Ekonomiska rapporter

Under året följs ekonomi och verksamhet upp i två större delårsrapporter och en årsredovisning. Den första delårsrapporten avser årets fyra första månader. Per sista augusti görs delårsrapport 2. Dessa rapporter innehåller, utöver utfall, även en prognos för helåret.

Information kring Ystads kommuns årsbokslut 2019

 

Årets resultat

Årets resultat för kommunen blev ett överskott med 16,7 mkr. Det budgeterade resultatet var ett överskott på 13,5 mkr.  Årets resultat blev således något bättre än budgeterat.

Ändrade redovisningsprinciper, som tillkommit under året, avseende utdelning från våra kommunala bolag påverkar resultatet med en positiv engångseffekt på 22 mkr. Utan den posten hade resultatet således landat på -5,3 mkr.

Stort underskott finns inom socialnämnden med 24,5 mkr. Barn och utbildningsnämnden som aviserat ett betydande underskott under året klarade till slut sin ekonomi och sitt resultat.

Inom finansiering och kommungemensamt återfinns det största överskottet med 17,7 mkr. Här återfinns den ovan omnämnda utdelningen som blev 12 mkr bättre än budget. Andra poster inom finansiering och kommungemensamt som avviker positivt mot budget är skatteintäkter och generella statsbidrag med 2,6 mkr, finansiella kostnader i form av räntor 8 mkr, utdelning från Kommuninvest 5 mkr. Det totala resultatet inom finansiering och kommungemensamt dras dock ner av kostnader för pensioner som blev 15 mkr högre än budgeterat.

 

Investeringar

Årets investeringar för kommunen uppgick till 721 mkr jämfört med budgeterat 1 150,5 mkr.

Under 2019 har det framför allt varit två stora investeringar som sticker ut och som bidrar till den höga nivån. Först och främst är det investeringen Färjeläget där nivån under 2019 uppgått till 350 mkr eller nästan hälften av totalnivån. Den andra stora investeringen är den nya skolan Källan i Ystad tätort. Andra förhållandevis stora utgifter är Parkskolan med 18,5 mkr samt vatten och avlopp med nästa samma nivå, följt av fastighetsunderhåll på totalt 10 mkr.

Investeringsvolymen har under många år varit mycket omfattande i Ystads kommun. Kommunens nivå låg strax under 300 mkr under åren 2015-2018 för att öka år 2019 till följd av hamninvesteringen.

 

Befolkning

Vid årsskiftet 2019/2020 uppgick antalet invånare i Ystads kommun till 30 541 vilket är en ökning med 315 personer. Den ökningen motsvarar 1 % . Kommunens mål är en ökning på 1 % i genomsnitt årligen. Målet uppnåddes därmed precis för år 2019.

Under 2019 föddes 259 barn medan 374 personer avled. Det innebär att kommunen har ett födelseunderskott under 2019 med 115 personer. Motsvarande värde 2018 var 93 personer.  Under året flyttade 1 884 personer till kommunen och 1 454 från kommunen, vilket innebär ett överskott på 430 personer. Under 2018 var motsvarande flyttningsöverskott 471 personer.

Publicerad 2013-11-04, Uppdaterad 2020-04-28