Lagstiftning

För all yrkesmässig hantering av livsmedel finns regler som till stora delar är gemensamma för hela EU. I Sverige är det Livsmedelsverket som är den centrala myndigheten som beslutar hur livsmedelkontrollen i landet ska bedrivas. Den praktiska kontrollen av att reglerna följs sköts av inspektörer i kommunerna. I Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner är det Ystad-Österlenregionens miljöförbund som har hand om livsmedelskontrollen. 

Lagstiftningen omfattar bland annat egenkontroll och HACCP, offentlig kontroll, märkning, personalhygien, hantering, godkännande av livsmedelsanläggningar, dricksvatten samt avgifter.

Aktuell lagstiftning är till exempel:

  • EG-förordning nr 178/2002 om grundläggande krav och principer för livsmedelslagstiftningen
  • EG-förordning nr 852/2004 om livsmedelshygien, som bland annat anger allmänna krav på livsmedelsanläggningar och egenkontroll
  • EG-förordning nr 882/2004 om offentlig kontroll, anger bland annat krav på hur kontrollmyndigheterna ska bedriva tillsyn och kontroll
  • Livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813)
  • Föreskrifter från Livsmedelsverket


Från och med 2006 gäller ett regelverk där följande fyra hörnpelare framhävs:

  • Omfattar hela livsmedelskedjan. Från jord till bord, från foder och råvaror till färdiga livsmedel och tillagning
  • Risk. Varje livsmedelsföretagare ska analysera vilka risker som finns i den egna verksamheten och som kan påverka livsmedlen.
  • Tydliggör ansvaret. Livsmedelsföretagaren bär hela ansvaret för att livsmedlen är säkra, till exempel rätt märkta och kan spåras framåt och bakåt i hanteringen.
  • Helhetssyn inom kontrollarbetet. Kontrollen inriktar sig främst på företagarens förmåga att leverera säker mat till konsumenten, genom goda rutiner i egenkontrollen. 
Publicerad 2022-03-12, Uppdaterad 2023-11-27