Ansvar och lagstiftning

Fastighetsägaren har ansvar att se till att avloppet uppfyller lagstiftningens krav. Den som äger en fastighet med enskilt avlopp räknas som en verksamhetsutövare enligt lagen och är därmed ansvarig för att söka tillstånd innan avloppsanläggningen byggs.

Fastighetsägaren skall också sköta sin anläggning och löpande kontrollera att den fungerar. Tekniskt komplicerade anläggningar, till exempel minireningsverk, måste ses över och underhåll utföras minst 1-2 ggr/år vilket lämpligen sker genom upprättande av serviceavtal.

Ystad-Österlenregionens miljöförbund är tillstånds- och tillsynsmyndighet för enskilda avloppsanläggningar. Miljöinspektörerna ansvarar för handläggning av avloppsärenden och tillsyn av dessa.

Ystad-Österlenregionens miljöförbund ger inte förslag på vilken typ av anläggning, val av produkter eller tekniska lösningar, utan deras uppgift är att granska ansökan och ge råd och vägledning kring vilka krav som ställs.

Den entreprenör som anlitas skall utföra arbetet med att anlägga avloppsanläggningen på ett fackmässigt sätt och tillvarata fastighetsägarens intressen.

Den teknikleverantör som säljer en avloppsprodukt har bland annat ansvar för att produkten överensstämmer med den beskrivning som överlämnades innan köpet och att instruktioner för installation, drift och underhåll medföljer.

Publicerad 2022-11-08, Uppdaterad 2023-11-17