Mellanlagring

Du får mellanlagra avfall på platsen där det uppstår medan du väntar på borttransport utan att behöva göra en anmälan eller söka tillstånd. Om du vill mellanlagra avfallet någon annanstans än där det uppstår gäller detta: 

 • du ska göra en anmälan till miljöförbundet om du vill mellanlagra farligt avfall och du inte vid något enskilt tillfälle avser att lagra
  - mer än 5 ton oljeavfall
  - mer än 30 ton blybatterier
  - mer än 100 ton elektriska eller elektroniska produkter
  - mer än 30 ton impregnerat trä, eller
  - mer än 1 ton annat farligt avfall (kod 90.60 i bilaga till Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.)

 • om du däremot vid något enskilt tillfälle avser att lagra mängder överstigande ovanstående krävs det tillstånd som söks hos länsstyrelsen (kod 90.50)

 • du ska göra en anmälan till miljöförbundet om du vill mellanlagra mer än 10 ton icke farligt avfall vid något enskilt tillfälle (kod 90.40), och

 • om du vid något enskilt tillfälle vill mellanlagra mer än 10 000 ton icke farligt avfall krävs det tillstånd som söks hos länsstyrelsen (kod 90.30).
Publicerad 2015-03-11, Uppdaterad 2019-10-24