Yngve_4.jpg

Yngve 4

Planens syfte är att upphäva gällande tomtindelning för att göra det möjligt att stycka av en ny fastighet. Byggnaden inom den tänkta fastigheten används idag för musei- och föreningsverksamhet och avsikten är att den användningen ska fortgå. I beredskap för framtida ändringar ska det i planprocessen prövas möjliga användningssätt som kan förenas med nuvarande användning.

Byggnaden har i likhet med övriga byggnader inom kvarteret höga kulturhistoriska och miljömässiga värden och kvarteret ingår i ett bebyggelseområde av riksintresse för kulturmiljön. Inför avstyckning och försäljning behöver byggnadernas användning, bevarande och höga värden säkerställas genom en ny detaljplan och lämpliga planbestämmelser.

Har du frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Eva Nygren, mejla eva.nygren@ystad.se

 

 

Publicerad 2021-09-14, Uppdaterad 2023-08-29

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad