Ekonomiåret

Omvärldsanalys i januari

Enligt gällande budgetprocess ska en strategisk omvärldsanalys för hela kommunen färdigställas under januari av förvaltningschefsgruppen. Att fastställa gemensamma planeringsförutsättningar för hela kommunen och dess verksamheter är en grundförutsättning för långsiktig planering. Planeringshorisonten i omvärldsanalysen bör omfatta minst 3-5 år. Kommunens befolkningsutveckling och förändrad befolkningsstruktur bör vara utgångspunkt vid fördelning av budgetmedel.

Fastställande av budgetförutsättningar i februari

På kommunstyrelsens arbetsutskott (budgetberedning) i februari fastställs:

  • övergripande mål utifrån politiska prioriteringar
  • gemensamma planeringsförutsättningar (med utgångspunkt från omvärldsanalys)
  • det ekonomiska utrymmet, utifrån finansiella mål och god ekonomisk hushållning, för såväl driftbudget som investeringsbudget
  • allmänna budgetanvisningar och tidplan.

Budgetupptakt i februari

I mitten av februari genomförs budgetupptakt med nämndspresidier och förvaltningsledningar för genomgång av dels upprättad omvärldsanalys och dels de budgetförutsättningar som antagits av kommunstyrelsen.

Analysdagar mars/april

Här presenterar respektive förvaltningschef sin förvaltnings behov/förändringar inför kommande budget/planperiod.

Politisk behandling i april/maj

Av förvaltningschefen presenterat material överlämnas till de politiska grupperna för behandling. De politiska grupperna prioriterar tillgängliga medel mellan de olika nämnderna/verksamheterna och lämnar förslag till budget för kommande period.

Kommunstyrelse i maj

Ekonomiavdelningen sammanställer de olika budgetförslagen inför kommunstyrelsens behandling i maj. Majoritetens budgetförslag MBL-förhandlas innan kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige i juni

I juni beslutar kommunfullmäktige kring budget, flerårsplan och skattesats. Nämndernas ramar beslutas utifrån övergripande sammanställningar kring verksamhetsmått, verksamhetsförändringar och uppdrag. Valår måste budgeten antas av nyvald majoritet i november. 

Fastställande av förvaltningarnas internbudgetar oktober-december

Under oktober/november beslutar nämnderna om sina respektive internbudgetar. Återredovisning sker till kommunstyrelsen i december.

Publicerad 2022-04-16, Uppdaterad 2024-04-22