LT_13_15-1.jpg

Lilla Tvären 1:3 och 5:1, del av

Detaljplanens syfte är att kunna använda en del av fastigheten Lilla Tvären 1:3 för detaljhandel och ordna lämpliga tillfarter och parkeringar. Vidare ska planen reglera mark som sedan tidigare tagits i anspråk för kommunal gata och naturmark för dagvattenfördröjning. Planen ska även medge markanvändning för ett befintligt ställverk.

Planområdet utgör entré till Ystad från väster och det ska fästas stor vikt vid utformning och placering av de byggnader som vänder sig mot väg E65/Malmövägen. Byggnader ska vara omsorgsfullt gestaltade och placeras med hänsyn till landskapet.

Har du frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Eva Nygren, mejla eva.nygren@ystad.se

 

 

 

Publicerad 2021-03-25, Uppdaterad 2023-08-29

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11