Krisledning och krishantering

Så arbetar kommunen med krisledning och krishantering.

Kommunens grundläggande ansvar är att säkerställa att samhällsviktiga verksamheter fungerar, även vid en samhällsstörning. Det gäller verksamhet som exempelvis äldreomsorg, vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningstjänst och skola. 

Totalförsvar och civilt försvar

Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för kris och krig. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar.

Kommunens ansvar för att att bygga upp ett robust samhälle där de viktiga funktionerna kan upprätthållas är en del av det civila försvaret. Ditt ansvar för en god hemberedskap är också en del av civilförsvaret.

Så arbetar kommunen med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Struktur för krishantering

Sedan den 1 juli 2002 har Sverige en struktur för krishantering, vars främsta syfte är att höja samhällets förmåga att hantera fredstida kriser. Grundläggande principer är ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhetsprincipen:

  1. Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha motsvarande ansvar under kris- och krigssituationer.
  2. Likhetsprincipen innebär att en verksamhetsorganisation och lokalisering så långt som möjligt ska överensstämma i fred, kris och krig.
  3. Närhetsprincipen innebär att kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället, av de närmast berörda.

Central krisledningsplan

Kommunens centrala krisledning aktiveras

  • i det fall en kris eller hot om kris är en kommunövergripande angelägenhet
  • och/eller inte kan hanteras på ett tillfredställande sätt av den drabbade förvaltningen, bolaget eller förbundets egen krisledning
  • och/eller när händelsen drabbar flera aktörer och kräver samordning

Den centrala krisledningen hanterar krislägen i tre nivåer med ökande allvarlighetsgrad. Utifrån denna gradering aktiveras olika funktioner i den centrala krisledningen.

Nedan kan du ta del av Ystads kommuns krisledningplan – de olika krislägena, när krisledningen aktiveras samt riktlinjer för arbetet.

Central krisledning Ystads kommun 2022

Central krisledningsplan (Ladda ner som .pdf)

Krisstöd

En allvarlig händelse där flera människor berörs ställer andra krav på samhällets resurser. Kommunen och samhället behöver ha en god beredskap för dessa händelser och kunna sätta in olika former av stödinsatser.

Grunden för stöd i en kris, både på kort och lång sikt, är stödet från familj, släkt, vänner, arbetskamrater, grannar och andra människor i den drabbade personens närhet. Utöver det egna sociala nätverket kan det också finnas behov av att träffa och tala med professionella, som har kompetens att stötta vid krisreaktioner.

Kvadratisk bild att använda som listningsbild i nyhetslistor i epi-server. (Ystad Arena Bad) Information om kommunens ansvar för stöd vid större händelser

Kvadratisk bild att använda som listningsbild i nyhetslistor i epi-server. (Ystad Arena Bad) Information till dig som varit med om en allvarlig händelse

Publicerad 2022-12-14, Uppdaterad 2023-09-27