parkering.jpg

Strategier och riktlinjer för parkering Ystads kommun

Kommunens arbete med parkering är ett viktigt verktyg för att kunna nå uppsatta mål för bland annat tillgänglighet, miljö och klimat samt fysisk planering. Därför har Strategier och riktlinjer för parkering Ystads kommun tagits fram som antogs av kommunfullmäktige i februari 2021.

Parkeringsstrategin omfattar både cykel- och bilparkering på allmän platsmark (gatuparkering samt samlade parkeringar) och kommunal kvartersmark samt hantering av parkering i detaljplaner och bygglov.

Parkeringsstrategin har tagits fram med utgångspunkt i de mål och strategier som anges i kommunens trafikstrategi. Genom parkeringsstrategin beskriver kommunen hur parkeringen ska hanteras och vilka åtgärder som behöver vidtas för att utveckla kommunen i önskad riktning och nå Ystads kommuns uppsatta mål. Strategin tydliggör därmed kommunens ambition och mål för parkeringen samtidigt som den ger en samlad bild av nuläget och behov av åtgärder framöver. Parkeringsstrategin innehåller också riktlinjer för parkering i plan- och bygglovsprocessen. Den process och de riktlinjer för parkeringstal (p-tal) för bil och cykel som finns med, fungerar som en vägledning för hur parkering ska hanteras vid framtagandet av nya detaljplaner samt vid bygglovsprövning.Utifrån parkeringsstrategin har kommunen tagit fram en handlingsplan med konkreta åtgärder vad gäller parkering, en parkeringsplan.

Dokument: Strategier och riktlinjer för parkering Ystads kommun

Publicerad 2023-11-21