Återvinning och producentansvar

Verksamheter och företag skapar ofta både hushållsavfall och verksamhetsavfall. Det är du som bedriver verksamheten där avfallet uppkommer som ska se till att det hanteras på ett ur hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. 

Producentansvar innebär att den som tillverkar, säljer, överlåter eller importerar en vara eller förpackning ansvarar för att den samlas in och återvinns på ett miljömässigt korrekt sätt (efter att den förbrukats). I Sverige finns producentansvar på bilar, däck, elavfall (inklusive lysrör, lågenergilampor och glödlampor), förpackningar samt tidningar och tidskrifter. För kontorspapper finns ett frivilligt åtagande från branschen.

Returpapper, förpackningar och elavfall ska sorteras ut på platsen där avfallet uppkommer. Observera att återvinningscentraler och återvinningsstationer är till för privata hushåll.

Järn och andra metaller bör sorteras ut för återvinning (exempelvis kan aluminium, koppar och rostfritt sorteras ut var för sig).

Rent trä kan sorteras ut för återanvändning och återvinning. Går inte det, sorteras trä till brännbart. Impregnerat virke betraktas dock som farligt avfall.

Tegel, betong, sten, jord och grus lämpar sig väl för återanvändning. Även asfalt kan återvinnas. Observera att materialen ska vara fria från farliga ämnen. Till exempel kan gammal asfalt innehålla stenkolstjära och betraktas då som farligt avfall.

Du måste kontrollera att transportören som anlitas för bortforsling av avfallet har tillstånd från länstyrelsen att transportera avfall. Avfall som uppkommit i egen verksamhet får transporteras utan anmälan eller tillstånd om mängderna understiger 50 ton eller 250 kubikmeter per år. För farligt avfall gäller andra regler. Läs mer under Avfall/Transport av avfall. 

Publicerad 2022-03-11, Uppdaterad 2023-12-01

Länkar