Bevarandeprogram för Ystad

Ystad - en stad värd att bevara

Ystad
Den gamla stadskärnan i Ystad har stora kulturella värden. För att på bästa sätt värna och ta tillvara dessa kulturvärden antogs år 2005 Bevarandeprogram; Ystad en stad värd att bevara som i korthet beskriver den kulturhistoriska miljön. Programmet innehåller riktlinjer inför renovering och ombyggnation men är också ett underlag vid bygglovsprövning och fysisk planering. 

Byggnadsordningar

Till bevarandeprogrammet finns det kopplat ett antal Byggnadsordningar som fokuserar på beskrivningar av olika delar av staden; Stadskärnan, Östra FörstadenEgna Hem och Regementet.

Byggnadsinventeringar

Ett viktigt komplement till byggnadsordningar är den byggnadsinventering som omfattar alla kvarter i Stadskärnan och omgivande områden som Östra Förstaden, Egna Hem, Haga, Soldalen, Norra Förstaden och Östra Villaområdet, RegementetSurbrunnen och Bellevue samt Edvinshem, Solbacken och Hälsobacken.

I inventeringen beskrivs byggnaderna i text och bild, det finns uppgifter om arkitekt eller byggherre, byggnadsår och årtal för eventuella förändringar som genomförts. I samband med inventeringen har det också gjorts en värdering av byggnaderna som grundar sig på byggnadernas kulturhistoriska och miljömässiga värden. Dessa värderingar är inte statiska. Framförallt noteras detta för en del av den yngre bebyggelsen som i en del fall är lågt värderade både kulturhistoriskt och miljömässigt.

 

 

Publicerad 2020-03-27, Uppdaterad 2023-09-25

Kontakt

Stadsbyggnad
Tel: 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Karl Ekberg
Stadsantikvarie