Yngve_4.jpg

Yngve 4

Planens syfte är att upphäva gällande tomtindelning för att göra det möjligt att stycka av en ny fastighet från Yngve 4. Byggnaden inom den tänkta fastigheten används idag för musei- och föreningsverksamhet och avsikten är att den användningen ska fortgå. I beredskap för framtida ändringar ska det i planprocessen prövas möjliga framtida användningssätt som kan förenas med nuvarande användning.

Byggnaden har i likhet med övriga byggnader inom kvarteret höga kulturhistoriska och miljömässiga värden, och kvarteret ingår i ett bebyggelseområde av riksintresse för kulturmiljön. Inför avstyckning och försäljning behöver byggnadernas användning, bevarande och höga värden säkerställas genom en ny detaljplan och lämpliga planbestämmelser.

 

 

 

Publicerad 2020-09-14, Uppdaterad 2020-09-28

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad