Planomrade_Thorsson1.jpg

Thorsson 1

Planens syfte är att pröva möjligheten att uppföra flerbostadshus på fastigheten Thorsson 1 samt att pröva utformning och omfattning av en sådan bebyggelse. Syftet är även att se över förhållande mellan den nya bebyggelsen och befintlig park, delar som ska tillföras Thorsson 1 och delar som blir allmän platsmark. I syftet ingår dessutom att säkerställa mark för hantering av dag- och skyfallsvatten samt planlägga ett område för en transformatorstation. 

Publicerad 2023-09-18, Uppdaterad 2023-10-19

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad