Godkännande - Registrering

Ska starta eller överta en verksamhet med hantering eller försäljning av livsmedel? Då måste du ansöka om godkännande eller registrera din verksamhet. För tidsbegränsade verksamheter, mobila verksamheter och livsmedelshantering utomhus gäller samma regler som för fasta verksamheter. Det är bra om du på ett tidigt stadium kontaktar miljöförbundet för att få råd och information om vad som gäller för just din verksamhet.

Godkännande eller registrering – vad gäller?

Anläggningar som hanterar animaliska livsmedel, till exempel råa ägg, kött eller fisk, och som levererar produkter till andra livsmedelsföretag, omfattas oftast av krav på godkännande. Godkännande söks hos Livsmedelsverket.

Anläggningar där livsmedel säljs eller levereras direkt till slutkonsument, som butiker, catering, personalmatsalar, caféer och restauranger, ska registreras. Det gäller även verksamheter som är mellanhand och distribuerar vidare, utan att påverka livsmedlets förpackning, märkning, säkerhet eller sammansättning. Exempel på sådana verksamheter är distributionsterminaler och grossister. Anmälan om registrering görs hos Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Ibland behövs varken godkännande eller registrering, exempelvis vid försäljning till allmänheten vid aktiviteter som basarer och marknader, där privatpersoner tillfälligt hanterar livsmedel i liten skala. Även om godkännande eller registrering inte krävs så gäller alltid kravet på att livsmedel som släpps ut på marknaden ska vara säkra. Kontakta alltid miljöförbundet om du är osäker på vad som gäller! 

Avgifter

För en anmälan om registrering tas en avgift ut för handläggningen. Avgiften motsvarar två timmars handläggningstid, f.n. 2296 kronor. Från och med det år verksamheten startar tas en årlig kontrollavgift ut.

Läs mer om avgifter under Livsmedel/Avgifter.

Det här gäller för alla livsmedelsföretagare

Gemensamt för alla som arbetar med produktion, bearbetning, handel eller servering av livsmedel, t.ex. restauranger, livsmedelsbutiker och bagerier är:

Ansvar

Företagaren ansvarar för de livsmedel som han/hon tillverkar, transporterar, lagrar eller säljer. Regler om säkerhet och märkning ska efterlevas.

Spårbarhet

Det ska gå lätt och fort att hitta ett livsmedel som kan vara en fara för konsumenten.

Egenkontroll

Företagaren ska se till att verksamheten uppfyller lagstiftningens krav.  

Publicerad 2023-03-12, Uppdaterad 2024-02-26