Ekonomiska rapporter

Under året följs ekonomi och verksamhet upp i två större delårsrapporter och en årsredovisning. Den första delårsrapporten avser årets fyra första månader. Per sista augusti görs delårsrapport 2. Dessa rapporter innehåller, utöver utfall, även en prognos för helåret.

Information kring Ystads kommuns delårsbokslut tertial 2 2017

 

Periodresultat

Ystads kommun redovisar ett positivt resultat för årets första åtta månader på 56,1 mkr. För motsvarande period förgående år redovisades ett positivt resultat med 87,5 mkr. I periodresultatet ingår en minskning av semesterlöneskulden med 22,0 mkr sedan årsskiftet. Om man bortser från semesterlöneskuldens påverkan på resultatet så är kommunens resultat 34,1 mkr.

 

Helårsprognos

Årets förväntade resultat för 2017 blir ett överskott på 0,5 mkr. Det är 20,3 mkr sämre än den ursprungsbudget som beslutades för 2017, där årets överskott var 20,8 mkr. Det aktuella budgeterade resultatet, efter kompletteringsbudgeten, uppgår till 15,3 mkr.

Budgetavvikelsen för nämndernas verksamheter beräknas sammanlagt uppgå till minus 5,0 mkr. Det finns fyra negativa avvikelser och det är Socialnämnden som har minus 6,4 mkr i sin prognos, Samhällsbyggnadsnämnden som har minus 3,1 mkr i sin prognos, Kommunstyrelse/Kommunalförbund som har minus 0,2 mkr i sin prognos och slutligen Överförmyndarnämnden som har minus 0,1 i prognosen. Positiva avvikelser förväntas inom Kommunstyrelse/Ledning och utveckling med 2,5 mkr, Gymnasienämnden med 1,3 mkr och Barn- och utbildningsnämnden med 1,0 mkr. För Kulturnämnden, Myndighetsnämnden, Revisionen och hamnverksamheten i kommunen förväntas inga budgetavvikelser. En negativ budgetavvikelsen på totalt 9,8 återfinns inom finansieringen och kommungemensamt.

 

Investeringar

Kommunen har nettoinvesterat 159,7 mkr under årets första åtta månader. Årets totala investeringsbudget, inklusive kompletteringsbudgeten 2017 och tilläggsanslag, är 375,5 mkr. Det innebär att 43 % av den totala investeringsbudgeten är förbrukad så här långt. Enligt förvaltningarna förväntas nettoinvesteringarna uppgå till 270,0 mkr, vilket innebär att 105,5 mkr av budgeten inte förbrukas under året. Den tre största avvikelsen är att 24,5 mkr inte kommer att förbrukas till ombyggnaden av Regementsgatan och att VA-utbyggnad främst på landsbygden för anslutning av enskilda avloppsanläggningar förbrukar 14,3 mindre än budget samt att investeringarna i hamnen förväntas bli 13,2 mkr lägre än budget.

Den största investeringen under året är hårdgörning av ytor för uppmarschområde och tälthallar i hamnen där utgiften är 36,8 mkr. Den näst största investeringsutgiften på 11,1 mkr är inköp av Verkmästaren 18, där planerna är att bygga Surbrunnsskolan. Andra stora investeringsutgifter är sandfodring för 9,6 mkr, planerat fastighetsunderhåll för 7,6 och ombyggnad av Backaskolans kör för 7,5 mkr.

 

Befolkning

Vid årsskiftet 2016/2017 uppgick antalet invånare i Ystads kommun till 29 448. Folkmängden ökade med 463 personer vilket motsvarar 1,6 %. Ökningen innebär att kommunens målsättning, en ökning med 1 % i genomsnitt årligen, infriades för året. Landet i sin helhet ökade med 1,5 % och i Skåne län var ökningen 1,6 %. Den genomsnittliga ökningen i kommunen under den senaste 10-årsperioden har varit 0,6 %. Den 31 augusti var preliminärt befolkningen i Ystads kommun 29 646, det vill säga 198 fler än vid årsskiftet. Denna ökning betyder 0,7 % i ökning för årets åtta första månader. Om man jämför befolkningsökningen den senaste tolvmånadersperioden så är den 424 personer och 1,5 %.

Publicerad 2013-11-04, Uppdaterad 2019-01-18