dricksvatten av god kvalitet. Det görs bland annat genom att upprätta vattenskyddsområden.

Kommunens vattentäkter

Ystads kommun har tre grundvattentäkter och dagens vattenskyddsområden fastställdes under 1970/80-talet, där vi hämtar vatten för att producera dricksvatten. Vattentäkterna skyddas med hjälp av vattenskyddsområden med tillhörnade vattenskyddsföreskrifter. Syftet är att tillsammans med flera andra åtgärder skydda vattnet från att förorenas genom reglering av markanvändningen.

Vattentäkterna finns i Nedraby, Glemmingebro och stora Herrestad.

Bor eller verkar du inom ett vattenskyddsområde?

Det är viktigt att du som bor eller verkar inom ett vattenskyddsområde eller i närheten, bör veta att du därmed kan påverka grundvattentäkten negativt och därmed tillgången till rent dricksvatten.

Olycka inom vattenskyddsområdet
Om det sker en olycka i ett vattenskyddsområde, t ex ett utsläpp av olja eller andra kemikalier, ska räddningstjänsten alltid kontaktas så fort som möjligt för att minimera spridningsrisken ner till grundvattnet.

Generella restriktioner
Det finns föreskrifter från Naturvårdsverket som gäller både inom och utanför vattenskyddsområden.

NFS 2021:10 Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av branfarliga vätskor och spilloljor.  

NFS 2015:2 Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel.

Övrig lagstiftning

Det finns även annan miljölagstiftning som är viktig att beakta inom vattenskyddsområden. Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Vi vill särkilt uppmärksamma hänsynsreglerna i 2 kap. Du hittar miljöbalken här.

Enskilda avlopp

I de fall kommunen föreslår förbud av utsläpp av avloppsvatten finns slutna tankar som ett alternativ.

Enskilda avlopp är alltid tillståndspliktigt, både i och utanför vattenskyddsområden. Tillstånd söks hos miljöförbundet som är de som beslutar om vilka utsläpskrav som ska gälla.

Publicerad 2022-03-28, Uppdaterad 2024-01-08

Nyheter

Nedraby vattenskyddsområdet och föreskrifter har överklagats till regeringen. Både det tidigare vattenskyddsområde och det nya föreslagna gäller tills vidare.