LT_13_15-1.jpg

Lilla Tvären 1:3 och 5:1, del av

Detaljplanens syfte är att kunna använda en del av fastigheten Lilla Tvären 1:3 för detaljhandel, samt ordna lämpliga tillfarter och parkeringar. Vidare ska planen reglera mark som sedan tidigare tagits i anspråk för kommunal gata och naturmark för dagvattenfördröjning. Planen ska också medge markanvändning för ett befintligt ställverk.

Planområdet utgör entré till Ystad från väster och det ska fästas stor vikt vid utformning och placering av de byggnader som vänder sig mot väg E65/Malmövägen. Byggnader ska vara omsorgsfullt gestaltade och placeras med hänsyn till landskapet.

 

 

 

Publicerad 2021-03-25

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11