Att tänka på - ABC

Vad kan vara viktigt att ha med sig när man är vårdnadshavare till en elev i Ystads kommuns kommunala grundskolor?

A

Allergier
Ystads för- och grundskolor är parfym- och nötfria. Det är inte tillåtet att ta med sig mat som innehåller trädnötter, jordnötter, mandel eller sesamfrö till skolan.

Akuta situationer
Vid akuta situationer, till exempel snöoväder, kan verksamheten ställas in. Information om detta lämnas via ystad.se och Vklass. Akut information skickas ibland via sms, därför är det viktigt att du som vårdnadshavare loggar in i Vklass och uppdaterar dina kontaktuppgifter.
Håll också utkik på ystad.se/skolskjuts för att se vilka turer som eventuellt ställs in.  

B

Byte av skola
Om en elev önskar byta skola under pågående läsår behöver man ansöka om en ny skolplacering via blankett. Blankett och mer information om skolplacering finns på kommunens hemsida: ystad.se/skolval

Besöka skolan
Ystads kommun uppmuntrar intresserade vårdnadshavare och generellt är vårdnadshavare alltid välkomna till skolan. Ta kontakt med ditt barns skola i god tid för att avisera ditt besök; skolan avgör om det passar att besöka gruppen.
Observera att under rådande omständighete med tanke på Covid19 är det många skolor som inte tar emot besök just nu!

Bibliotek
Grundskolorna besöker vid vissa tillfällen kommunens bibliotek. Eleverna ges då möjlighet att låna böcker. Eleverna får ett lånekort i årskurs 1, om ni som vårdnadshavare skriver under ansökan. Lånekortet är en värdehandling. Skolan ansvarar inte för att lånade böcker lämnas igen. 
Stadsbiblioteket har ett nära samarbete med kommunens skolbiblioteksenhet

C

Cykling
Cykling till och från skolan är rekommenderat via NTF  från och med årskurs 4 med tanke på att bland annat syn och hörsel inte är fullt utvecklat än. Givetvis är det ni vårdnadshavare som avgör om ert barn får cykla eller ej. Cykelhjälm är obligatoriskt. Cyklar och sparkcyklar ställs i anvisade cykelställ. 

D

Digitala verktyg
I Ystads kommun har alla elever från årskurs 2 och upp ett eget digitalt verktyg för skolarbete. Eleverna kvitterar ut en ny iPad i årskurs 2, 4 och 7. Läs mer om digitala verktyg i skolan och vilka regler som gäller här: ystad.se/digitalaverktyg

E

E-tjänster
Ystads kommun ger medborgarna allt fler möjligheter att genomföra ärenden digitalt via en rad olika e-tjänster istället för att använda blanketter. Den kanske viktigaste e-tjänsterna du som vårdnadshavare behöver ha koll på inför just skolstart är e-tjänsten Skolstart grundskola. Där lämnar du de uppgifter skolan behöver om ditt barn inför varje läsår. En annan viktig e-tjänst är Anmälan om specialkost. 
Alla e-tjänster hittar du på minasidor.ystad.se.

F

Fritidshem
Om ett barn har omsorgsbehov innan och efter skolan finns fritidshem. Fritidshemmet kompletterar skolan och ska erbjuda barnen en meningsfylld, stimulerande och utvecklande fritid. Läs mer om Ystads kommuns fritidshem och hur du ansöker om plats för ditt barn: ystad.se/fritidshem

Frånvaroanmälan
All frånvaro måste meddelas skolan via Vklass på webben, via appen eller via telefon. Frånvaroanmälan ska göras varje dag före elevens första lektion. Frånvaro kan anmälas för hela dagen eller del av dag (vid exempelvis tandläkarbesök). Skall del av dag anmälas görs detta genom att välja ”annan period”. Du har också möjlighet att frånvaroanmäla ditt barn via telefon. Då ringer du 010-888 70 50.

G

H

Hemsidan
respektive skolas hemsida finner du bland annat kontaktuppgifter till skolans personal, information om mål och arbetssätt och också länkar till eventuella kanaler i sociala medier. 

I

Information
All information från kommunen och skolan skickas hem via Vklass, oftast i form av nyhetsinlägg. Vid akuta situationer skickas sms via Vklass. Därför är det mycket viktigt att du loggar in i Vklass och säkerställer att dina kontaktuppgifter är uppdaterade.

J

K

Karta
Här hittar du en karta över Ystads alla skolor och förskolor.

Kontakt
respektive skolas hemsida finns kontaktuppgifter till skolans personal. Vill du nå ditt barns lärare gör du det enklast via Vklass under fliken Kommunikation. Kontaktuppgifter till Kultur och utbildningsförvaltningen hittar du på ystad.se. Du kan också ringa till kommunens växel för att bli kopplad till personen du söker, 0411-57 70 00.

L

Ledighet
En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. I Vklass ansöker vårdnadshavaren om ledighet. Läs mer om Ystads kommuns policy för ledighet: ystad.se/ledighet

Läromedel
Skolan tillhandahåller läromedel för eleverna. Förlorat eller kraftigt skadat läromedel kan komma att ersättas av vårdnadshavare. 

M

Modersmålsundervisning
Det svenska samhället är flerspråkigt och mångkulturellt. Barn och ungdomar med ett annat modersmål än svenska har särskilda förutsättningar att utveckla flerspråkighet och är en tillgång att ta tillvara. Verksamheten för modersmålsundervisning och studiehandledning erbjuder modersmålsundervisning och studiehandledning för elever som går i skola i Ystads kommun.

Mobiltelefoner i skolan
Ystads kommun har inget generellt förbud mot mobiltelefoner i skolan. Varje skola tar fram egna förhållningsregler kring mobilanvändandet. På många skolor får mobilerna användas på rasterna. 

N

Nattugglan
Nattugglan är Ystads dygnet-runt-förskola/fritids som erbjuder pedagogisk omsorg även på obekväm arbetstid. Läs mer om Nattugglans verksamhet och hur du ansöker om plats.

Nyanländ
Här hittar du användbar skolinformation för dig som är nyanländ i Ystads kommun. 

O

Olycksfallsförsäkring
Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde.
Försäkringen omfattar elever i förskola, grundskola, grundsärskola samt fritidshem inklusive friskolor och gäller i hela världen utan självrisk. Läs mer om försäkringen och skadeanmälan här.

P

Parkering
Iaktta stor försiktighet vid hämtning och lämning med bil. Det är förbjudet att parkera i eventuella vändzoner då det förhindrar bussarnas framkomlighet samt uttryckningsfordon att ta sig in på skolans område. Var vänliga och använd de avsedda parkeringsplatserna.

Q

R

S

Specialkost
Specialkost serveras av medicinska, etniska eller religiösa skäl. För medicinska skäl krävs ett läkarintyg. Kontakta gärna köket för att diskutera ditt barns behov.
Ansökan om specialkost görs via en e-tjänst som hittas på minasidor.ystad.se Intyg för specialkost kan lämnas direkt i e-tjänsten. 

Studiedagar
Studiedagar för lärare benämns som A-dagar i schemat för läsårstiderna. Numera heter de K-dagar, kompetensutvecklingsdagar. Under K-dagarna är skolan stängd. Fritids är öppet, så länge inte skolan via Vklass meddelat något annat. Läsårstiderna hittar du här.

Socialtjänst
Alla som arbetar inom skola och förskola är skyldiga att anmäla till Socialtjänst (Socialtjänstlagen §14) då det befaras att ett barn far illa. Socialtjänsten har en utredningsskyldighet. 

Skolhälsovård
Elevhälsans medicinska insats, EMI, ansvarar för skolhälsovården. Inom EMI arbetar skolsköterskor och skolläkare på de olika skolorna. Skolsköterskorna träffar alla elever och på initiativ av hen kan även eleverna träffa skolläkaren gällande skolrelaterade problem eller medicinska frågeställningar kring barnets utveckling. Läs mer om EMI här.

Simundervisning
Alla elever i förskoleklass får simundervisning av utbildade simlärare på badhuset en gång i veckan. Läs mer om hur simundervisning i förskoleklass fungerar.
Årskurs 1 - 9 får simundervisning av undervisande lärare på respektive skola, cirka 3-4 gånger per termin. Simförmåga ingår i kunskapskraven för årskurs 6 och 9. Läs mer om vad Skolverket skriver om simning i skolan. Skolverket

Skolskjuts
Skolskjuts beviljas för elever i kommunal grundskola (åk F-9) och Kunskapsskolan (åk 7-9) som bor utanför tätorten Ystad, med folkbokföringsadress i Ystads kommun, om vägen till närmsta skola eller hållplats är längre än 1,5 km (åk F-3), 2,5 km (åk 4-6) och 3,5 km (åk 7-9). Du får mer information om skolskjuts och om hur du ansöker via hemsidan: ystad.se/skolskjuts

Språkval
Från och med årskurs 6 erbjuds eleverna språkval. Eleverna kan läsa spanska, franska eller tyska. Språkvalen läses på Västerportskolan och Norreportskolan. 

T

U

Utflykter
Varje gång eleverna lämnar skolan för utflykt fyller lärarna i och gör en riskbedömning. Vårdnadshavare får information kring utflykter via Vklass. 

Utvecklingssamtal
Varje termin har du som vårdnadshavare tillsammans med ditt barn ett enskilt möte med skolan för att samtala med läraren och ditt barn om hur ditt barn utvecklas i skolan, vad som fungerar bra och vad ditt barn behöver träna mer på. Inbjudan till utvecklingssamtal skickas via Vklass. 

V

Vklass
Vklass är lärplattformen som används i Ystads kommun från förskola upp till gymnasium. Läs mer om vilka funktioner som finns, vad som förväntas av dig som vårdnadshavare och hur du enklast loggar in. ystad.se/vklass

Värdesaker
Skolan ansvar inte för de värdesaker/kläder som eleverna tar med sig till skolan, och kommer således inte att ersätta värdesaker/kläder som försvinner eller går sönder. 

X

Y

Z

Å

Ä

Ö

Önskemål om skolplacering
I Ystads kommun får vårdnadshavare önska skola för sitt barn inför förskoleklass och inför årskurs 7. Vid inflyttning till Ystads kommun under läsåret finns möjlighet att önska kommunal skola och i mån av plats kan önskemålet tillgodoses. Om du som vårdnadshavare i Ystads kommun önskar byta till annan kommunal skola under grundskoletiden ansöker du via blankett. 
Läs mer om önskemål om skolplacering här. 

Publicerad 2020-08-13, Uppdaterad 2020-09-17