Tillfälligt boende

Det finns regler för uthyrning av tillfälliga boenden. Med tillfälliga boenden menas till exempel hotell, pensionat, vandrarhem, bed & breakfast, campingar och stugbyar.

Den som driver en verksamhet där människor bor ska ha rutiner och vidta åtgärder så att verksamheten inte innebär risker för människors hälsa eller för miljön.

Tillfälliga boenden är inte anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Tillstånd ska sökas hos polismyndigheten om hotell- och pensionatsrörelsen är avsedd att samtidigt mottaga minst 9 gäster eller omfattar minst 5 gästrum. Miljöförbundet bedriver regelbunden tillsyn på tillfälliga boenden. Tillsynsintervallet varierar beroende på hur stor verksamheten är. Nedan ges information om vilka områden som ingår i miljöförbundets tillsyn.

I många fall ställs krav på bygglov då byggnadens användning strider mot detaljplanen. För mer information angående bygglovsfrågor kontakta en bygglovshandläggare på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Andra viktiga frågor rör brandskydd. Kontakta räddningstjänsten för mer information.

Läs mer här:

Publicerad 2022-09-10, Uppdaterad 2024-01-18