Reningskrav

Det finns idag en rad olika metoder för att rena det slamavskilda vattnet och det är alltid den sökande som föreslår en lösning som sedan prövas. Enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) är det avloppets reningsförmåga och inte reningstekniken som avgör om en reningsmetod kan godkännas.

Många vattendrag och vattensamlingar är idag hårt belastade på grund av, bland annat, höga halter i näringsämnen. I Skåne kommer ca 50 % av den totala fosforbelastningen från den omfattande jordbruksnäringen medan ca 25 % kommer från bristfälliga enskilda hushållsavlopp. Det är därför mycket angeläget att standarden på enskilda anläggningar snarast möjligt förbättras till en ur miljösynpunkt acceptabel nivå.

I förekommande fall av brister i avloppsanläggningarna ges fastighetsägaren eller nyttjanderättsinnehavaren till berörd fastighet anvisningar och en tidsplan för att vidta de åtgärder som krävs för att avloppsanläggningen ska nå en acceptabel nivå. 

Material- och arbetskostnaden för att bygga om ett bristfälligt avlopp varierar mycket. Att bygga ett helt nytt avlopp kan kosta allt från 30 000 kr till över 100 000 kr beroende på förutsättningarna inom fastigheten och dess omgivningar. Kan någon del av den gamla anläggningen behållas blir kostnaderna naturligtvis betydligt lägre.

Publicerad 2022-11-08, Uppdaterad 2023-11-17