Renhållningsdispenser

Ystad-Österlenregionens miljöförbund kan bevilja dispenser avseende hushållsavfall, slam och latrin under vissa förutsättningar. Dessa finns reglerade i kommunernas föreskrifter om avfallshantering. Ett av kraven är att ingen olägenhet från miljö- och hälsoskyddssynpunkt uppstår.

Dispenser som avser befrielse från hämtning av till exempel matavfall eller slam är tidsbegränsade och gäller i fem år. Det är dispensinnehavarens eget ansvar att se till att ny ansökan görs innan dispensen förfaller.

Alla dispenser är personliga och upphör således att gälla om en fastighet byter ägare. 

Publicerad 2022-03-05, Uppdaterad 2023-11-17