Ekonomiska rapporter

Under året följs ekonomi och verksamhet upp i två större delårsrapporter och en årsredovisning. Den första delårsrapporten avser årets fyra första månader. Per sista augusti görs delårsrapport 2. Dessa rapporter innehåller, utöver utfall, även en prognos för helåret.

Information kring Ystads kommuns årsbokslut 2018

 

Årets resultat

Årets resultat för kommunen blev ett underskott på 1,3 mkr. Det budgeterade resultatet var ett överskott på 10,3 mkr. Det ursprungliga budgeterade resultatet för 2018 var ett överskott på 10,6 mkr. Det blev under året beslutat om ett tilläggsanslag som försämrade det budgeterade resultatet med 0,3 mkr. Resultatet avviker negativt med 11,6 mkr i förhållande till slutlig budget.

Stort underskott finns inom socialnämnden med 32,1 mkr. Även samhällsbyggnadsnämnden har ett underskott på 2,6 mkr. Inom finansiering och kommungemensamt återfinns det största överskottet med 17,4 mkr. Överskott finns också inom myndighetsnämnden med 2,6 mkr, gymnasienämnden med 1,0 mkr, barn- och utbildningsnämnden med 0,8 mkr, ledning- och utveckling med 0,2 mkr och revisionen med 0,1 mkr. Kulturnämnden, överförmyndarnämnden och hamnverksamheten har ett resultat i nivå med budget.

 

Investeringar

Årets investeringar för kommunen uppgick till 249,3 mkr jämfört med budgeterat 509,7 mkr. Den största investeringsutgiften under året är 29,4 mkr och avser ett nytt trapphusboende för LSS-verksamheten. Andra stora investeringsutgifter har varit Verkmästaren 18 till skolbyggnation (Källan) för 20,4 mkr, ombyggnad av Regementsgatan för 15,8 mkr och planerat fastighetsunderhåll för 10,6 mkr. I kommunen är det främst samhällsbyggnadsförvaltningen som har stora investeringsutgifter. Deras andel är 80 % av kommunens totala investeringsutgift.

Av årets budgeterade investeringar är det 206,3 mkr som inte förbrukats som planerats. Det avser främst hamninvesteringar för 108,2 mkr, skolbyggnation (Källan) 33,3 mkr, VA-utbyggnad 25,2 mkr, nytt LSS-boende på Musselgatan och ombyggnad av Regementsgatan som har mycket budgetmedel kvar.

 

Befolkning

Vid årsskiftet 2018/2019 uppgick antalet invånare i Ystads kommun till 30 226. Folkmängden ökade med 378 personer vilket motsvarar 1,3 %. Ökningen innebär att kommunens målsättning, en ökning med 1 % i genomsnitt årligen, infriades för året.

Under 2018 föddes 250 barn och 343 personer avled. Det innebär att kommunen har ett födelseunderskott med 93 personer vilket är en ökning då det förra året var 63 personer. Under året flyttade 2 015 personer till kommunen och 1 544 från kommunen, vilket innebär ett överskott på 471 personer.

Publicerad 2013-11-04, Uppdaterad 2019-06-28