Slam och latrin

Förlängt hämtningsintervall av slam

Tömning av slamavskiljare avsedda för BDT-vatten kan förlängas till vartannat år. Förutsättningarna är att avloppet är godkänt och att det är uppenbart att tätare tömning inte behövs.

Eget omhändertagande av slam från avloppsanläggning

Miljöförbundet kan ge medgivande till befrielse från tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar och eget omhändertagande. Förutsättningarna är att slammet kan omhändertas på fastigheten eller på anslutande fastighet på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppstår samt att tillräckliga spridningsarealer finns.

Denna dispens gäller i 5 år, därefter måste en ny ansökan lämnas in om ytterligare befrielse önskas.

Eget omhändertagande av latrin

Eftersom kommunerna inte längre hämtar latrin räcker det numera med en anmälan om kompostering till miljöförbundet, läs mer under Avfall/Kompostering.

Publicerad 2022-03-05, Uppdaterad 2023-11-27