42996722-mechanical-recycling-concept-vector-illustration.jpg

Vad händer med det sorterade avfallet?

Här får du mer information om vad som händer med avfallet efter att du sorterat ut det.

 

Matavfall

När du sorterat ut ditt matavfall lämnas det till återvinningscentralen i Hedeskoga. Därefter transporteras det till Sysav där de förbehandlar matavfallet till något som kallas slurry som sedan, genom biologisk behandling, omvandlas till biogas och biogödsel. Biogas kan bland annat användas till el och värme men även till att köra bil på. Biogödsel används på våra åkrar för att odla ny mat. 

Restavfall

Efter att ditt restavfall lämnats till Hedeskoga som sedan fraktas till Sysavs avfallsvärmeverk går restavfallet till förbränning med energiutvinning där det blir fjärrvärme och el. 50 % av fjärrvärmen i Ystads kommun kommer från sopor. 

Förpackningar 

Nästan alla förpackningar går att materialåtervinna och blir bland annat till nya förpackningar eller andra saker av plast, papper eller metall. De förpackningar som inte går att materialåtervinna blir till bränsle i ett värmeverk. 

Hårdplast

Plasten som samlas in tas till materialåtervinning och blir till nya produkter av plast som exempelvis blomkrukor och trafikkoner. Den plast som inte går att materialåtervinna blir bränsle i ett avfallskraftvärmeverk. 

Tidningar och returpapper

När tidningar och papper har samlats in transporteras de till ett pappersbruk. Där mals de ner och blir till ny pappersmassa som används för att tillverka nya produkter som tidningspapper, toalett- och hushållspapper. 

Trädgårdsavfall

Efter att trädgårdsavfallet samlats in transporteras det till någon av Sysavs avfallsanläggningar där merparten komposteras till grönkompost, som sedan säljs i lösvikt på flera av Sysavs avfallsanläggningar. Grönkompost kan användas till jordförbättring och gödsling i exempelvis trädgården. Det som inte komposteras tas till energiåtervinning som sedan blir till fjärrvärme och el. 

Grovavfall

Efter att du har lämnat ditt grovavfall på en återvinningscentral körs avfallet till en sorteringsanläggning där det sorteras ytterligare en gång. Material som är brännbart, exempelvis skumgummi, mattor, textilier och tapeter går till förbränning för energiutvinning. Metaller återvinns och blir till ny metall. 

Farligt avfall

När farligt avfall samlas in sorteras det utifrån vad som går att återvinna och inte. Det som går att rena, återvinns och används igen. Annat bränns i särskilt godkända förbränningsanläggningar. Det farliga avfall som inte kan användas igen förvaras under kontrollerade former på en deponi som är särskilt godkänd för detta. 

Publicerad 2024-04-12, Uppdaterad 2024-04-15

Kontakta oss

Tekniska avdelningens kundservice
Telefon: 0411-57 77 77
(måndag-fredag kl. 9-12)
E-post: tekniska@ystad.se