Kvalitetsfrågor

Kvalitetsmål för Avdelning Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri (FoS)

Insatserna är av hög kvalitet med beaktande av den enskildes rätt till integritet och medbestämmande för att uppnå goda levnadsvillkor.

Beslutade insatser ska vara individuellt anpassade med tydligt uppsatta mål som dokumenteras och följs upp.

Varje brukare skall bemötas med respekt och tillförsäkras goda levnadsvillkor.

Verksamheten ska arbeta förebyggande och habiliterande för att motverka konsekvenser av funktionsvariation och sociala problem. Verksamheten ska också stimulera till ett socialt liv för den enskilde i vardagen.

En gemensam arbetsmetodik på arbetsplatsen skall utgöra grunden för arbetet.

Verksamheten har god samverkan med den enskilde, dess företrädare samt övriga samverkanspartners.

Verksamheten ska sträva efter varierad utbildning/kompetens hos personalen för att utveckla verksamheten och tillgodose brukarnas behov.

Lex Sarah

Rapporteringsskyldighet om missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden i verksamhet enligt Socialtjänstlagen, SoL, och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lagstiftning om lex Sarah

Lex Sarah ingår i Socialtjänstlagen och utgår från situationer som berör de individer som verksamheten är till för. Lagen kom till efter att undersköterskan Sarah Wägner uppmärksammade missförhållanden på en arbetsplats.

Den som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande som rör en eller flera enskilda som får insatser eller kan komma ifråga för insatser inom verksamheten. Det samma gäller för den som fullgör uppgifter i verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Syftet med bestämmelserna om lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och missförhållanden åtgärdas. Det är viktigt att komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen, det vill säga att förbättra kvaliteten i verksamheterna.

Vad ska rapporteras?

Med missförhållanden avses handlingar som har inneburit ett hot eller en risk mot den fysiska eller psykiska hälsan eller orsaka fysiskt eller psykiskt lidande som kan ge långvariga konsekvenser för den enskilde. Handlingar innefattar även försummelse där något som inte har utförts har kunnat påverka den enskilde på liknande sätt.

Mera om vilka situationer, händelser och hot som kan föranleda en rapport finns i Socialstyrelsens handbok om Lex Sarah.

Vilka verksamheter omfattas av rapporteringsskyldighet enligt Lex Sarah?

Bestämmelserna om lex Sarah gäller både vid handläggning av ärenden och vid genomförande av insatser inom socialtjänsten, enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade och vid Statens institutionsstyrelse.

Med lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade avses dels verksamhet enligt LSS, dels utförande av personlig assistans åt någon som har beviljats assistansersättning av Försäkringskassan.

Vem är rapporteringsskyldig?

De som omfattas av rapporteringsskyldigheten är anställda uppdragstagare praktikanter eller motsvarande under utbildning, och deltagare i arbetsmarknadspolitiska program.

Dessa är skyldiga att genast rapportera ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande.

Den som fullgör uppgifter inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse eller i verksamheter enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade omfattas av rapporteringsskyldigheten.

Det är:

• anställda

• uppdragstagare

• praktikanter under utbildning

• deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program.

Personliga assistenter som utför personlig assistans där Försäkringskassan har beviljat assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken omfattas av rapporteringsskyldigheten om det är kommunen eller en tillståndspliktig assistansanordnare som utför den personliga assistansen.

Till vem ska man rapportera?

Rapportering av missförhållande eller risk för missförhållande görs skriftligt via en digital blankett eller muntligt. Kvalitetsutvecklaren och närmaste chef är mottagare av rapporten. Kvalitetsutvecklaren ansvarar för utredning och bedömning av den rapporterade händelsen.

Inspektionen för vård och omsorg

Ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande ska snarast anmälas till IVO. Att det rör sig om ett allvarligt missförhållande kan vara uppenbart redan vid mottagandet av rapporten eller först i ett senare skede när utredningen genomförs eller när den avslutas. En utredning ska alltid genomföras även i de fall en anmälan redan har skickats separat till IVO. Utredningen i ärenden som bedömts som allvarliga ska alltid tas upp i Socialnämnden.

Publicerad 2022-10-17, Uppdaterad 2023-04-26

Synpunkter

Har du synpunkter på någon verksamhet inom Social- och Omsorgsförvaltningen?

Du hittar information om hur du kan lämna dina synpunkter här.