A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'S' med 90 träff(ar).


Sammanträdesplan

Kommunfullmäktige sammanträder tredje torsdagen varje månad (utom i juli) i Gamla Rådhuset vid Stortorget. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och börjar vanligtvis klockan 18.00...

Samhällsbyggnadsnämnden

Socialnämnden

Styrande dokument

  Kommunal författningssamling  Arbetsordningar och reglementen Kommunfullmäktiges arbetsordning Barn- och Utbildningsnämndens reglemente Internkontrollreglemente Kommunstyrelsens reglemente...

Sunda och säkra miljöer och produkter

Boende, transporter, produkter och konsumtion av livsmedel och andra varor ger upphov till stor påverkan på hälsan. Sunda och säkra miljöer och produkter ska ses i sammanhang med Sveriges miljökvalite...

Solning

UV-strålning ingår i den strålning som kommer från solen och förekommer därför naturligt i vår omgivning. En konstgjord källa till UV-strålning är solarier. Den allvarligaste hälsoeffekten av exponeri...

Social gemenskap

Social gemenskap kan minska oro, underlättar beslutsfattande och ger en känsla av sammanhang och stöd åt deltagarnas självkänsla och identitet. Socialt deltagande har visats ha en indirekt påverkan på...

Skador och olycksfall

För vuxna har dödligheten i skador minskat de senaste decennierna, men den positiva trenden gällande antalet olycksfallskador och självmord har avstannat. I Sverige dör i snitt mer än tre äldre person...

Statistik

Enkäten "Folkhälsoförhållande i Skåne" som genomförs av Region Skåne ger en bild av befolkningens egenupplevda hälsa. Statens folkhälsoinstitut redovisar bland annat statistik i "Kommunal basfakta" så...

Så här gör du

Vi på Ystad Energi är måna om en hållbar utveckling och lokal produktion i form av mikroproduktion är ett viktigt inslag i denna. Vår ambition är att underlätta för dig som vill börja producera din eg...

Så här fungerar vår miljöpolicy

Vi skall sträva efter att minska resursanvändningen genom att öka effektiviteten i fjärrvärmeproduktionen. Särskild vikt skall läggas vid att minska användningen av fossila bränslen och egenförbruknin...

Ska du flytta?

Tänk på att anmäla eller säga upp dina abonnemang i god tid före flytt. För el, fjärrvärme gäller senast 14 dagar innan in- eller utflyttning. Om du är osäker när det gäller tjänsterna i fibernätet -...

Satsning på stärkt 3PL och magasinsverksamhet i Ystads hamn

Under ett flertal år har hamnbolaget som ett komplement till hamnverksamheten bedrivit en viss 3PL verksamhet i egna magasinslokaler. Verksamheten står inför en utvecklingsfas och bolaget har valt att...

Samråd om Ystads hamns nya kaj

Vi planerar att bygga en ny kaj med vågbrytare. Anledningen till att ny kaj byggs är att befintliga kajer inte tål de laster som ska hanteras. I samband med bygget krävs muddring i hamnbassängen till...

Simrishamn 1

Lagerbyggnad uthyrd till Ystads kommun, kulturmagasinet.

Stöd för brottsoffer

Det gäller även dig som är anhörig eller har blivit vittne till övergrepp. Kommunen: Stöd vid hedersrelaterade brott Stöd till barn och ungdomar Stöd till kvinnor Stöd till män Myndigheter Brottsoff...

Säkerhetsskydd - hot och våld

Säkerhetsskyddet omfattar bl.a. frågor som rör rikets säkerhet och uppgifter för att skapa och vidmakthålla ett tillfredsställande skydd i kommunen. Det traditio...

Stadsarkivet i Ystad

Att förvara och tillhandahålla kommuninvånarnas gemensamt ägda kulturarv utgör ett av flera uppdrag som faller under stadsarkivets ansvarsområde. Om du letar efter dina gamla gymnasiebetyg, kommunstyr...

Spela in film i Ystad

Ystad bjuder på unika stadsmiljöer med sitt medeltida centrum men också vackra och annorlunda inspelningsmiljöer i närområdet. Dessutom är det aldrig långt bort till vare sig Malmö eller Köpenhamn.&nb...

Satsningar och projekt

Filmen "Staden, filmen, turismen", producerad av Daniel Permbo, DejPej Film.  

Stiftelsen Ystad-Österlen filmfond

Ystads kommun är den största finansiären i fonden men det finns flertalet privata näringslivsaktörer också som är med som samarbetspartners. Med fonden säkerställer vi en långsiktighet som är absolut...

Så här söker du pengar

Stiftelsen Ystad-Österlen filmfond samproducerar projekt som spelas in i vår region. Fonden kan stödja både mindre och större projekt, men stödjer i första hand tv-produktioner och långfilmer. Fonden...

Sommarjobb

Anvisningar till dig som fått sommarjobb Lön per arbetad timme är 61 kronor inklusive semesterersättning till och med den kalendermånad som man fyller 18 år och 79 kronor inklusive semesterersättning...

Samråd

Vårdnadshavare ska erbjudas möjligheter till inflytande över utbildningen och enligt den nya skollagen ska ett forum för samråd finnas vid varje förskola. Där ska sådana frågor behandlas som är viktig...

Soldalens förskola - GAMMAL

Soldalen är en liten oas i centrala Ystad. Vi har en stor och härlig gård. Gården erbjuder både lekplats, bandyplan, buskar och stora gräsytor som inbjuder till mycket lek. Förskolan har tre avdelning...

Samråd

Vårdnadshavare ska erbjudas möjligheter till inflytande över utbildningen och enligt den nya skollagen ska ett forum för samråd finnas vid varje förskola. Där ska sådana frågor behandlas som är viktig...

Svarte förskola

  Ansökan om barnomsorg gör ni här http://skolportalen.ystad.se/        

Sövestads förskola

   Sövestads förskola har två avdelningar, Brantebacken och Humlebacken. Är ni nyfikna och intresserade av oss och vår verksamhet, kom gärna hit och besök oss. Ring gärna innan ni kommer, så...

Skolans mål

  Varje enskilt barns förutsättningar, erfarenhet och förmåga ligger till grund för planering av verksamheten. Barnen skall känna trygghet, lust och glädje i att utveckla sina kunskaper och färdi...

Skolans arbetssätt

Vi arbetar parallellt med teoretiska och praktiska moment för att stödja inlärningen och få eleverna att känna lust och glädje. Fokusområden läsåret 2017-2018 är att implementera digitalisering hos pe...

Skolans mål

Under läsåret 2017-2018 arbetar vi för att utveckla: Flexibelt lärande i tillgänglig miljö.      

Skolans profil

Skolans profil Slöjd På Backaskolan har alla elever slöjd. På fritidshemmen finns möjligheter att väva, fingervirka, brodera med mera. Från förskoleklassen till åk 6 har eleverna schemalagd textil- oc...

Skolans arbetssätt

Skolans arbetssätt Backaskolan är en skola där du får utmaningar i ditt lärande och gör nyaupptäckter med hjälp av digital teknik. Alla elever i åk 4-6 har en egen Mac-dator enligt en-till-en, vilket...

Skolans mål

Skolans mål är starkt kopplade till vår vision. Det yttersta målet är givetvis att barnen så bra som möjligt ska kunna hantera sin framtid. Vi vill ge dem rätt förmågor och kunskap att klara av sin r...

Skolans arbetssätt

Som vi nämnde på vår förstasida har skapat en vision som berör alla de värderingar vi vill stå för: Våra elever blir trygga, engagerade och generösa människor med kunskap, klokskap och långsiktigt hål...

Så här fin matsedel gjorde matrådsrepresentanterna till Måltidens Dag den 18 oktober

Skolans mål

Vi skall gemensamt arbeta för att alla - barn, föräldrar och personal, känner glädje och trygghet i verksamheten.   Barn, föräldrar och personal skall visa varandra ömsesidig respekt och hänsyn....

Skolans arbetssätt

På Hedeskoga skola arbetar vi gemensamt för att elever, föräldrar och personal skall trivas och känna glädje, nyfikenhet, trygghet och gemenskap. Vi arbetar med&...

Skolans mål

Bland skolans mål och fokus läsåret 2017/2018 finns följande:   Arbeta med Grön Flagg Arbeta med och utveckla arbetet med elevdelaktighet, inflytande och måltydlighet Utveckla engelskundervisnin...

Skolans arbetssätt

Skolans vision och mål

Trygghet och god miljö Våra verksamheter präglas av en trygg, positiv miljö och en stark gemenskap där både elever och personal varje dag känner sig sedda och har möjlighet att utvecklas. Vi har en...

Skolans arbetssätt

Norreportskolan arbetar utifrån följande fyra områden: TRYGGHET Trygghet för våra elever är en mycket viktig grund för trivsel och lärande som vi prioriterar högt och alltid arbetar aktivt med. Norrep...

Skolans mål

Alla skolans elever och anställda skall trivas och känna arbetsglädje. Efter nio år skall eleverna: Ha uppnått de nationella ämnesmålen. Vilja och kunna ta ansvar. Ha ett demokratiskt synsätt. Ha lus...

Studie- och yrkesvägledning

mailadress: therese.gustafsson@ystad.se telefon: 0411-57 75 08, 070-947 75 08   Hos mig kan du få vägledning och information inför ditt gymnasieval. Om du behöver hjälp med ett studierelatera...

Svarteskolan

//

Svarteskolans mål

Trygghet-Kunskap-Glädje   Vi arbetar för att eleverna på Svarteskolan skall:     - känna nyfikenhet i lärandet   - känna arbetsglädje   - ha tillräckliga ämneskunskaper för a...

Skolans arbetssätt

Svarteskolan är en liten skola där alla kan bli sedda och känna delaktighet. Vi är stolta över vår skola! Vi har gjort en stor satsning på att göra målen i alla ämnen tydliga för elever, föräldrar och...

Svarteskolans föräldraförening

Svarteskolans föräldraförening verkar för ökat samarbete och god kontakt mellan föräldrarna och skolan, vi försöker också genom olika aktivitet...

Svarteskolan - Fritidshemmet

 

Svarte Skolrestaurang

            I restaurangen arbetar Anna Hansson och Ilona Johansen och de tillagar ca 250 portioner per dag. Till lunch serveras alltid en grönsaksbuffé, hårt bröd, bor...

Sövestads skola

  Se informationsfilmen om Sövestadskola Läsåret 2017/18 startar Sövestad skola åk 4 ett samarbete med Danmark. Fredagen den 15/9-17 kommer representanter från Ballerup- Skovlunde Syd till oss f...

Skolans mål

Vi ska ge eleverna bästa tänkbara förutsättningar för att utveckla kunskaper och färdigheter för livet genom att:   Stimulera eleverna till kreativitet, nyfikenhet och lust att lära. Skapa tryggh...

Skolans arbetssätt

 

Sövestads skola - Fritidshemmet

Sövestads skola åk F-1

Sövestads Skolrestaurang

Frukost och mellanmål serveras i restaurangen till barn som inte är inskrivna på fritids. Frukosten kostar 10kr och mellanmålet 13kr. Ingen föranmälan krävs. Vill man äta lunch tillsammans med sitt ba...

Skolrestaurang

I köket arbetar Titti, Anna, Camilla, Rebecca och Damir. Köket tillagar ca 700 portioner per dag. Restaurangen öppnar för frukost 07:00 för fritidsbarn samt övriga elever som vill äta frukost till en...

Skolans vision & mål

                              Vår vision är att alla på vår skola ska känna:             ...

Se gärna på filmen om femmornas Julmys på naturskolan.

Skräpplockardagar v.17

Info från Håll Sverige Rent ang v.17   Håll Sverige Rent har som vanligt utropat Nationella Skräpplockardagar till våren. Förra året deltog totalt 622&nb...

Skolkurator

Kuratorns uppgift är att sätta eleven i fokus och att se helheten runt eleven. Detta görs genom att lyfta in elevens, vårdnadshavares samt skolans perspektiv för att skapa underlag och förståelse för...

Skolläkare

Skolläkaren besöker alla skolor 1-2 gånger per termin. Skolläkaren bistår med konsultation i skolrelaterade frågor. Tid bokas i överenskommelse mellan skolsköterskan och föräldrar.

Skolsköterska

Barn- och elevhälsans medicinska del med skolsköterska och skolläkare arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande. Skolsköterskan ingår även i skolans elevhälsoteam och samverkar med vårdnadshavare...

Specialpedagog

Specialpedagogen i Barn- och elevhälsan ger pedagogisk handledning och konsulation kring bland annat inlärningssvårigheter, bemötande och problemskapande beteende till personal i förskola och skola. S...

Styrdokument

Förskolan och grundskolan i Ystads kommun styrs dels av de nationella mål som finns beskrivna i läroplanerna och skollagen, dels av kommunens egna mål som uttrycks i Barn- och utbildningsplanen.  ...

Systematiskt kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete är en sammanfattande benämning på insatser där kvaliteten och möjligheter till förbättringar uppmärksammas och där förbättringsarbetet planeras, genomförs och utvärderas i en kontinuer...

Synpunkter och klagomål

Är det något du vill klaga på? Om du har några klagomål, kritik eller andra synpunkter på någon förskola, skola/vuxenutbildning eller annan verksamhet hoppas vi att du framför dem direkt till just den...

Studieförbund

Sensus Medborgarskolan Studiefrämjandet ABF-Österlen SISU-Idrottsutbildarna Studieförbundet Vuxenskolan Bilda Folkuniversitetet Ibn Rushd studieförbund Sydsverige NBV - Nykterhetsrörelsens Bildnings...

Skrivarverkstad

Nu har barnen i förskoleklassen kommit igång med datorerna.Vi skriver våra namn, spökskrift, räknar bokstäver m.m.Vi hänger upp alla texterna på väggen...

Stapplande början

Nu är vi igång med att skriva oss till läsning i klass 1 på Blekeskolan. Det är spännande att se elevernas olika strategier och olika krav på sig själv och...

Schema att följa

Vi, 2a på Backaskolan, känner att vi har kommit igång bra med Asl denna terminen. För att eleverna ska kunna arbeta lite självständigt har vi skapat ett schema so...

Skriva sig till läsning

Vi har börjat med att två barn åt gången sitter enskilt vid datorerna, en pedagog ägnar sig extra åt dem, peppar att prova alla tangenter, skriva namn på famil...

Storybird

Nu har vi testat Storybird. Två och två har vi skrivit sagor i Storybird. Vi tyckte det var roligt att välja bland de färdiga bilderna men också lite svårt, det fann...

Storybird

Nu har klass 3 på Blekeskolan också testat Storybird. Vi gjorde en saga tillsammans i halvklass. Nästa dag skrev barnen sagor två och två. Snabbt lärde sig barnen hu...

Starten har gått!

Nytt läsår och ny klass, klass 3A. Lite trevande början med att lära teckensnitt, storlek, färg på bakgrund och bokstäver. Av detta blev en trevlig namnskylt. N&...

Språkutveckling

Inspirerad av Anne-Marie Körling har jag den här terminen infört med mina treor att de tillsammans tänker över hur ord stavas på ett papper. Om en elev funderar öv...

Storybird

Nu har Hasselbacken äntligen fått en takprojektor. Den har vi haft mycket kul med. Vi provade att göra en saga tillsammans med hjälp av storybird. Spännande. Tyvärr har...

Storybird

Nu har vi gjort en ny saga tillsammans! Sagan om den flygande häxan. on Storybird

Spökhistorier

Eftersom Halloween närmar sig, har vi denna veckan skrivit spökhistorier på datorn (word). Som ni ser så är eleverna mycket koncentrerade på uppgiften. Våra l&...

Storybird

Nu har en del av förskoleklassbarnen fått testa Storybird. Vi gjorde det tillsammans på smartboarden. Ända nackdelen är att där är för många bilder. D&...

Spökhistorier

  I trean skriver vi spökhistorier, som ska sättas ihop till en gemensam bok.  

Skrivarlust

Barnen i förskoleklass har fått måla en tomtebild och skriva sagor själv eller tillsammans två och två.Efteråt berättar dom sagan för kompisarna. Bar...

Skriva om djur

Barnen i klassen är intresserade av olika djur och vi passade därför på att via SLI titta på några filmer om djur. Barnen tittade på filmerna två och tv&a...

Stenålderssagor

Vi har skrivit sagor till vår stenåldersby, som vi byggde upp med material från naturen. Alla barnen arbetade i par, med en gemensam dator.   Niclas och Mari i år tre p...

Så här har vi det!

Sagor till bilder

En terminsstart med klart begränsad tillgång till datorer gjorde att vi istället använde Skolstils Skapa skrivövningar och skrev till bilder. Vi började gemensamt att...

Skriva sammanfattningar

Just nu läs-berättar jag några av Gamla Testamentets texter. Följden blir många intressanta samtal.Men vi vill även dokumentera berättelserna. Genom att anvä...

Samarbete kring stavning

Just nu håller eleverna på att skriva sagor om räven inom vårt no-tema. De skriver två och två och jag gläds åt att se hur deras samarbete leder dem fram...

Stafett

Vi har skrivit stafettsagor. Det var kul! Alla började sin saga med "Det var en gång..". För en del var det till en början svårt att skiljas från "sin" början. M...

Sportartiklar

Hej! Vi fick fint beök av Ystad Allehandas sportjournalist Jan Olsson. Snabbt tog vi fram "paddorna" och började försöka skriva sportartiklar. Med stöd av Jan och många...