Hyresrätter/fastighetsägare

Att vara fastighetsägare är ett stort ansvar. Samma ansvar gäller för alla former av fastighetsägare: privata, kommunala eller bostadsrättsföreningar.

Du som är fastighetsägare har ansvar för att fastigheten fungerar som den ska och att ingenting riskerar att skada miljön eller hälsan för de boende. Det är många områden att ha kontroll över samtidigt som det är svårt att göra någon generell sammanställning eftersom det varierar från fastighet till fastighet. Vilka de vanligaste områdena är och mer om dessa kan du läsa i listan nedan.

Miljöförbundet utför tillsyn hos dig som är fastighetsägare för att kontrollera att miljöbalken följs och att det finns en fungerande egenkontroll. Se Folkhälsomyndighetens länk.

Mer information om ditt ansvar och fastighetsägarens/bostadsrättsföreningens skyldigheter finns nedan:

Inomhusmiljön i din lägenhet

 

Egenkontroll för fastighetsägare

Att som fastighetsägare se till att man har en väl fungerande egenkontroll kan tillföra mycket mer än bara vetskapen om att lagstiftningen följs. Ofta finns det ekonomiska fördelar med att organisera sin egenkontroll, inte minst genom att en välskött fastighet är en större ekonomisk tillgång än en misskött fastighet.

Regelbundna kontroller och tydliga rutiner kan minimera kostnaderna. Genom att du som är ansvarig vet vad som ska göras i en viss situation, till exempel vid en vattenskada, kan problemen ofta begränsas och oväntade kostnader undvikas. Regelbunden genomgång av fastigheten ger bättre framförhållning vad gäller stora och oundvikliga kostnader till exempel vid stambyte eller ombyggnation av ventilationssystem. Detta kan vara extra viktigt för ett litet bostadsföretag eller en bostadsrättsförening med begränsad budget.

En väl genomtänkt dokumentation underlättar bedömningar av det slitage och de risker som följer med fastigheten. Dokumentation underlättar också upplärning av nyanställda och säkerställer att kunskapen stannar i verksamheten. Dokumentationen är en bra hjälp för att kunna visa upp att man efterlever de krav som ställs från myndigheter.

Något som faller utanför den lagstadgade egenkontrollen, men som kan vara minst lika viktigt för att förebygga och lösa många problem, är dialogen med de boende. Genom tydlig information och god kommunikation kan de boende förstå fastighetsägarens agerande i olika situationer och känna att de och deras problem tas på allvar.

För mer information om det ansvar som verksamhetsutövaren har när det gäller egenkontroll ges nedan exempel på material:

• Miljöbalken - hur berör den dig som företagare? (Svenskt Näringsliv)

• Fastighetsägarens ansvar - ett hjälpmedel för egenkontroll (Fastighetsägarna Sverige)

• Fastighetsägarens guide i miljöbalken (Fastighetsägarna Sverige)

• Miljöbalken. En sammanställning för fastighetsförvaltare (Svensk Byggtjänst Förlag)

• Egenkontroll i fastigheten. Utformning av egenkontroll enligt miljöbalken (Sveriges kommuner och landsting)

Det finns många områden som du bör ha kontroll över, men någon generell sammanställning över vilka dessa områden är, är svårt att göra, eftersom det varierar från fastighet till fastighet. Nedan preciseras ett antal av de vanligaste, men det är ditt ansvar som fastighetsägare att undersöka om det finns något annat i verksamheten som kan innebära risker för människors hälsa och miljön.

• Förekomst av hälsovådliga byggnadsmaterial

• Fukt och mögel

• Buller

• Radon (≥200 Bq)

• Ventilation

• Avfall

• Cistern

• Inomhustemperatur

• Vattentemperatur (legionella)

• Skadedjur

• Energianvändning

• Kemikalier t.ex. ogräsbekämpning

• Transporter till och från verksamheter i fastigheten

• Köldmedia/ F-gas

Vägledning i ditt arbete med egenkontroll

Här presenteras ett antal frågor som är anpassade till vad du som fastighetsägare bör tänka på och som kan vara en hjälp på vägen för införande av en egenkontroll.

• Känner vi till vilka miljöregler som gäller för vår verksamhet? Gäller det alla berörda inom verksamheten?

• Vem är ansvarig för att nödvändiga miljö- och hälsoskyddsåtgärder vidtas? Vem är ansvarig för rutiner, instruktioner och dokumentation? Vem ansvarar för uppdatering av egenkontrollen?

• Hur dokumenterar vi vår verksamhet? Vilka rutiner finns för dokumentation?

• Räcker våra kunskaper för att följa gällande bestämmelser? Vilken kompetens finns i verksamheten? Inom vilka sakområden behöver vi förstärka eller ta in kompetens? Hur gör vi det?

• Hur gör vi när det kommer in synpunkter eller klagomål på fastighetens bostäder, skötsel eller annat? Följer vi upp inkomna klagomål?

• För vi någon statistik över hur många och vilka typer av klagomål som kommer in?

• För vilken utrustning har vi respektive saknar vi tillräckliga skötsel- och driftsfunktioner? Kontrollerar vi att utrustningen hålls i gott skick?

• Vilka rutiner finns vid eventuella driftstörningar eller olyckshändelser? Vem kontaktas? Hur följer vi upp sådana händelser för att förebygga att de inträffar igen?

• Hur påverkar vår verksamhet omgivningen och de boende i våra och närliggande fastigheter? Vilka störningar kan uppstå?

• Vilka rutiner finns för regelbunden kontroll av verksamhetens påverkan på människor och miljö? Är de tillräckliga?

• Medför vår verksamhet några risker? Görs någon regelbunden riskinventering?

• Hur kan vi förebygga att dessa risker inträffar? Vilka rutiner har vi för hur vi ska gå tillväga när ett visst problem uppstår?

• Vilka verksamheter finns i vår fastighet? Hur upprättas avtal med dessa verksamhetsutövare? Vilka risker och vilken påverkan på människors hälsa och miljön kan dessa verksamheter medföra?

• Hur kan vi visa för våra boende, allmänheten och miljöförvaltningen att vi har en bra egenkontroll för verksamheten?

 

Publicerad 2021-05-06, Uppdaterad 2023-11-08