Nedskräpning

Vi värnar om att vi ska ha en ren och fin miljö. Nedskräpning är inte tillåtet.

Följande lagstiftning gäller för nedskräpning: 

  • Miljöbalken 15 kap 30 § - "Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till"
  • Plan- och bygglagen 8 kap 15 § - "En tomt skall hållas i vårdat skick" 

Dessa bestämmelser innebär ett allmänt förbud mot nedskräpning utomhus på platser som allmänheten har tillträde eller insyn till. Förbudet gäller alla som skräpar ner på sådana platser, alltså även till exempel den som är fastighetsägare. Förbudet gäller oavsett om det är ute i naturen eller inom bebyggda områden.

Om du besväras av nedskräpning

Om du har klagomål på nedskräpning inom delaljplanelagt område ska du i första hand vända dig till kommunens plan- och byggavdelning. Vid nedskräpning utanför detaljplan är det generellt miljöföbundet som har tillsynsansvaret.

Vem har ansvaret?

I första hand är den som skräpat ner ansvarig för uppstädning. Om nedskräpningen är en följd av någon verksamhet kan verksamhetsutövaren hållas ansvarig. Om ingen annan kan hållas ansvarig för en nedskräpning övergår ansvaret generellt till fastighetsägaren. Nedskräpning utmed vägar (vägslänten plus 2 meter och 25 meter från parkeringsplats) anmäler du till väghållaren, som oftast är Trafikverket men ibland kommunen.

Vad som är skräp har inte definierats i bestämmelsen, men i allmänhet menas bland annat plåt, glas, plast, papper, avfall eller annat liknande. Det finns inte något krav på att skräpet ska vålla otrevnad eller skada. Även fullt användbart gods som ligger och misspryder på ett obefogat och planlöst sätt räknas som nedskräpning. Om det är föremål som samlats ihop i upplag eller har en ändamålsenlig funktion kan det inte anses vara nedskräpning ens om det är klart missprydande.

En tillsynsmyndighet kan förelägga den som skräpat ner att städa upp efter sig. Ett sådant föreläggande kan förenas med vite. Nedskräpning är straffbart enligt miljöbalkens bestämmelser. Påföljden är böter eller fängelse i högst ett år. Om det finns misstanke om brott har tillsynsmyndigheten en skyldighet att anmäla överträdelsen till polis- eller åklagarmyndigheten.

Publicerad 2022-03-05, Uppdaterad 2023-11-27