El och magnetfält

Vid granskning av nyanläggning av exempelvis elanläggningar och byggnader, använder miljöförbundet försiktighetsprincipen för elektromagnetiska fält. Det innebär att man redan i planeringsskedet strävar efter att utforma och placera byggnader så att exponeringen begränsas.

Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhets-myndigheten är myndigheter i Sverige som har ansvar för hälsofrågor med anknytning till magnetiska fält. Det är dessa myndigheters riktlinjer och gränsvärden som används som bedömningsgrunder i miljöförbundets arbete med bygglovsgranskning vid nybyggnationer.

Publicerad 2022-03-05, Uppdaterad 2023-12-13