Ändring av eller i befintlig byggnad

Att göra ändringar i en befintlig byggnad kan vara en komplex process som kräver att man följer regler och föreskrifter noggrant för att säkerställa både säkerhet och funktionalitet. Beroende på om du vi göra en fasadändring, ändra användningen, inreda ytterligare bostad, göra tekniska installationer, tekniska ändringar eller underhålla en bevarandevärd byggnad kan det krävas bygglov eller en teknisk anmälan.

Fasadändring

Vad är en fasadändring?

Fasadändring innebär en ändring av en byggnads yttre utseende. Detta kan till exempel vara att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller att byggnadens yttre utseende avsevärt ändras på annat sätt.

Ansökan, anmälan eller inget?

Du behöver bygglov för fasadändring om byggnaden ligger inom detaljplanerat område samt om det finns utökad lovplikt inom områdesbestämmelser. Det finns undantag från lovplikten för en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader med förutsättning att fasadändringen inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Även om du följer de bygglovsbefriade åtgärderna behöver du söka bygglov om byggnaden är särskilt värdefull från kulturhistorisk synpunkt eller ligger inom ett sådant område.

Byggnader med särskilt bevarandevärde, som omfattas av skyddsbestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser har egna förutsättningar. Då kan det behövas anmälan för underhåll av fasad och tak även om du inte ska ändra färg eller material.

Följande åtgärd behöver bygglov:

 • Byta färg på en byggnad
 • Byta fasad- eller taktäckningsmaterial
 • Byta eller ändra befintliga fönster eller att sätta in nya
 • Byta eller ändra befintliga dörrar och portar eller att sätta in nya
 • Sätta upp nya balkonger eller ändra befintliga
 • Bygga takkupor eller altaner
 • Tilläggsisolera fasaden
 • Förse ett skärmtak med väggar
 • Montera markis som påverkar fasaden väsentligt
 • För en- och tvåbostadshus om fasaden eller taket förändras så att byggnadens karaktär påverkas väsentligt.
 • För en- och tvåbostadshus om byggnaden förändras så att områdets karaktär påverkas väsentligt.

Följande åtgärder behöver inte bygglov:

 • Yttre ändringar utanför detaljplanerat område
 • Yttre ändringar på en- och tvåbostadshus med komplementbyggnader om ändringen inte påverkar byggnadens karaktär.
 • Yttre ändringar på en- och två-bostadshus med komplementbyggnader om ändringen inte påverkar områdets karaktär.
 • Yttre ändring på en byggnad som inte ligger i ett område som är särskilt kulturhistoriskt värdefullt.
 • Yttre ändring på en fasad som vetter mot en kringbyggd gård. Med kringbyggd gård menas slutna kvarter eller en gård med flera byggnader runt omkring.

Vilka handlingar krävs?

Du behöver skicka in följande handlingar:

 • ansökansblankett, behövs inte om du använder e-tjänsten
 • fasad-/elevationsritning
 • foto på befintlig utförande
 • kontrollplan
 • material- och kulörbeskrivning, redovisa i RAL- eller NCSskala
 • produktblad
 • situationsplan

Varje ärende är unikt och efter första granskningen kan det behövas fler handlingar.

Du gör enklast din ansökan via vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder (ystad.se).

Du kan beställa ett underlag till din situationsplan i e-tjänsten (ystad.se). Beroende på vad du ska göra så hjälper guiden dig fram till rätt karta, till exempel en nybyggnadskarta eller ett utdrag från primärkarta.

Du kan ladda ner blanketter, exempelritningar och kontrollplaner till höger på Dokument och exempelritningar.

Tänk på att alla handlingar du skickar in ska vara utförda på ett fackmässigt sätt och vi tar inte emot fotograferade handlingar.

Vilka förutsättningar gäller?

Innan du börjar planera ditt projekt är det viktigt att du tar reda på om din fastighet berörs av någon kulturhistorisk klassning eller befinner sig i värdefull kulturmiljö (8:13-område). I detaljplanen kan det också finnas andra bestämmelser som kan påverka åtgärden.

Alla ändringar av en byggnads yttre behöver uppfylla kraven:

 • God form-, färg- och materialverkan
 • Förhålla sig till byggnadens karaktär
 • Tekniska egenskaper

Du kan hitta mer information till höger om vad som gäller på din fastighet under Mina förutsättningar. 

Önskar du mer information kan du läsa mer på Brandskydd vid inglasning av uterum och balkonger (boverket.se) och på Säkerhetsanordningar för fönster och balkongdörrar (boverket).

Ändrad användning

Vad är ändrad användning?

Ändrad användning innebär att en byggnad helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett annat ändamål än tidigare. Om ändringen avsevärt ändrar tidigare användning krävs det bygglov. Detta gäller för alla typer av byggnader, även för ekonomibyggnader och oavsett var de är placerade. Bygglov krävs även om det inte görs några inredningsåtgärder.

Ansökan, anmälan eller inget?

Kravet på bygglov är kopplat till om det du vill göra räknas som en väsentlig ändring eller inte. Vad som är väsentlig är en bedömningsfråga.

Det är den senaste faktiska användningen som är avgörande för om bygglov behövs. Det kan vara både en pågående användning eller den senast kända användningen, oberoende om det fanns ett bygglov för användningssättet eller inte.

När du söker bygglov är det viktigt att du redovisar både den senaste kända användningen samt den nya användningen.

Det kan vara svårt att själv avgöra vad som är en väsentlig ändring. Du kan alltid kontakta bygglovsenheten för vägledning.
Punktlistan nedan visar några vanliga exempel på när du behöver bygglov eller inte.

Följande åtgärder behöver bygglov:

 • en bostad ändras till butik, kontor, hotell, bed- and breakfast eller lokal
 • ett garage ändras till lager
 • en butik ändras till restaurang
 • en restaurang ändras till kontor
 • ett kontor ändras till butik, restaurang, hotell eller vandrarhem
 • en samlingslokal ändras till bostad, butik, kontor eller förskola
 • en sporthall ändras till butik
 • en industrilokal ändras till detaljhandel

Följande åtgärder behöver inte bygglov:

 • en del av din bostad ändras till kontor för egen verksamhet
 • en del av din bostad (källare eller vind) inreds till boyta
 • ett fritidshus ändras till helårsboende
 • en carport med förråd ändras till bostad

Om en ändring av en byggnads användning inte kräver bygglov kan åtgärden trots detta kräva en anmälan. Det kan exempelvis handla om ändring av en byggnads planlösning, bärande konstruktion, ventilation, vatten- och avlopp eller brandskydd.

Vilka handlingar krävs?

Du behöver skicka in följande handlingar:

 • ansökansblankett, behövs inte om du använder e-tjänsten
 • fasad-/elevationsritning
 • foto på befintlig utförande
 • planritning
 • sektionsritning
 • situationsplan
 • verksamhetsbeskrivning

I vissa fall behöver du även följande handlingar:

 • anmälansblankett om kontrollansvarig, behövs inte om du använder e-tjänsten

Varje ärende är unikt och efter första granskningen kan det behövas fler handlingar.

Du gör enklast din ansökan via vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder (ystad.se).

Du kan beställa ett underlag till din situationsplan i e-tjänsten (ystad.se). Beroende på vad du ska göra så hjälper guiden dig fram till rätt karta, till exempel en nybyggnadskarta eller ett utdrag från primärkarta.

Du kan ladda ner blanketter, exempelritningar och kontrollplaner till höger på Dokument och exempelritningar.

Tänk på att alla handlingar du skickar in ska vara utförda på ett fackmässigt sätt och vi tar inte emot fotograferade handlingar.

Vilka förutsättningar gäller?

Innan du börjar planera ditt projekt är det viktigt att du tar reda på vad byggnaden senast använts till och vilken användning som byggnaden får användas till. I gällande detaljplanen kan du bland annat se vad din fastighet får användas till. I detaljplanen kan det också finnas andra bestämmelser som kan påverka åtgärden.

Kontrollera också om din fastighet berörs av någon kulturhistorisk klassning.

Det finns många faktorer bygglovsenheten måste beakta vid prövningen:

 • Omfattning (hur stor del av en byggnad som ändras)
 • Yrkesmässighet
 • Störande inverkan på omgivningen
 • Varaktighet (under hur lång tid som den ändrade användningen ska bedrivas)

Du kan hitta mer information till höger om vad som gäller på din fastighet under Mina förutsättningar. 

Önskar du mer information kan du läsa mer på Bygglov för väsentligt annat ändamål (boverket.se).

Inredning av ytterligare bostad eller lokal

Vad är inredning av ytterligare bostad eller lokal?

Att inreda ytterligare bostad innebär att det tillkommer en eller flera nya bostäder i en byggnad där det redan finns minst en bostad. Att inreda ytterligare lokal innebär att det tillkommer en eller flera nya lokaler i en byggnad där det redan finns minst en lokal. I vissa fall kan en inredning till en ytterligare bostad eller lokal i en byggnad sammanfalla med lovplikten för väsentligen annat ändamål.

Ansökan, anmälan eller inget?

Det krävs bygglov för att inreda en ytterligare bostad eller ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri i en byggnad. För enbostadshus och ekonomibyggnader finns det dock vissa undantag från lovplikten. Att inreda en extra lägenhet i ett enbostadshus krävs endast anmälan.

Följande åtgärder behöver bygglov:

 • inreda en ytterligare bostad eller ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri i en byggnad.
 • inreda ytterligare en bostad i ett tvåbostadshus.
 • inreda ytterligare en bostad i ett komplementbostadshus.
 • Inreda en ytterligare bostad eller ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri om byggnaden befinner sig i värdefull kulturmiljö (8:13-område).

Följande åtgärder behöver inte bygglov:

 • inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Detta kräver endast en anmälan.
 • utanför detaljplanelagt område inreda ytterligare en bostad i en ekonomibyggnad om det redan finns en bostad i den och det sker inom den befintliga användningsytan. Detsamma gäller om ekonomibyggnaden innehåller en lokal för handel, hantverk eller industri och det inom den befintliga användningsytan inreds ytterligare en sådan lokal.

Vilka handlingar krävs?

Vid bygglov behöver du skicka in följande handlingar:

 • anmälansblankett om kontrollansvarig, behövs inte om du använder e-tjänsten
 • ansökansblankett, behövs inte om du använder e-tjänsten
 • fasadritning
 • foto på befintlig utförande
 • planritning
 • sektionsritning
 • situationsplan

Vid anmälan behöver du skicka in följande handlingar:

 • anmälansblankett om kontrollansvarig, behövs inte om du använder e-tjänsten
 • anmälansblankett, behövs inte om du använder e-tjänsten
 • brandskyddsbeskrivning
 • fasadritning
 • foto på befintlig utförande
 • konstruktionshandlingar
 • planritning
 • sektionsritning
 • situationsplan
 • vatten och avloppsritning
 • ventilationsritningar

Varje ärende är unikt och efter första granskningen kan det behövas fler handlingar.

Du gör enklast din ansökan via vår e-tjänst  Söka bygglov och andra åtgärder (ystad.se).

Du kan beställa ett underlag till din situationsplan i e-tjänsten (ystad.se). Beroende på vad du ska göra så hjälper guiden dig fram till rätt karta, till exempel en nybyggnadskarta eller ett utdrag från primärkarta.

Du kan ladda ner blanketter, exempelritningar och kontrollplaner till höger på Dokument och exempelritningar.

Tänk på att alla handlingar du skickar in ska vara utförda på ett fackmässigt sätt och vi tar inte emot fotograferade handlingar.

Vilka förutsättningar gäller?

Innan du börjar planera ditt projekt är det viktigt att du tar reda på om din fastighet berörs av någon kulturhistorisk klassning eller befinner sig i värdefull kulturmiljö (8:13-område). I detaljplanen kan det också finnas andra bestämmelser som kan påverka åtgärden. Kanske får byggnaden inte innehålla mer än en bostad.
Oavsett om en ytterligare bostad eller lokal kräver bygglov eller inte kan tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning krävas. Det kan exempelvis vara anmälan för vissa lokaler, tillstånd för förändring av byggnadsminne eller serveringstillstånd.

En anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas innan anmälan har gjorts och myndighetsnämnden har gett ett startbesked. Ett byggnadsverk får inte heller tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked förrän myndighetsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat.

Du kan hitta mer information till höger om vad som gäller på din fastighet under Mina förutsättningar. 

Önskar du mer information kan du läsa å Ytterligare bostad eller lokal (boverket.se) eller Inreda ytterligare en bostad utan bygglov (boverket.se).

Hissinstallation eller väsentlig teknisk ändring

Vad är en väsentlig teknisk ändring?

När du gör en ändring i en byggnad så kan dessa ändringar påverka olika lagkrav och regler. Detta är i vissa fall vara en bedömningsfråga och i vissa fall är det tydligt. Om du till exempel gör större ändringar i planlösningen så kan krav på brandskydd, ventilation och konstruktion påverkas.

Ansökan, anmälan eller inget?

En åtgärd som inte behöver lov kan kräva anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig. Exempel på sådana åtgärder är ändring av byggnaders konstruktion, vatten och avlopp, ventilation, brandskydd, planlösning och eldstad eller rökkanal. Nyinstallation eller väsentlig ändring av en hiss är också anmälningspliktigt.

Följande åtgärder är anmälningspliktiga:

 • ändra den bärande konstruktionen i en byggnad. Det kan till exempel vara större hålltagningar eller ta bort bärande väggar
 • byte av avloppsstammen och större förändringar av avloppsstammen
 • nytt styr- eller reglerutrustning för hela eller betydande delar av ett ventilationssystem
 • installation eller byte av aggregat, fläkt, ventilationskanaler eller värmeväxlare som påverkar ventilationsflöden eller luftkvalitet
 • ändring av anordning för ventilation för att anpassa ventilationsflöden till ändrad användning av en byggnad, exempelvis till följd av byte av verksamhet, förändrad planlösning eller avsevärt ökat personantal
 • byte av typ av ventilationssystem såsom byte från självdragsventilation (s) till fläktstyrd frånluftsventilation (f), fläktstyrd frånluftsventilation med återvinning (fx), fläktstyrd frånlufts- och tilluftsventilation (ft), fläktstyrd frånlufts- och tilluftsventilation med återvinning (ftx), eller annat byte mellan dessa system, dock inte sådan åtgärd i en- eller tvåbostadshus som anges nedan
 • förändrad brandcellsindelning
 • nya dörrar i brandcellsgräns eller brandsektion
 • nedmontering eller urdrifttagande av brandtekniska installationer, tex automatiskt brandlarm, utrymningslarm, automatiskt släcksystem eller brandgasventilation
 • förändring av utrymnings- och tillträdesvägars utformning, längd eller framkomlighet
 • ändringar av det byggnadstekniska brandskyddet till följd av ökat personantal eller ökad brandbelastning
 • byte av typ av material i fasaden på byggnader som har fler än två våningsplan och som inte är en- eller tvåbostadshus
 • Installation och ändring av hiss

Följande åtgärder är inte anmälningspliktiga:

 • såga ner bröstningen i ett fönster för att sätta in en dörr i samma hål, det kan dock vara en fasadändring och kräva bygglov
 • flytta ett kök eller badrum i direkt närhet
 • relining av befintlig avloppssytem
 • byte av fläkt, fläktmotor eller luftfilter och liknande underhållsåtgärder som inte påverkar ventilationsflöden
 • byte av don eller ventiler till likvärdiga
 • energieffektiviserande åtgärder som byte av elbatteri i tilluftssystemet till annan energikälla
 • installation av energimätare i ventilationssystemet eller annan utrustning för avläsning av aktuella energidata
 • byte från självdragsventilation (s) till fläktstyrd frånluftsventilation (f) i en- eller tvåbostadshus
 • byte av en branddörr till en likvärdig med samma eller bättre brandteknisk klass och liknande underhållsåtgärder
 • håltagning i brandcellsgräns för mindre antal kablar, rör och liknande som omedelbart tätas med CE-märkta system eller motsvarande i rätt brandteknisk klass
 • byte av befintlig röklucka i trapphus med wirestyrning till elektrisk styrning

Om du önskar att läsa om ändring och nyinstallation av eldstad och rökkanal så gör det här (ystad.se).

Önskar du mer information om hissar kan du läsa mer på Förskrifter om hissar (boverket.se).

Även om det inte krävs en anmälan eller bygglov så ska du ändå följa lagstiftningen och boverkets byggregler

Vilka handlingar krävs?

Du behöver skicka in följande handlingar:

 • anmälansblankett, behövs inte om du använder e-tjänsten
 • kontrollplan
 • planritning
 • sektionsritning
 • situationsplan

Beroende på vilken anmälan du ska göra krävs följande handlingar:

 • brandskyddsbeskrivning
 • konstruktionshandling
 • produktblad
 • vatten och avloppsritning
 • ventilationsritning

Varje ärende är unikt och efter första granskningen kan det behövas fler handlingar.

Du gör enklast din ansökan via vår e-tjänst  Söka bygglov och andra åtgärder (ystad.se).

Du kan beställa ett underlag till din situationsplan i e-tjänsten (ystad.se). Beroende på vad du ska göra så hjälper guiden dig fram till rätt karta, till exempel en nybyggnadskarta eller ett utdrag från primärkarta.

Du kan ladda ner blanketter, exempelritningar och kontrollplaner till höger på Dokument och exempelritningar.

Tänk på att alla handlingar du skickar in ska vara utförda på ett fackmässigt sätt och vi tar inte emot fotograferade handlingar.

Vilka förutsättningar gäller?

En anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas innan anmälan har gjorts och myndighetsnämnden har gett ett startbesked. Ett byggnadsverk får inte heller tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked förrän myndighetsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat.

Olika ändringar ställer olika krav, det är viktigt att du kontaktar en person med rätt kompetens som kan hjälpa dig med ditt ärende.

Du kan hitta mer information till höger om vad som gäller på din fastighet under Mina förutsättningar. 

Önskar du mer information kan du läsa mer på Anmälan (boverket.se).

Underhåll av särskilt bevarandevärd byggnad

Vad är en särskilt bevarandevärd byggnad?

Det är antingen en enskild byggnad eller en bebyggelsemiljö som har ett värde att bevara och kan utgöra ett verkligt allmänt intresse. Det kan vara en byggnad med monumental karaktär eller stort historiskt värde samt bebyggelsemiljöer som utgör olika tidsepoker eller har något karaktäristiskt från skilda sociala miljöer. Vissa byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla kan omfattas av skyddsbestämmelser i detaljplanen eller i områdesbestämmelser.

Ansökan, anmälan eller inget?

Om du ska göra åtgärder som syftar på att bibehålla, bevara eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde räknas det som underhåll.

För en byggnad som omfattas av skyddsbestämmelser behöver du alltid:

 • Göra en anmälan om underhållsåtgärder även om åtgärden i sig inte är lovpliktig. Till exempel om du ska måla om fasaden i samma kulör som tidigare.
 • Söka bygglov om du ska ändra byggnadens yttre utseende eftersom det kan ändra byggnadens eller områdets karaktär eller/dess kulturhistoriska värde. Till exempel om du ska byta kulör eller material på tak.

Vilka handlingar krävs?

Du behöver skicka in följande handlingar:

 • anmälansblankett, behövs inte om du använder e-tjänsten
 • antikvarisk förundersökning och konsekvensbeskrivning
 • fasad-/elevationsritning
 • foto på befintlig utförande
 • kontrollplan
 • material- och kulörbeskrivning, redovisa i RAL- eller NCSskala
 • planritning
 • sektionsritning
 • situationsplan

Varje ärende är unikt och efter första granskningen kan det behövas fler handlingar.

Du gör enklast din anmälan via vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder (ystad.se).

Du kan beställa ett underlag till din situationsplan i e-tjänsten (ystad.se). Beroende på vad du ska göra så hjälper guiden dig fram till rätt karta, till exempel en nybyggnadskarta eller ett utdrag från primärkarta.

Du kan ladda ner blanketter, exempelritningar och kontrollplaner till höger på Dokument och exempelritningar.

Tänk på att alla handlingar du skickar in ska vara utförda på ett fackmässigt sätt och vi tar inte emot fotograferade handlingar.

Vilka förutsättningar gäller?

Innan du börjar planera ditt projekt är det viktigt att du tar reda på om din byggnad är utpekad som en kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad (bevarandevärd byggnad) eller din fastighet berörs av någon kulturhistorisk klassning eller befinner sig i värdefull kulturmiljö (8:13-område). I detaljplanen kan det också finnas andra bestämmelser som kan påverka åtgärden.

Vid underhåll av en byggnad ska hänsyn tas till såväl byggnadens som områdets kulturvärden. Kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska underhållas så att deras särskilda värden bevaras.

Alla ändringar av en byggnads yttre behöver också uppfylla kraven:

 • God form-, färg- och materialverkan
 • Tekniska egenskaper

Vid underhåll av kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader kan det vara svårt att veta vad man får göra. Rådgör gärna med vår stadsantikvarie om du är osäker.

Du kan hitta mer information till höger om vad som gäller på din fastighet under Mina förutsättningar. 

Önskar du mer information kan du läsa mer på Anmälan (boverket.se).

Hur lång tid tar det och vad kostar det?

Handläggningstiden för ett lovärende och förhandsbesked är 10 veckor respektive 4 veckor för anmälan, från det datum då ärendet är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare 10 respektive 4 veckor om projektet är stort eller komplicerat.

Behöver vi kontakta dig för att be dig komma in med kompletteringar, kan handläggningstiden bli längre. Lämna därför in alla dina handlingar samtidigt för en snabbare hantering.

Du kan hitta mer information till höger om hur bygglovsprocessen ser ut och följa ditt ärende.

Vi tar ut en avgift för vårt arbete med ditt ärende. I avgiften ingår bland annat kostnaden för prövning av bygglov, kungörelse och meddelande till grannar för att beslutet ska vinna laga kraft, startbesked, tekniskt samråd, platsbesök, slutsamråd och slutbesked.

Kostnaden för lov eller anmälan varierar beroende på vad du ska göra. Avgiften bestäms av en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Är du mer nyfiken på vad de olika åtgärder kostar kan du läsa i vår Taxa (ystad.se).

 

Publicerad 2023-12-21

 

 

 

Kontakt


Expeditionen
måndag - torsdag 10-12
0411-57 72 30
bygglov@ystad.se

Bygglovshandläggare, bygglovsfrågor
måndag-torsdag 11-12
0411-57 72 44

Byggnadsinspektör, byggtekniska frågor
måndag - torsdag 10-12
0411-57 72 45

Tillsynsinspektör
Tisdag och torsdag 10-12
0411-57 72 46

Post-/besöksadress
Tobaksgatan 11, 271 41, Ystad

Röda dagar och övriga helgdagar håller vi stängt.

Avvikande öppettider 2024

Avvikande Öppettider 2024:

3/4 Telefontid och Öppet 11-12

9/10 Telefontid och Öppet 11-12

Attefallsguiden

Lansering inom kort...

Få hjälp med vår Attefallsguide om du är osäker om det är anmälnings eller bygglovspliktigt eller inget av det.

Mina förutsättningar

På denna sida (ystad.se) kan du se vad som gäller på din fastighet, olika fastigheter har olika möjligheter. Här kan du även hitta vårt ritningsarkiv.

Dokument, förklaringar, taxa och exempelritningar

Här kan du ladda ner dokument som kan behövas i ditt ärende.

Boverket

Boverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende.

I Boverkets byggregler kan du läsa mer om olika regler och hur byggprocessen fungerar.