Radon

Att säkerställa att radonhalten i bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m3 luft, är ett av delmålen för att nå det nationella miljömålet "God bebyggd miljö". Det enda sättet att ta reda på om det finns radon i ett hus är att göra radonmätningar. Radonhalten i bostäder får som referensvärde inte överskrida 200 Bq/m3.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har utarbetat en metodbeskrivning, se nedan länk, för hur radon ska mätas i bostäder. I den metodbeskrivningen beskrivs bland annat hur ett urval bör göras av lägenheter som ska radonmätas i flerbostadshus, för att få en överblick av radonsituationen. Om det vid de orienterande radonmätningarna upptäcks att det finns bostäder med radonhalter över riktvärdet kan det i steg två bli aktuellt att kontrollera alla lägenheter i de huskroppar där för höga radonhalter mätts upp.

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/82e0e3bf620a46d28f9289b117d6f5aa/matning-av-radon-i-bostader--metodbeskrivning

Om du äger flerbostadshus är du ansvarig för att kontrollera radonhalten i inomhusluften i ditt bostadsbestånd. Du har också en skyldighet att vidta åtgärder för att sänka eventuellt för höga radonhalter till en acceptabel nivå. Miljöförbundet har ett ansvar enligt miljöbalken att kontrollera att fastighetsägarna uppfyller kravet på egenkontroll och i enlighet med 33§ förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, att provtagning utförs med avseende på radonförekomst, då förhöjda halter kan ge ökad cancerrisk (lungcancer). Vidare förekommer det höga halter av radon naturligt i marken inom stora delar av Österlen, framför allt i Simrishamn och Tomelilla kommuner. Miljöförbundet har inga tillförlitliga kartor över radon.

Kommunen eller miljöförbundet utför inga egna mätningar av radonhalt. 


Mer information om hälsorisker förenade med radon finns på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.

Publicerad 2020-03-05, Uppdaterad 2023-07-12

Radonmätning inomhusluft - spårfilmsmätning

Radonmätning personexponering - arbetsplats

Radon i mark

Företag specialiserade på radonsaneringar och utplacering av radonmätningar

Företag som jobbar med utplacering av radonmätningar