Tillfälligt boende

Det finns regler för uthyrning av tillfälliga boenden. Med tillfälliga boenden menas till exempel hotell, pensionat, vandrarhem, bed & breakfast, campingar och stugbyar.

Den som driver en verksamhet där människor bor skall ha rutiner och vidta åtgärder så att verksamheten inte innebär risker för människors hälsa eller för miljön.

Folkhälsomyndigheten har gett ut handboken ”Tillsynsvägledning för hälsoskydd i tillfälliga boenden”. Handboken används som bedömningsunderlag för myndigheternas tillsyn men kan även ge information till verksamheter som driver tillfälliga boenden.

Tillfälliga boenden är inte anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Tillstånd ska sökas hos polismyndigheten om hotell- och pensionatsrörelsen är avsedd att samtidigt mottaga minst 9 gäster eller omfattar minst 5 gästrum. Miljöförbundet bedriver regelbunden tillsyn på tillfälliga boenden. Tillsynsintervallet varierar beroende på hur stor verksamheten är.

I många fall ställs krav på bygglov då byggnadens användning strider mot detaljplanen. För mer information angående bygglovsfrågor kontakta en bygglovshandläggare på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Andra viktiga frågor rör brandskydd. Kontakta räddningstjänsten för mer information.

Rutiner att kontrollera

  • Finns tillräcklig stor yta för boenden.
  • Finns tillräckligt antal toaletter, handtvättställ och duschar.
  • Är ventilationen tillräcklig.
  • Finns möjlighet för god hygien.
  • Finns tillfredsställande rutiner för lokalvård och tvätt.
  • Finns rutiner för avfallshantering.
  • Är varmvattnet tillräckligt varmt för att förebygga legionella.
  • Finns dricksvatten av tjänlig kvalitet.
  • Är avloppsanläggningen dimensionerad för verksamheten.
Publicerad 2019-09-10