Återkommande läckagekontroll

Läckagekontrollerna för varje aggregat ska följa den nya EU-förordningen, EU nr 517/2014. Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Det har ersatt den tidigare kontrollfrekvensen som styrdes av antalet kilo installerad köldmedia i anläggningen. Köldmedieutrustning som innehåller 5 ton CO2e eller mer ska läckagekontrolleras regelbundet. Men om utrustningen är hermetiskt sluten, och märkt som sådan, gäller krav på regelbunden läckagekontroll först vid 10 ton CO2e eller mer.

Koldioxidekvivalenten räknas fram genom att multiplicera mängden köldmediegas  med gasens GWP-värde  (Global Warming Potential faktor), ex motsvarar 1 kg R404A 3,9 ton koldioxid. Hur ofta kontroll ska genomföras beror på mängden koldioxidekvivalenter. Om ett läckagevarningssystem installeras kan kontrollerna göras med längre mellanrum.

Läckagekontroller ska utföras av ett certifierat företag* och av certifierade personer. Det är operatörens skyldighet att säkerställa att kontroller görs av företag och personer med giltiga certifikat.

I bilaga 1 och 2 till Förordning (EU) 517/2014 finner du gasernas GWP-värden.

Mängd köldmedia               Kontrollintervall                      Kontrollintervall med läckagevarningssystem
 ≥ 5 ton CO2e* minst var tolfte månad  minst var tjugofjärde månad
≥ 50 ton CO2e  minst var sjätte månad minst var tolfte månad
≥ 500 ton CO2e  minst var tredje månad  minst var sjätte månad

*Om utrustningen är hermetiskt sluten, och märkt som sådan, gäller krav på regelbunden läckagekontroll först vid 10 ton CO2e eller mer.

Köldmedieutrustning (aggregat) ska kontrolleras för läckage inom en månad efter det att ett läckage åtgärdats för att säkerställa åtgärdernas effektivitet. Krav på kontroll gäller oavsett om operatören är ett företag eller privatperson.

Dokumentation och rapportering

Om du har en köldmedieutrustning som innehåller 5 ton CO2e eller mer ska du föra register över utrustningen. Det ska bland annat innehålla vilken mängd och typ av köldmedium som ingår i utrustningen samt datum för och resultatet av de kontroller som genomförts.

Om du har en anläggning med en total köldmediemängd på 14 ton CO2e eller mer, ska resultatet från läckagekontrollen årligen rapporteras in till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. Enbart aggregat som omfattas av krav på läckagekontroll räknas in i den totala köldmediemängden. Rapporten ska vara inne senast den 31 mars varje efterföljande år.

Rapporten ska redovisa alla åtgärder som vidtagits på kylsystemet under det gångna året. Dessutom ska installerade, påfyllda och omhändertagna mängder av köldmedier uppges. I rapporten ska även uppgifter om skrotning av aggregat finnas. Du hittar kraven på rapportens innehåll i 15 § SFS 2016:1128 .

Ett företag som installerar eller utför service och underhåll på köldmedieanläggningar ska ha ett företagscertifikat. Dessutom ska all personal som utför läckagekontroll, återvinning, installation, service och underhåll vara utbildad och ha ett personcertifikat. I Sverige är det Installations Certifiering i Stockholm AB (INCERT) som certifierar personal och företag. På deras hemsida kan du läsa mer om certifieringar och hitta certifierade företag och personer.

Blanketter för anmälan och årlig kontroll tillhandahålls av den certifierade kylfirma man anlitar.

*Undantag finns om certifierad person "monterar", (obs inte installation enligt definition förordningen (EU) nr 517/2014)) kan t.ex. gälla hermetiskt aggregat, där företaget inte behöver vara certifierat. Se till att i dessa fall inte använda ordet "installation" i eventuell redovisning i underrättelse eller årsrapport till miljöförbundet. Används ordet "installation" utgår miljöförbundet från ovan nämnd förordningsdefinition av "installation", då företaget måste vara certifierat.

Publicerad 2021-03-09, Uppdaterad 2023-10-16