Hallande__vatten__i__kupade__hander_bild.jpg

Vattenskyddsområden

VA-avdelningen på Ystads kommun förser ca 25 000 invånare med rent och hälsosamt dricksvatten från tre olika vattentäkter i Nedraby, Glemmingebro och Stora Herrestad. Dessa områden vill vi skydda för att säkerställa fortsatt tillgång till dricksvatten av god kvalitet. Det görs bland annat genom att upprätta vattenskyddsområden och nu tar vi fram förslag på nya vattenskyddsområden.

Kommunens vattentäkter

Ystads kommun har tre grundvattentäkter där vi hämtar vatten för att producera dricksvatten. Vattentäkterna har idag av vattenskyddsområden med tillhörnade vattenskyddsföreskrifter med syfte att tillsammans med flera andra åtgärder skydda vattnet från att förorenas genom reglering av markanvändningen.

Vattentäkterna finns i Nedraby, Glemmingebro och stora Herrestad.

Nya vattenskyddsområden och föreskrifter

Dagens vattenskyddsområden fastställdes under 1970/80-talet och mycket har hänt sedan dess. Svensk lagstiftning har förändrats och miljöbalken tillkom 1999. Vattenmyndigheten tagit fram ett åtgärdsprogram för att säkerställa god vattenkvalitet. Detta medför att utbredningen av vattenskyddsområden som inrättats före 1999 ska ses över och att tillhörande föreskrifter ska revideras för att uppnå tillräckligt skydd av våra vattentäkter.

Rinnande vattenVattenskyddsområdena och vattenskyddsföreskrifterna fastställs av länsstyrelsen men det är vi på Ystads kommun som lämnar in förslag på områdets utbredning och vilka föreskrifter vi vill ska gälla inom området.

Vattenskyddsföreskrifterna gäller som ett komplement till svensk lagstiftning. Det är viktigt att tänka på att miljöbalken och föreskrifter från naturvårdsverket finns för att skydda mark och vatten samt att dessa gäller oavsett om du befinner dig inom ett vattenskyddsområde eller ej.

Skillnad jämfört med idag

61 av 80 fastigheter inom de nya föreslagna primära och sekundära skyddsområdena finns redan idag helt, eller delvis, inom befintliga skyddsområden. Det finns alltså redan föreskrifter som reglerar markanvändningen för dessa fastighetsägare. Däremot kommer det föreslagna skyddsområdet medföra vissa skillnader mot idag, både avseende områdets utbredning och vattenskyddsföreskrifternas utformning.

Informationen här på hemsidan är främst riktad till dig som äger en fastighet och/eller bedriver verksamhet inom det område som vi föreslår som vattenskyddsområde. Nedan kan du navigera vidare till den eller de sidor som berör dig.

Publicerad 2022-03-28, Uppdaterad 2023-04-04

Kontakt

VA-enheten
Peter Svenssonl
Driftingenjör
Växeln 0411-57 70 00

Adress:
Ystads kommun, VA-avdelningen, Peter Svensson
271 80 Ystad

Ersättning

I de fall där pågående markanvändning påverkas av de förbud som vattenskyddsföreskrifterna medför, har kommunen som avsikt att upprätta avtal om ersättning med berörda fastighetsägare.

Vi har anlitat en värderingsman för att utreda vilka fastighetrs som är berättigade till ersättning enligt gällande lagstiftning och en ersättningsutredning har skickats till samtliga fastighetsägare inom primär och sekundär zon. För de fastigheter där värderingsmannen anser att ersättning ska utgå har en särskild ersättningsutredning tagits fram där föreslagen summa framgår. För övriga fastigheter har ett samlingsutlåtande skickas till berörda fastighetsägare.