K_14308.jpg

Köpingebro 14:308

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att stycka av och använda del av fastigheten Köpingebro 14:308 för bostads- och centrumändamål. Detaljplanen syftar också till förtätning och effektiv markanvändning genom att göra det möjligt att uppföra fler byggnader, genom rimliga avvägningar mot intresset av att bevara värdefulla träd. Planen syftar även till att införa varsamhets- och skyddsbestämmelser för befintliga byggnader.
Detaljplanen ska också göra det möjligt att använda fastigheten Köpingebro 14:250 för skoländamål, och att anlägga en kommunal gata mellan Fredriksbergsvägen i söder och väg 1019 i norr (Sockerbruksvägen).

 

 

 

Publicerad 2020-11-11, Uppdaterad 2021-03-22

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad