Kallesjo.jpg

Lilla Tvären 1:4

Detaljplanens syfte är att kunna använda fastigheten Lilla Tvären 1:4 för bostadsändamål samt ordna lämpliga lokalgator för anslutning till Källesjövägen. Vidare ska planen göra det möjligt att ordna en idrottsplan, ett parkeringstorg och naturmark för dagvattenfördröjning och -rening. Planen ska också medge markanvändning för odling.

Planområdet utgör entré till Ystad från väster och det ska fästas stor vikt vid stadsbilden från väg E65/Malmövägen. Byggnader ska vara omsorgsfullt gestaltade och placeras med hänsyn till landskapet.

Har du frågor är du välkommen att kontakta planchef Nina Begovic. Mejla nina.begovic@ystad.se eller ring expeditionen 0411-57 72 30.

 

 

Publicerad 2021-05-03, Uppdaterad 2023-01-16

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad