Återanvändning av bygg- och rivningsmaterial

Att använda avfall för anläggningsändamål bygger på principen om att effektivare nyttja våra naturresurser. Det innebär att överskotts- och restmaterial som klassificeras som avfall i större utsträckning ska återanvändas vid nya anläggningsarbeten. Exempel på användbart material är grus, sten, betong och tegel, och vanliga användningsområden är grundläggning för byggnationer, utfyllnader och bullervallar. Villkoren för användningen är att det finns ett anläggningsändamål, att avfallet är rent och utsorterat, och att inte föroreningar uppstår på den nya användningsplatsen.

När du ska använda avfall för anläggningsändamål kan du vara skyldig att göra en anmälan till Ystad-Österlenregionens miljöförbund eller söka tillstånd hos Länsstyrelsen Skåne. Ansvaret avgörs av den föroreningsrisk som användningen kan medföra. Den som producerat avfallet ska skaffa sig nödvändig kunskap om avfallets möjliga innehåll av föroreningar, och den som ska använda avfallet är skyldig att bedöma den nya användningsplatsens lämplighet.

Publicerad 2022-03-05, Uppdaterad 2023-12-01