gata_jonas_olsson_(2).jpg

Trafikstrategi för Ystads kommun

Syftet med denna trafikstrategi är att beskriva vilket förhållningssätt som ska gälla för trafikrelaterade frågor och hur trafiksystemet i Ystads kommun behöver utformas för att utveckla kommunen i önskad riktning. Trafikstrategin tydliggör kommunens ambition och mål för transportsystemet samtidigt som den ger en samlad bild av nuläget och utmaningar framöver.

Trafikstrategin tar sikte på år 2030, vilket är samma tidshorisont som den nya översiktsplanen kommer att ha. Det överensstämmer också med kommunens vision samt fördjupningen av översiktsplanen för Ystad, men också med den nya Regionala transportinfrastrukturplanen som kommer att gälla för perioden 2018-2029.

Dokument:

Trafikstrategi för Ystads kommun här.

Trafikbokslut

För att summera det arbete som görs med trafik varje år tas ett trafikbokslut fram. Kommunfullmäktige antog 2019 ”Trafikstrategi Ystads kommun 2019–2030” som innehåller mål och strategier för hur kommunen ska arbeta för att nå dit vi vill. En del i arbetet är att summera och utvärdera vad som gjorts som ett underlag för kommande planering och beslut, vilket görs i trafikbokslutet. Tidigare har ett cykelbokslut tagits fram som en uppföljning av kommunens cykelplan, men nu görs ett summerande bokslut för alla trafikslag men med särskilt fokus på cykel.

Dokument:

Publicerad 2023-11-21, Uppdaterad 2024-04-26